رکورد قبلیرکورد بعدی

" بررسی میزان رعایت منشور حقوق مادر در لیبر و زایمان توسط ارائه دهندگان خدمات و برخی عوامل مرتبط با آن در زایشگاههای تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در شهر اصفهان‭۱۳۹۲ ‬ "


نام مرکز : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
نوع مدرک : پایان نامه فارسی
زبان مدرک : فارسی
شماره رکورد : 102118
شماره مدرک : ‭ت۱۴۸۰۳‬
شماره راهنما : ‭WQ،۳۰۰،م۹۵۸ب،۱۳۹۳‬
سرشناسه : میرلوحی، وجیهه‌سادات
عنوان : بررسی میزان رعایت منشور حقوق مادر در لیبر و زایمان توسط ارائه دهندگان خدمات و برخی عوامل مرتبط با آن در زایشگاههای تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در شهر اصفهان‭۱۳۹۲ ‬ [پایان‌نامه]
نویسنده : /وجیهه سادات میرلوحی
استاد راهنما : ؛ سهیلا احسان پور
استاد مشاور : ؛ شهناز کهن
محل تحصیل : دانشکده پرستاری و مامایی
سال تحصیل : ، ‭۱۳۹۳‬
مقطع تحصیلی : رشته مامایی ( گرایش بهداشت باروری) ، کارشناسی ارشد
صفحه شمار : ‮ ‭۸۷‬ص.‬: جدول
يادداشت : این یک پایان نامه تحقیقاتی با شماره‭ ۳۹۲۰۱۴ ‬است
يادداشت : چاپی
چکيده : زایمان یکی از مهم‌ترین بحران‌های زندگی زنان با ابعاد روانی، اجتماعی و احساسی عمیق است . لذا رعایت حقوق مادران در لیبر به عنوان یکی از مهم ترین مؤلفه های ارائه یک مراقبت انسان گرایانه و اخلاقی از اهمیت بالایی برخوردار است. مطالعه حاضر باهدف تعیین میزان رعایت منشور حقوق مادر در لیبر و زایمان توسط ارائه دهندگان خدمات و برخی عوامل مرتبط با آن انجام گردید. این مطالعه توصیفی - مقطعی در چهار بیمارستان آموزشی دانشگاه علوم پزشکی شهر اصفهان و با استفاده از نمونه گیری سرشماری ‭ ۲۵۷)‬نفر) از افراد تیم ارائه دهنده خدمات در زایشگاه انجام گرفت . داده ها با استفاده از پرسشنامه خود گزارش دهی سه بخشی شامل مشخصات دموگرافیک، پرسشنامه سنجش آگاهی از مفاد منشور و پرسشنامه ، رعایت حقوق مادر در لیبر و زایمان که روایی و پایایی آن تأیید شد، جمع آوری گردید .آنالیز داده ها با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی انجام شد. میزان رعایت حقوق مادر توسط دانشجویان مامایی‭ ۲۲/۸ ‬درصد ، دستیاران زنان و مامایی‭ ۲۸/۶ ‬درصد، کارورزان دوره پزشک عمومی‭ ۲۱/۹ ‬درصد، اعضاء هیئت علمی)مدرسین (زنان و مامایی‭ ۵۰ ‬درصد، ماماها‭ ۳۱/۹ ‬درصد، توسط خودشان در سطح خیلی خوب گزارش گردید . بین پنج گروه ارائه دهندگان خدمات اختلاف معناداری از نظر میزان کلی رعایت حقوق مادر توسط واحدهای مورد پژوهش مشاهده شد. میزان رعایت منشور حقوق مادر باردار با سال تحصیلی دستیاران زنان و زایمان ، ترم تحصیلی دانشجویان کارشناسی مامایی دستیاران سال بالا و تجربه شخصی بستری در لیبر رابطه مستقیم و معنادار داشت‌؛ ولی بین میزان رعایت حقوق مادر در لیبر با سن و وضعیت تأهل‌ارایه دهندگان ارتباط معناداری مشاهده نگردید.میزان رعایت منشور حقوق مادر باردار با برخی عوامل سازمانی و حرفه ای از جمله شرایط فیزیکی بخش ، شلوغی بخش ، کمبود وقت ، قوانین بخش ، عدم وجود هماهنگی تیم درمان برای مراقبت ، بی توجهی به حقوق زائو، بی اطلاعی از حقوق مادر باردار در لیبر رابطه مستقیم و معنادار داشت ولی با متغیرهای کمبود تجهیزات لازم و کمبود پرسنل ، رابطه معنادار نداشت . عوامل مربوط به ارائه دهندگان خدمات (نمره آگاهی از منشو، منبع کسب آگاهی ، سابقه کار، رضایت از حرفه ، میانگین تعداد کنترل لیبر، میانگین تعداد کنترل زایمان و میزان اطلاع از منشور) نیز با میزان رعایت منشور حقوق بیمار ارتباط آماری معناداری داشتند. یافته های این مطالعه نشان داد که میزان رعایت حقوق مادر توسط تیم ارائه دهنده خدمات در اتاق زایمان در حد انتظار رعایت نمی شود .از این رو پیشنهاد می گردد اقدامات لازم جهت رفع موانع رعایت منشور حقوق مادر و تسهیل اقدامات لازم جهت رعایت آن در بیمارستان ها اخذ گردد
توصیفگر : ۱. زایمان.- کلیدواژه‌ها: زایمان
: حقوق بیمار
: ارائه دهندگان خدمات
: حقوق زنان
: Labor
: Patient Advocacy
: Delivery of Health Care
: Women`s Rights
شناسه افزوده : احسان پور، سهیلا، استاد راهنما
: کهن، شهناز، استاد مشاور
شناسه افزوده : دانشکده پرستاری و مامایی
کپی لینک

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
موجودی
کتابخانه دانشکده پرستاری
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
11 - دانشکده پرستاری۱۴۸۰۳موجود‭‬
نظرسنجی