رکورد قبلیرکورد بعدی

" تبیین مفهوم رفتار جنسی و تدوین مقیاس ارزیابی رفتارهای جنسی زنان متاهل سنین باروری، روش اکتشافی "


نام مرکز : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
نوع مدرک : پایان نامه فارسی
زبان مدرک : فارسی
شماره رکورد : 102122
شماره مدرک : ‭ت۱۴۸۱۹‬
شماره راهنما : ‭HQ،۳۱،/ق۴ت۲،۱۳۹۲‬
سرشناسه : قرشی، زهره
عنوان : تبیین مفهوم رفتار جنسی و تدوین مقیاس ارزیابی رفتارهای جنسی زنان متاهل سنین باروری، روش اکتشافی [پایان‌نامه]
نویسنده : /زهره قرشی
استاد راهنما : ؛ عفت السادات مرقاتی خویی
استاد مشاور : ؛ علیرضا یوسفی
محل تحصیل : دانشکده پرستاری و مامایی
سال تحصیل : ، ‭۱۳۹۲‬
مقطع تحصیلی : رشته بهداشت باروری، دکترای تخصصی
صفحه شمار : ‮د، ‭۱۷۹‬ ص.‬: جدول
يادداشت : این یک پایان نامه تحقیقاتی با شماره‭ ۳۹۰۴۳۵ ‬است
يادداشت : چاپی
چکيده : رفتارهای جنسی در روند شکل گیری و تکامل بیش از هر عامل دیگر از بستر فرهنگی اجتماعی که در آن شکل می گیرند، متاثر می شوند. مطالعه رفتارهای جنسی نیازمند ابزارهایی است که در همان بستر و جامعه تدوین و اعتبارسنجی شوند. این مطالعه ترکیبی با رویکرد اکتشافی با هدف تبیین مفهوم رفتار جنسی و سپس تدوین و اعتبارسنجی ابزار ارزیابی رفتار جنسی زنان متاهل سنین باروری انجام شد. در مرحله کیفی پژوهش‭ ۲۵ ‬زن متاهل سنین باروری در شهرهای رفسنجان و اصفهان وارد مطالعه شدند. در ابتدا‭ ۴ ‬مصاحبه عمیق انجام شد و‭ ۵۴ ‬زن دیگر در‭ ۸ ‬گروه متمرکز شرکت کردند. جهت تجزیه و تحلیل داده‌هااز روش تحلیل محتوا به شیوه گرانهایم استفاده شد. مفهوم رفتار جنسی زنان زنان شرکت کننده در‭ ۴ ‬طبقه اصلی: ظرفیت جنسی، انگیزش جنسی، عملکرد جنسی و طرحواره جنسی قرار گرفت. میل جنسی مهم ترین مفهومی بود که زنان در مفهوم سازی ظرفیت جنسی خود به آن اشاره کردند. ازدواج عامل ایجاد انگیزش جنسی زنان بود و بستری برای معناسازی ارتباطات و تعاملات جنسی برای زنان را شکل می داد و تقدم خصوصیات و نیازهای جنسی مردان روابط زناشویی را قاعده‌مند می‌کرد. مفهوم عملکرد جنسی در زنان بیش از هر چیز به آغازگری همسر در تعاملات جنسی وابسته بود. در طرحواره جنسی زنان لزوم تمکین جنسی بی قید و شرط بارزترین سناریو فرهنگی شناخته شد. یافته ها نشان می‌دهند که کلا رفتارهای جنسی زنان و ادراک آنان از رفتارهای جنسی در یک بستر" مردمحور" شکل گرفته است. از مفاهیم و داده های بخش کیفی پژوهش‭ ۱۰۲ ‬گویه اولیه پرسشنامه استخراج شد که پس از بازنگری مکرر و بر اساس نظر صاحبنظران به‭ ۶۲ ‬گویه تقلیل یافت. بخش کمی مطالعه در‭ ۷ ‬مرکز بهداشتی درمانی شهر اصفهان انجام شد.‭ ۲۴۸ ‬زن متاهل ایرانی سنین باروری به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. پرسشنامه حاصل از بخش کیفی پژوهش با رعایت حریم خصوصی افراد و توسط خودشان تکمیل گردید. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار ‭spss‬ نسخه‭ ۱۲ ‬و آزمون آلفای کرونباخ و تحلیل عاملی انجام شد. انجام تحلیل عاملی با چرخش متعامد و تکنیک واریمکس و حذف گویه های با همبستگی کمتر با حیطه های مقیاس، منجر به کاهش گویه‌ها به سی و سه گویه نهایی گردید. گویه های نهایی در‭ ۴ ‬حیطه ظرفیت جنسی، عملکرد جنسی، انگیزش جنسی و طرحواره جنسی قرار گرفتند که در مجموع‭ ۳۹/۱ ‬درصد واریانس داده ها را تبیین کردند. ضریب آلفای کرونباخ نهایی پرسشنامه‭ ۰/۸۱ ‬به دست آمد. نتایج این مطالعه در حوزه‌های تحقیق و تولید دانش کاربرد دارد. ارزیابی کیفیت و سلامت جنسی زنان با ابزارهای بومی برخاسته از جامعه حقیقی، دقیق تر و به واقعیت نزدیکتر خواهد بود
توصیفگر : ۱. زناشویی.- کلیدواژه‌ها: رفتار جنسی
: ازدواج
: همسران
: زنان
: Sex Behavior
: Marriage
: Spouses
: Women
: Reproductive Health
شناسه افزوده : مرقانی خویی، عفت السادات، استاد راهنما
: یوسفی، علیرضا، استاد مشاور
شناسه افزوده : دانشکده پرستاری و مامایی
کپی لینک

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
موجودی
کتابخانه دانشکده پرستاری
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
11 - دانشکده پرستاری۱۴۸۱۹موجود‭‬
نظرسنجی