رکورد قبلیرکورد بعدی

" بررسی وضعیت ارائه بازخورد در آموزش بالینی کارشناسی مامایی کارآموزی در عرصه، در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان "


نام مرکز : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
نوع مدرک : پایان نامه فارسی
زبان مدرک : فارسی
شماره رکورد : 102165
شماره مدرک : ‭ت۱۴۸۵۴‬
شماره راهنما : ‭WQ،۱۶۰،ر۴۲۴ب،۱۳۹۲‬
سرشناسه : رح‍ی‍م‍ی‌، م‍ع‍ص‍وم‍ه‌ ، ن‍وی‍س‍ن‍ده‌ ه‍م‍ک‍ار
عنوان : بررسی وضعیت ارائه بازخورد در آموزش بالینی کارشناسی مامایی کارآموزی در عرصه، در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان [پایان‌نامه]
نویسنده : /معصومه رحیمی
استاد راهنما : ؛ فریبا حقانی
استاد مشاور : ؛ سهیلا احسانپور
محل تحصیل : مرکز تحقیقات توسعه آموزش پزشکی
سال تحصیل : ، ‭۱۳۹۲‬
مقطع تحصیلی : رشته آموزش پزشکی، کارشناسی ارشد
صفحه شمار : ‮ ‭۸۵‬ص.‬: جدول، نمودار
يادداشت : این یک پایان نامه تحقیقاتی با شماره‭ ۳۹۳۱۶۸ ‬است
يادداشت : چاپی
چکيده : توسعه و ایجاد صلاحیت های بالینی در دانشجویان رشته سلامت، هدف اساسی آموزش است و بازخورد معنادار و سازنده برای دستیابی یادگیرندگان به اطلاعات سازنده ضروری است. هدف این مطالعه بررسی وضعیت ارائه بازخورد در آموزش بالینی کارشناسی مامائی در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان بود. در این مطالعه توصیفی-مقطعی، ‭۲۵)‬) نفر از دانشجویان کارشناسی مامائی ترم‭ ۷ ‬دانشگاه علوم پزشکی اصفهان به صورت سرشماری انتخاب شدند. جهت جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد. جهت تععین روایی محتوا وصوری پرسشنامه، از نظر اساتید و صاحبنظران رشته آموزش پزشکی ومامائی استفاده شد؛ و ضریب پایایی پرسشنامه با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ ‭۰/۸۶)‬) محاسبه شد. جهت تجزیه وتحلیل اطلاعات نیز از آزمون های آماری توصیفی و استنباطی استفاده شد. در مجموع‭ ۱۸۰ ‬پرسشنامه توسط‭ ۲۵ ‬دانشجوی مامائی به تفکیک درس تکمیل شد، نمره میانگین بازخورد در درس بارداری و زایمان ‭ ۳/۸۳)‬به اضافه ومنهای‭۰/۵۰ ‬)، در درس ب‌یماریهای زنان‭ ۳/۵۹)‬باضافه و منهای‭۰/۶۵ ‬)، در درس بهداشت مادر و کودک ‭۳/۸۸)‬باضافه ومنهای‭۰/۵۵ ‬)، در درس ن‌وزادان‭ ۳/۷۶)‬باضافه ومنهای‭۰/۵۷ ‬)، و در درس داخلی -جراحی ‭ ۳/۷۳)‬باضافه ومنهای‭۰/۶۰ ‬)، محاسبه شد. نمره میانگین بازخورد، در دو درس فوق تفاوت معناداری نداشت. نتایج نشان داد که، همه اصول ارائه بازخورد در هر سه حیطه: ( محتوا، شیوه و مهارتهای ارائه بازخورد) ، در در حد مطلوب ومورد انتظار رعایت نمی شود، ولی اکثر این اصول و ویژگی ها در حد مطلوب و مورد انتظار رعایت می شود. بنابر این توصیه می شود که، با افزایش آگاهی اساتید بالینی در مورد اهمیت ارائه بازخورد در رشته مامائی، و آموزش اصول وشیوه های صحیح ارائه بازخورد به آنان، به ارتقاء کیفیت آموزش بالینی مامائی کمک نمود
توصیفگر : ۱. مامایی .- کلیدواژه: مامایی- آموزش
: آموزش حرفه‌ای
: کفایت بالینی
: Midwifey- education
: Education, Professional
: Clinical Competence
شناسه افزوده : حقانی، فریبا، استاد راهنما
: احسانپور، سهیلا، استاد مشاور
شناسه افزوده : مرکز تحقیقات توسعه آموزش پزشکی
کپی لینک

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
موجودی
کتابخانه مرکز توسعه
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
مرکز توسعه۱۴۸۵۴موجود‭‬
نظرسنجی