رکورد قبلیرکورد بعدی

" بررسی رابطه بین اسپرم‌های ‭CD9‬ مثبت و پارامترهای اسپرمی با نتایج درمان به روش تزریق درون رحمی اسپرم ‭(IUI)‬ "


نام مرکز : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
نوع مدرک : پایان نامه فارسی
زبان مدرک : فارسی
شماره رکورد : 102210
شماره مدرک : ‭ت۱۴۹۰۶‬
شماره راهنما : ‭WQ،۲۰۵،س۹۴۸ب،۱۳۹۳‬
سرشناسه : سیفعلی، رحیمه
عنوان : بررسی رابطه بین اسپرم‌های ‭CD9‬ مثبت و پارامترهای اسپرمی با نتایج درمان به روش تزریق درون رحمی اسپرم ‭(IUI)‬ [پایان‌نامه]
نویسنده : /رحیمه سیفعلی
استاد راهنما : ؛ روشنک ابوترابی، عبدالحسین شاهوردی
استاد مشاور : ؛ بیتا ابراهیمی‌؛ مشاور آماری: سعید حسام
محل تحصیل : دانشکده پزشکی
سال تحصیل : ، ‭۱۳۹۳‬
مقطع تحصیلی : رشته علوم تشریحی، کارشناسی ارشد
صفحه شمار : ‮ر، ‭۱۰۰‬ ص.‬: جدول، نمودار
يادداشت : این یک پایان نامه تحقیقاتی با شماره‭ ۳۹۲۲۶۵ ‬است
يادداشت : چاپی
چکيده : لقاح واقعه‌ای است که فاکتورهای متعددی در آن دخیل هستند. لقاح در پستانداران وابسته به اتصال موفق بین غشاء پلاسمایی اسپرم و تخمک می باشد. پروتئین‌های سطح اسپرم از اجزای مهم دخیل در این پروسه می باشند‭CD9 .‬ یکی از اعضای خانواده تترااسپانین ها می‌باشد که نقش مهمی در آمیزش اسپرم و تخمک دارد. در اسپرم، ‭CD9‬ یک پروتئین موجود در غشا داخلی آکروزوم می باشد و فقط مقدار کمی از ‭CD9‬ در غشا پلاسمایی پوشاننده قطعه میانی بیان می شود‭CD52 .‬ یک پروتئین چسبنده به‭GPI‬ می‌باشد که در سلول اپیتلیالی اپیدیدیم بیان می‌شود و در حین عبور اسپرم از این ناحیه توسط اسپرم کسب می‌شود و به عنوان آنتی‌ژن اصلی بلوغ اسپرم شناخته می‌شود. هدف از این مطالعه بدست آوردن ارتباط بین درصد اسپرم‌های ‭CD52‬ مثبت و ‭CD9‬ مثبت با پارامترهای اسپرمی و همچنین بررسی رابطه بین بیان ‭CD52‬ و ‭CD9‬ با نتایج درمان به روش تلقیح درون رحمی اسپرم می‌باشد. در مجموع نمونه مایع منی از زوج های نابارور مراجعه کننده به پژوهشگاه رویان که تحت درمان به روش ‭IUI‬ قرار گرفتند، جمع آوری شد. سن مردان بین‭ ۲۰ ‬تا‭ ۴۰ ‬سال و سن زنان‭ ۳۵ - ۲۰ ‬می‌باشد. ازهمه افراد رضایت نامه کتبی گرفته شد. نمونه‌ها براساس پروتکل ‭WHO‬ مورد بررسی قرار گرفت. اسپرم شسته شده و رنگ آمیزی ایمنی با استفاده از آنتی بادی مونوکلونال علیه مارکرهای ‭CD9‬ و ‭CD52‬ انجام شد. سپس نمونه‌ها بوسیله فلوسیتومیری مورد آنالیز آماری قرار گرفت. این مطالعه نشان می‌دهد که ‭CD9‬ بطور متوسط در‭ ۱۹ ‬درصد و ‭CD52‬ در‭ ۷۹/۲۵ ‬درصد از اسپرم‌های انزالی یافت شد. بین درصد بیان ‭CD52‬ و تحرک اسپرمی رابطه مثبت معنی‌داری وجود داشت. رابطه مثبت معنی داری بین بیان ‭CD52‬ با الگوهای حرکت اسپرم شامل و مورفولوژی نرمال وجود داشت. بین درصد بیان ‭CD52‬ با شمارش اسپرمی و حرکت خطی رابطه‌ای یافت نشد. با توجه به نتایج بدست آمده برای ‭CD9‬ سطح زیرمنحنی ‭ROC‬ برابر با‭ ۰/۴۴۶ ‬می‌باشد و بنابرین ‭CD9‬ پیشگویی کننده مناسبی برای لقاح در افراد کاندید ‭IUI‬ نمی‌باشد. همچنین در مورد ‭CD52‬ سطح زیر منحنی ‭ROC‬ برابر با‭ ۰/۵۴۶ ‬است و ‭CD52‬ نیز پیشگویی کننده مناسبی برای باروری در افراد کاندید ‭IUI‬ نمی باشد ولی نسبت به ‭CD9‬ سطح قابل قبولتری از سطح زیر منحنی ‭ROC‬ را دارد که این احتمال وجود دارد که با مطالعات بیشتر بتوان رابطه آن را با لقاح نشان داد. در مطالعه حاضر بین درصد اسپرم‌های ‭CD52‬ مثبت و پارامترهای اسپرمی مانند مورفولژی نرمال، تحرک پیشرونده و زنده‌مانی اسپرم ها رابطه مثبت معنی داری یافت شد .در این مطالعه برای اولین بار رابطه بین بیان ‭CD52‬ با الگوهای تحرک اسپرمی مورد بررسی قرار گرفت و بین درصد بیان ‭CD52‬ با ‭VSL, VCL‬ و ‭VAP‬ رابطه مثبت معنی داری یافت شد. در این مطالعه هیچ ارتباط معنی داری میان درصد بیان ‭CD52‬ با نتایج درمان به روش ‭IUI‬ مشاهده نشد
توصیفگر : ۱. بارورسازی آزمایشگاهی.- کلیدواژه‌ها: بارورسازی آزمایشگاهی
: انتقال اسپرم
: حرکت اسپرم
: عقیمی مردان
: تلقیح مصنوعی
: بیان ژنی
: Fertilization in Vitro
: Sperm Transport
: Sperm Mortility
: Infertility, Male
: Insemination, Artificial
: Gene Expression
شناسه افزوده : ابوترابی، روشنک، استاد راهنما
: شاهوردی، عبدالحسین، استاد راهنما
: ابراهیمی، بیتا، استاد مشاور
: حسام، سعید، مشاور آماری
شناسه افزوده : دانشکده پزشکی
کپی لینک

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
موجودی
کتابخانه مؤیدالاطباء
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
2 - کتابخانه مؤیدالاطباء۱۴۹۰۶موجود‭‬
نظرسنجی