رکورد قبلیرکورد بعدی

" تدوین مدل ادغام یافته‌ی مدیریت ریسک در سیستم بهداشت و درمان "


نام مرکز : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
نوع مدرک : پایان نامه فارسی
زبان مدرک : فارسی
شماره رکورد : 102213
شماره مدرک : ‭ت۱۵۰۴۳‬
شماره راهنما : ‭WX،۱۸۵،ر۵۷۴ت،۱۳۹۳‬
سرشناسه : رض‍ائ‍ی‌ ش‍ه‍ر ب‍اب‍ک‌، ف‍اطم‍ه‌
عنوان : تدوین مدل ادغام یافته‌ی مدیریت ریسک در سیستم بهداشت و درمان [پایان‌نامه]
نویسنده : /فاطمه رضایی
استاد راهنما : ؛ محمد حسین یار محمدیان
استاد مشاور : ؛ مسعود فردوسی
محل تحصیل : دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی
سال تحصیل : ، ‭۱۳۹۳‬
مقطع تحصیلی : رشته مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، کارشناسی ارشد
صفحه شمار : ‮ن،‭۲۹۳‬ ص.‬: جدول، نمودار
يادداشت : این یک پایان نامه تحقیقاتی با شماره‭ ۳۹۲۱۴۶ ‬است.
يادداشت : چاپی
چکيده : ارتقای ایمنی بیمار یکی از الویت های اصلی سیستم های خدماتی بهداشتی درمانی است و به همین دلیل مدیریت ریسک های بالینی مورد توجه روز افزون نظام های سلامت می باشد. دراین مطالعه هدف تدوین ابزار جامعی ایست که بتواند محدودیت های هرکدام از ابزارهای مدیریت و ارزیابی ریسک را با مزیت ابزارهای دیگر تکمیل نماید. این مطالعه پژوهشی کمی- کیفی است. از لحاظ بعد کیفی از روش گروههای کانونی‭(Focus Group)‬ با رویکرد استقرایی استفاده شده است. سپس برای ارزیابی نتایج مطالعه کیفی، ارزیابی کمی انجام گردید روش نمونه گیری هدفمند و طبقه ای از تیم های صاحب فرآیند مرتبط با فرآیند پذیرش بیمار در اتاق عمل انجام گردید. روش انجام کار در دو مرحله اصلی تعیین شد. در مرحله اول مدل اولیه طی برگزاری جلساتی با اساتید صاحب نظر و بررسی مطالعات گذشته تدوین شد و سپس در مرحله دوم، مدل نهایی در‭ ۸ ‬فاز با بهره گیری از ابزارهای ‭ABS‬، ‭FMEA‬،‭RPN‬ تدوین شده بهداشت درمانی، ‭RCA‬، ‭FT‬، ‭ECM‬ اجرا و تایید شد.تجزیه و تحلیل داده ها به صورت کیفی با روش تحلیل محتوا و تحلیل کمی نتایج چک لیست محقق ساخته و امتیازات جداول تعیین شده، صورت گرفت. این مدل به طور نمونه بر روی بیماران بستری و پذیرش شده از بخش دی کلینیک جهت انجام طراحی در یکی از بیمارستان های دولتی در شهر اصفهان از مهر ماه سال‭ ۱۳۹۱ ‬تا خرداد‭۱۳۹۲‬انجام گردیده است. نتایج: با تعیین مدل نهایی در‭ ۸ ‬گام فرآیند پذیرش بیمار جهت جراحی در‭ ۵ ‬فاز اصلی با مشارکت صاحبان فرآیند تدوین شد. سپس با اتخاذ متدولوژی ‭FMEA‬،‭ ۸۵ ‬خطر همراه باعلل، اثرات و قابلیت های پیشگیری در جداول تنظیم گردید. فاز مورد الویت فرآیند( از لحاظ جهت الویت بندی خطرات آن)، تحویل بیمار از فضای انتظار عمل یا ‭Holding Area‬ به تخت عمل بود. جداول محاسبه‌ی ‭RPN‬ با تدوین سه مولفه برای شدت اثر و دو مولفه برای میزان وقوع و قابلیت کشف تدوین گردید. با تعیین حد ریسک بارز‭۲۵۰ ‬، سه خطر عدم شناسایی کامل بیمار، شمارش اشتباه گاز و لنگاز و ...، تغییر پوزیشن بدون هماهنگی با تیم بیهوشی در اولویت ورود به فاز بعد قرار گرفتند. پس از دوره سه ماهه رویداد شناسایی بیمار فراوان ترین وقایع گزارش شده بود. دراین حال نمرات مولفه های هر سه معیار ‭RPN‬ خطر عدم شناسایی کامل بیمار مورد بازبینی مجدد قرار گرفت و مشخص گردید، امتیاز بسته به هر یک از سه واقعه با مقدار پیش بینی شده تفاوت هایی داشت. پس از تعیین علل سه واقعه، آنها طبق مدل ‭ECM‬ در‭ ۵ ‬طبقه اصلی و‭ ۲۰ ‬طبقه فرعی دسته بندی شدند. رویداد انجام جراحی اشتباه روی بیمار برای تعیین راهکار اصلاحی از بین علل مورد اولویت بررسی گردید. علت منتخب جهت مداخله، عدم برنامه ریزی برای اولویت و تعداد اعمال جراحی شناخته شد. پس از اولویت بندی مداخلات پیشنهادی، پیاده سازی سامانه ثبت اعمال جراحی در سیستم ‭HIS‬ برای تهیه برنامه عملیاتی در فاز نهایی تصویت شد. بحث و نتیجه گیری: پیچیدگی های روز افزون مراقبت های بهداشتی دیدگاهی چند جانبه از سوی مدیران ریسک را می طلبد. لذا در بکار بستن ابزارهای مدیریت ریسک اکتفا به تنها یکی از روش های گذشته نگر یا آینده نگر بدون اتخاذ رویکردی بهداشتی درمانی کارساز نیست. نتایج این مطالعه نشان داد که مدل ادغام یافته مدیریت ریسک بالینی‭(ICRM )‬ می تواند به عنوان یک ابزار کارآمد بیمارستان ها به منظور ارتقا حاکمیت بالینی مورد استفاده قرار گیرد
توصیفگر : ۱. مدیریت خطر.- کلیدواژه‌ها: مدیریت خطر
: ارائه مراقبت های بهداشتی
: مدیریت بیمارستان
: رعایت ایمنی
: Risk Management
: Delivery of Health Care
: Hospital Administration
: Safety Management
: Patient Safety
شناسه افزوده : یارمحمدیان، محمد حسین، استاد راهنما
: فردوسی، مسعود، استاد مشاور
شناسه افزوده : دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی
کپی لینک

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
موجودی
کتابخانه دانشکده مدیریت
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
3 - دانشکده مدیریت۱۵۰۴۳موجود‭‬
نظرسنجی