رکورد قبلیرکورد بعدی

" بررسی نقش برنامه درسی پنهان در توسعه رفتارهای حرفه‌ای در آموزش پزشکی "


نام مرکز : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
نوع مدرک : پایان نامه فارسی
زبان مدرک : فارسی
شماره رکورد : 102214
شماره مدرک : ‭ت۱۵۰۴۶‬
شماره راهنما : ‭W،۱۸،ی۷۳ب،۱۳۸۸‬
سرشناسه : یمانی، نیکو
عنوان : بررسی نقش برنامه درسی پنهان در توسعه رفتارهای حرفه‌ای در آموزش پزشکی [پایان‌نامه]
نویسنده : /نیکو یمانی
استاد راهنما : ؛ محمد جواد لیاقتدار
استاد مشاور : ؛ پیمان ادیبی، طاهره چنگیز
محل تحصیل : دانشگاه اصفهان، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی
سال تحصیل : ، ‭۱۳۸۸‬
مقطع تحصیلی : رشته برنامه‌ریزی درسی، دکترای تخصصی
صفحه شمار : ‮ح، ‭۳۵۴‬ ص.‬: جدول
يادداشت : چاپی
چکيده : حرفه‌ای گری در رشته پزشکی به خاطر وظیفه خطیری که حرفه پزشکی در سطح جامعه به عهده دارد از اهمیت خاصی برخوردار است. دانشگاه‌های علوم پزشکی در انجام وظیفه اصلی خود که تربیت نیروی پزشکی مورد نیاز جامعه است باید علاوه بر دانش و مهارتی که برای پرداختن به این حرفه ضروری است به توسعه و تقویت ارزش ها، نگرش ها، هنجارهای اخلاقی، مهارت های اجتماعی و بقیه ویژگی هایی که شکل دهنده رفتارهای انسانی یک پزشک یا همان حرفه‌گری است نیز توجه لازم را مبذول دارند. از طرف دیگر صاحب نظران آموزش پزشکی معتقدند که برنامه درسی پنهان قدرتمندترین راه انتقال ارزش های حرفه‌ای گری به فراگیران است. بنابراین در راستای اهمیت به حرفه‌ای گری و آموزش و ارزشیابی آن باید به نقش برنامه درسی پنهان و تاثیرات مثبت و یا منفی آن توجه نمود. هدف از پژوهش حاضر بررسی نقش برنامه درسی پنهان در توسعه رفتارهای حرفه‌ای در آموزش پزشکی بوده است. این پژوهش به صورت یک مطالعه ترکیبی تری انگولیشن یا سه سوسازی و با روش همزمان طراحی گردید. پژوهش در سه مرحله اصلی اجرا شد. مرحله اول به صورت یک مطالعه کیفی، مرحله دوم به صورت یک مطالعه توصیفی کمی، و مرحله سوم با طراحی مدل مفهومی و ارائه راهکارها انجام شد. مطالعه کیفی با مشارکت‭ ۱۰ ‬نفر از اساتید گروه‌های داخلی و جراحی و‭ ۱۰ ‬نفر از انترن هایی که در حال گذراندن‭ ۶ ‬ماه آخر دوره انترنتی بودند و با نمونه گیری هدفمند انتخاب شده بودند انجام گردید. روش گردآوری اطلاعات مصاحبه نیمه ساختاردار بود. تحلیل داده‌های کیفی با متد تحلیل محتوای موضوعی که مراحل آن عبارت بود از خواندن متن مصاحبه‌ها، استخراج جملات معنی‌دار، کدگذاری، طبقه‌بندی کدها، نام گذاری طبقه‌ها و مشخص کردن رابطه بین طبقه‌ها انجام گردید. برای تعیین دقت و صحت داده‌ها از روش چک اعضاء، پرسش از همکار، توصیف کامل زمینه و ناظر خارجی استفاده شد. مطالعه کمی به صورت یک مطالعه توصیفی بر روی انترن هایی که در سه ماهه اردیبهشت، خرداد و تیر ماه‭ ۱۳۸۸ ‬درحال گذراندن بخش های داخلی و جراحی بودند انجام شد. روش نمونه‌گیری نمونه گیری آسان بر مبنای زمان بود و در مجموع‭ ۱۸۳ ‬نفر وارد مطالعه شدند. ابزار جمع‌آوری اطلاعات پرسشنامه مشاهده عملکرد شامل‭ ۲۶ ‬گویه با مقیاس چهار درجه‌ای بود. تحلیل داده‌های مطالعه کیفی ابتدا منجر به تولید‭ ۱۱۵۰ ‬کد در‭ ۱۸ ‬طبقه گردید که پس از تقلیل کدها و بازنگری طبقه‌بندی،‭ ۶۴۲ ‬کد در‭ ۴ ‬طبقه یا تم اصلی و‭ ۲۸ ‬طبقه یا تم فرعی به دست آمد که برخی طبقه‌های فرعی، خود شامل دو یا چند زیرطبقه می‌شود. نتایج مطالعه کیفی در مورد هدف اول طرح مشخص کننده ویژگی های حرفه‌ای گری در بیمارستان های ماست که برگیرنده تجارب مثبت و منفی هر دو بود و نشان دهنده نقش برنامه درسی پنهان در یادگیری ویژگی های حرفه‌ای گری می‌باشد. تفاوت نمرات انترن های دو بخش داخلی و جراحی نشان دهنده تاثیر محیط یا زمینه که یکی از مولفه‌های برنامه درسی پنهان بوده و در مطالعه کیفی نیز به دست آمد. برشکل گیری و بروز رفتارهای حرفه‌ای گری است. تفاوت نمرات انترن های نیمه اول و نیمه دوم انترنی که در مصاحبه ها نیز به آن اشاره شد، نشان دهنده بارز بودن برخورد با رفتارهای غیرحرفه‌ای است که به نوبه خود نقش برنامه درسی پنهان را با اهمیت‌تر می‌سازد. با استفاده از نتایج دو مطالعه کمی و کیفی یک مدل مفهومی طراحی گردید و با استفاده از مدل مفهومی راهکارهای ارتقاء حرفه‌ای گری در هفت حیطه شامل آموزش ضمنی، آموزش آشکار، روش های آموزش حرفه‌ای گری، الگو بودن اساتید، نظارت، ارزشیابی و آموزش اساتید مطرح گردید
توصیفگر : ۱. آموزش پزشکی .- کلیدواژه‌ها: آموزش پزشکی
: دانشجویان پزشکی
: برنامه درسی
: اخلاق پزشکی
: پزشکی حرفه‌ای
: Education, Medical
: Students, Medical
: Curriculum
: Ethics, Medical
: Occupational Medicine
شناسه افزوده : لیاقتدار، محمد جواد، استاد راهنما
: ادیبی، پیمان، استاد مشاور
: چنگیز، طاهره، استاد مشاور
شناسه افزوده : دانشگاه اصفهان، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی
کپی لینک

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
موجودی
کتابخانه مرکز توسعه
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
مرکز توسعه۱۵۰۴۶موجود‭‬
نظرسنجی