رکورد قبلیرکورد بعدی

" مقایسه عملکرد بطن چپ در بیماران دچار سکته قلبی با و بدون تیپ شخصیتی‭D ‬ "


نام مرکز : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
نوع مدرک : پایان نامه فارسی
زبان مدرک : فارسی
شماره رکورد : 102275
شماره مدرک : ‭ت۱۵۱۳۲‬
شماره راهنما : ‭WG،۳۰۰،م۷۶۱م،۱۳۹۳‬
سرشناسه : ملک‌محمد، مریم
عنوان : مقایسه عملکرد بطن چپ در بیماران دچار سکته قلبی با و بدون تیپ شخصیتی‭D ‬ [پایان‌نامه]
نویسنده : /مریم ملک محمد
استاد راهنما : ؛ رضا باقریان سرارودی، غلامرضا خیرآبادی
استاد مشاور : ؛ حمید صانعی
محل تحصیل : دانشکده پزشکی
سال تحصیل : ، ‭۱۳۹۳‬
مقطع تحصیلی : رشته پزشکی، دکترای حرفه‌ای
صفحه شمار : ‮ ‭۱۹‬ص.‬: جدول، نمودار
يادداشت : این یک پایان نامه تحقیقاتی با شماره‭ ۳۹۰۶۱۲ ‬است
يادداشت : چاپی
چکيده : گرچه برخی شواهد بیانگر ارتباط بین تیپ شخصیتی‭D ‬ و عملکرد بطن چپ در بیماران قلبی می باشد، مغهذا تا کنون مطالعات کافی در این زمینه انجام نشده است و لذا این پژوهش با هدف مقایسه عملکرد بطن چپ بیماران سکته قلبی با و بدون تیپ شخصیتی‭D ‬ انجام شد. در یک مطالعه مقطعی‭ ۱۵۰ ‬بیمار که با تشخیص قطعی انفارکتوس میوکارد در یکی از واحدهای مراقبت قلبی ‭(CCU)‬ شهر اصفهان بستری شده بودند به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب و با استفاده از مقیاس ‭DS14‬ به دو گروه شخصیت تیپ‭D ‬ و گروه غیر تیپ‭D ‬ تقسیم شدند. ارزیابی عملکرد بطن چپ به کمک اکوکاردیوگرافی بعد سکتع قلبی نوبت اول و قبل از ترخیص از بیمارستان انجام گرفت. داده های بدست آمده در نهایت وارد رایانه شده و بوسیله نرم افزار ‭SPSS‬ نسخه‭ ۲۲ ‬و آزمونهای آماری کای اسکیور، ‭T-test‬ و آزمون رگرسیون خطی و لوجستیک ساده و چند گانه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. از‭ ۱۵۰ ‬نفر افراد مورد مطالعه‭ ۵۵ ‬نفر دارای شخصیت تیپ‭D ‬ و‭ ۹۵ ‬نفر فاقد شخصیت‭d ‬ بودند. میانگین شاخص ‭EF‬ در دو گروه با تیپ شخصیتی ‭Non D . D‬ به ترتیب‭ ۴۳/۲+/-۱۰/۵ ‬و‭ ۴۲/۹+/-۹ ‬درصد بود. همچنین در افراد دارای تیپ شخصینی‭D ‬،‭ ۲۵ ‬نغر ‭ ۴۵/۵)‬درصد‭( EF‬ بیتشر از‭ ۴۰ ‬درصد و‭ ۳۰ ‬نفر ‭ ۵۴/۵)‬درصد‭( EF‬ کمتر و مساوی‭ ۴۰ ‬درصد داشتند. و در بیماران فاقد تیپ شخصیتی‭D ‬،‭ ۴۸ ‬نفر ‭ ۵۰/۵)‬درصد‭( EF‬ بیشتر از‭ ۴۰ ‬درصد و‭ ۴۷‬نفر ‭ ۴۹/۵)‬درصد‭( EF‬ کمتر و مساوی‭ ۴۰ ‬درصد داشتند. ارتباط تیپ شخصیتی با نرمال بودن ‭EF‬ در رگرسیون چندگانه لوجستیک که در آن اثر مخدوش گر سن، جنس، محل سکونت، وضعیت تاهل و تحصیلات تعدیل گردیده بود منجر به ‭RO=2.1‬ با فاصله اطمینان‭ ۹۵ ‬درصد شد که معنی ار نبود. نتایج رگرسیون خطی نشان داد که به ازای هر واحد افزایش در متغیر مستقل، نمره وابسته به طور متوسط به میزان‭۰/۱۱ ‬- واحد تغییر می کند که این ارتباط از نظر آماری معنی دار نبود. شاخص ‭EF‬ در بیماران سکته قلبی با و بدون تیپ شخصیتی‭D ‬ تفاوت معنی داری نداشت و هیچ یک از متغیرهای دموگرافیک از جمله سن، جنس، وضعیت تاهل، محل سکونت و سطح تحصیلات اثر مخدوش کننده ای بر متغیر وابسته نداشتند
توصیفگر : ۱- انفارکتوس ماهیچه قلب.- کلیدواژه‌ها: انفارکتوس ماهیچه قلب
: بیماریهای قلب
: عملکرد ناهنجار بطن چپ
: شخصیت
: Myocardial Infarction
: Heart Diseases
: Ventricular Dysfunction, Left
: Personality
شناسه افزوده : باقریان سرارودی، رضا، استاد راهنما
: خیرآبادی، غلامرضا، استاد راهنما
: صانعی، حمید، استادمشاور
شناسه افزوده : دانشکده پزشکی
کپی لینک

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
موجودی
کتابخانه مؤیدالاطباء
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
2 - کتابخانه مؤیدالاطباء۱۵۱۳۲موجود‭‬
نظرسنجی