رکورد قبلیرکورد بعدی

" بررسی تاثیر تابش الکترومغناطیس گسیل شده از آنتن تلفن همراه بر سرعت رشد و تکثیر سلول های بنیادی مشتق شده از بافت چربی در محیط آزمایشگاهی "


نام مرکز : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
نوع مدرک : پایان نامه فارسی
زبان مدرک : فارسی
شماره رکورد : 102293
شماره مدرک : ‭ت۱۵۲۰۴‬
شماره راهنما : ‭QT،۳۴،‮الف‬۲۸۴ب،۱۳۹۳‬
سرشناسه : احمدی، زینب‌السادات
عنوان : بررسی تاثیر تابش الکترومغناطیس گسیل شده از آنتن تلفن همراه بر سرعت رشد و تکثیر سلول های بنیادی مشتق شده از بافت چربی در محیط آزمایشگاهی [پایان‌نامه]
نویسنده : /زینب السادات احمدی
استاد راهنما : ؛ داریوش شهبازی، بتول هاشمی
محل تحصیل : دانشکده پزشکی
سال تحصیل : ، ‭۱۳۹۳‬
مقطع تحصیلی : رشته فیزیک پزشکی، کارشناسی ارشد
صفحه شمار : ‮ج،‭۳۳‬ ، ‭۱۳‬ ص.‬: مصور، جدول، نمودار
يادداشت : این یک پایان نامه تحقیقاتی با شماره‭ ۳۹۳۰۵۰ ‬است
يادداشت : چاپی
چکيده : همانطور که استفاده از تلفن همراه در حال افزایش است نگرانی های عمومی در رابطه با اثرات زیان آور تابش های گسیل شده از این ابزار نیز در حال رشد می باشد، هم چنین سوالات حفاظتی و تاثیرات بیولوژیکی نیز از نگرانی های رو به رشدی است که تا حد زیادی بی جواب مانده است. سلول های بنیادی به دلیل توانایی خود نوسازی و ظرفیت تمایز به سلول های تخصصی گوناگون شبیه ساز خوبی برای بررسی تاثیر تابش امواج الکترومغناطیسی ‭(RF-EMFs)‬ روی سلول های بدن می باشند. در این مطالعه تاثیر تابش امواج الکترومغناطیس تابش شده از آنتن با فرکانس ‭ ۹۰۰ MHz‬همراه با پالس‭ ۲۱۷ ‬هزتط (فرکانس مدولاسیون) و شدت ‭ ۳۵۴/۶ uW/cm‬در فاصله ‭ ۲۰ cm‬از آنتن در نظر گرفته شد و زمان های تابش‭۱۶ ،۶ ‬، و‭ ۲۱ ‬دقیقه در روز به مدت‭ ۵ ‬روز متوالی با فاصله زمانی‭ ۱۰ ‬دقیقه برای هر تابش نسبت به تابش بعدی بر میزان تکثیر سلول های بنیادی مزانشیمی مشتق شده از بافت چربی انسانی بررسی گردید. از ‭MTT assay‬ ب‌رای ب‌ررسی رشد و میزان بقای سلول ها و از رنگ آمیزی تریپان بلو به منظور ارزیابی میزان تکثیر سلول ها استفاده گردید. آنالیز داده ها با استفاده از آزمون ‭one way ANOVA‬ انجام شد. میزان تکثیر و بقای سلول ها در همه گروه های تابش به طور معنی داری کمتر از گروه های کنترل بود. به جز گروه تابش‭ ۶ ‬دقیقه در روز که اختلاف معنی دار با گروه کنترل نداشت. نتایج مطالعه حاضر نشان داد که امواج الکترومغناطیس تابش شده از آنتن با فرکانس تابش ‭ ۹۰۰ MHz‬با توجه به زمان های مختلف تابش می تواند باعث کاهش بقا و تکثیر سلول ها شود
توصیفگر : کلیدواژه‌ها: میدان های الکترومغناطیس
: پرتوسنجی
: سلول ها
: تشغشع
: Electromagnetic fields
: Radiometry
: Cells
: Radiation
شناسه افزوده : شهبازی، داریوش، استاد راهنما
: هاشمی، بتول، استاد راهنما
شناسه افزوده : دانشکده پزشکی
کپی لینک

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
نظرسنجی