رکورد قبلیرکورد بعدی

" هنجاریابی و تغیین روایی و پایایی آزمون وندر اوتا ‭(Wender Utah Rating Scale)‬ جهت تشخیص اختلال کمبود توجه و بیش فعالی در بالغین در شهر اصفهان "


نام مرکز : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
نوع مدرک : پایان نامه فارسی
زبان مدرک : فارسی
شماره رکورد : 102297
شماره مدرک : ‭ت۱۵۲۰۹‬
شماره راهنما : ‭WM،۱۶۵،ص۶۲۲ه،۱۳۸۰‬
سرشناسه : ص‍رام‍ی‌ ف‍روش‍ان‍ی‌، پ‍وری‍ا ، م‍ت‍رج‍م‌
عنوان : هنجاریابی و تغیین روایی و پایایی آزمون وندر اوتا ‭(Wender Utah Rating Scale)‬ جهت تشخیص اختلال کمبود توجه و بیش فعالی در بالغین در شهر اصفهان [پایان‌نامه]
نویسنده : /پوریا صرامی فروشانی
استاد راهنما : ؛ سرور آرمان
محل تحصیل : دانشکده پزشکی
سال تحصیل : ، ‭۱۳۸۰‬
مقطع تحصیلی : رشته پزشکی، دکترای حرفه‌ای
صفحه شمار : ‮ ‭۵۸‬ص.‬: جدول، نمودار
يادداشت : چاپی
چکيده : مطالعات دهه اخیر نشان داده‌اند که اختلال کمبود توجه و بیش فعالی ‭(ADHD)‬ در بالغین، شیوع قابل توجهی دارد و موجب بروز مشکلات زیادی در زندگی اجتماعی، شخصی، تحصیلی، شغلی و خانوادگی فرد بیمار می شود و عمدتا با درمان بهبودی قابل توجهی پیدا می کنند. برای تشخیص ‭ADHD‬ در یک فرد بالغ ضروری است شرح حال کودکی او را از لحاظ ابتلا به ‭ADHD‬ بررسی ناییم. به همین منظور آزمون وندر اوتا ‭(WURS)‬ که حاوی‭ ۶۱ ‬سوال می باشد، در سال‭ ۱۹۹۳ ‬در کشور آمریکا طراحی شده که با کمک آن می توان در یک فرد بالغ، به صورت گذشته نگر تشخیص ‭ADHD‬ را برای یک فرد بالغ مطرح نمود. تا قبل از مطالعه اخیر، این آزمون در ایران ترجمه و بررسی نشده بود. ابتدا متن کامل آزمون ‭WURS‬ تهیه و به فارسی ترجمه شد. سپس به منظور دستیابی به نمرات هنجار آزمون، این آزمون بر روی‭ ۱۵۴ ‬نفر از بالغین در شهر اصفهان اجرا شد تنها ملاک اصلی در انتخاب افراد در این مرحله، سن بیشتر از‭ ۱۸ ‬سال بود و برای اینکه افراد مورد مطالعه از لحاظ جنس، سطح تحصیلات و خصوصیات فردی از قبیل ‭IQ‬ تنوع کافی داشته باشند، برای مطالعه به منازل افراد مراجعه شد و بعد از ذکر توضیحات کافی، پرسشنامه آزمون در اختیار افراد گذاشته می شد. پس از جمع آوری پرسشنامه ها و محاسبه نمرات خام، درصد هنجار، نمرات‭t ‬ و‭z ‬ محاسبه شدند. برای تعیین پایایی آزمون از روش بازآزمایی استفاده شد به این نحو که ابتدا آزمون بر روی‭ ۱۰ ‬نفر اجرا شد و سپس بعد از گذشت حدود‭ ۲ ‬ماه مجددا آزمون برای پاسخگویی به آنها ارائه شد. سپس از طریق فرمول پیرسون ضریب همبستگی محاسبه گردید. برای بررسی روایی آزمون، آن را برای دو گروه افراد بالغ بیمار مبتلا به ‭ADHG‬ و افراد غیر بیمار اجرا کرده و میانگین نمرات حاصل با کمک آزمون‭t ‬ از طریق محاسبه نسبت‭t ‬ سنجیده شد. در مرحله هنجاریابی میانگین نمره آزمون در‭ ۱۵۴ ‬نفر فرد بالغ‭ ۶۲/۲ ‬بدست آمد و انحراف معیار نمرات‭ ۲۳/۶۷ ‬محاسبه گردید در مرحله تعیین پایایی با توجه به فرمول پیرسون ضریب همبستگی تعیین گردید که از مقدار معیار جدول در سطح ‭p<0.01‬ بیشتر می باشد. در مرحله تعیین روایی با کمک آزمون‭t ‬ برای مقایسه میانگین نمره آزمون در گروه افراد بیمار و غیر بیمار نسبت‭۲۰/۷۶۶)t ‬) تعیین گردید که از سطح ‭p<0.01‬ بیشتر می باشد. با توجه به جدول هنجار که در این مطالعه بدست آمد، می توان نمره آزمون ‭WURS‬ را در یک فرد بالغ تفسیر کرد و فهمید که نمره او از چند درصد افراد جامعه بیشتر است. لذا امکان استفاده از آزمون ‭WURS‬ برای اهداف تشخیصی (تحقیقاتی و درمانی) بوجود آمده است. با توجه به نمرات‭t ‬ محاسبه شده از لحاظ آماری نمره ‭WURS‬ کمتر از‭ ۸۵ ‬طبیعی، نمره بیشتر از‭ ۸۵ ‬و کمتر از‭ ۱۱۵ ‬مشکوک و نمره بیشتر از‭ ۱۱۵ ‬بیمار تلقی می گردد. با توجه به نتایج حاصله در قسمتهای بعدی مطالعه آزمون از روایی و پایایی خوبی برخوردار می باشد
توصیفگر : کلیدواژه‌ها: کمبود توجه همراه با پرفعالیتی
: پرسش نامه ها
: بزرگسالان
: Attention deficit disorder with Hyperactivity
: Quastionnaires
: Adult
شناسه افزوده : آرمان، سرور، استاد راهنما
شناسه افزوده : دانشکده پزشکی
کپی لینک

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
نظرسنجی