رکورد قبلیرکورد بعدی

" بررسی مقایسه‌ای تاثیر رزین اینفیلتره و ترکیب رمینرالیزه کننده پس از استفاده از کربامید پراکساید‭ ۲۰ ‬درصد بر شاخص های رنگ لکه قهوه‌ای ناشی از پوسیدگی دندان "


نام مرکز : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
نوع مدرک : پایان نامه فارسی
زبان مدرک : فارسی
شماره رکورد : 102307
شماره مدرک : ‭ت۱۵۱۶۸‬
شماره راهنما : ‭WU،۱۹۰،م۸۶۸ب،۱۳۹۳‬
سرشناسه : مهرآوران، مرجان
عنوان : بررسی مقایسه‌ای تاثیر رزین اینفیلتره و ترکیب رمینرالیزه کننده پس از استفاده از کربامید پراکساید‭ ۲۰ ‬درصد بر شاخص های رنگ لکه قهوه‌ای ناشی از پوسیدگی دندان [پایان‌نامه]
نویسنده : /مرجان مهرآوران
استاد راهنما : ؛ فرزانه شیرانی
محل تحصیل : دانشکده دندان‌پزشکی
سال تحصیل : ، ‭۱۳۹۳‬
مقطع تحصیلی : رشته دندان‌پزشکی، دکترای حرفه‌ای
صفحه شمار : ‮د، ‭۲۰‬ ص.‬: جدول
يادداشت : این یک پایان نامه تحقیقاتی با شماره‭ ۲۹۳۱۹۰ ‬است
يادداشت : چاپی
چکيده : راهکار کنونی جهت حل مشکل زیبایی لکه قهوه‌ای دندان، ترمیم آن با مواد همرنگ دندان می‌باشد. با توجه به اهمیت دندانپزشکی محافظه‌کارانه، هدف از این مطالعه ارزیابی تاثیر رزین اینفیلتره و ‭(Casein phosphopeptide amorphous calcium phosphate ) CPP- ACP‬ پس از کاربرد کربامید پراکساید‭ ۲۰ ‬بر شاخص های رنگ لکه قهوه‌ای دندان در نواحی در معرض دید میباشد. در این بررسی تجربی هفتاد دندان سالم انسانی کشیده شده‌ی دارای لکه قهوه‌ای جمع آوری شدند. نمونه‌ها در مرحله اول تحت کاربرد کربامیدپراکسای‭ ۲۰ ‬و سپس در دو گروه مجزا در معرض ‭CPP - ACP‬ و رزین اینفیلتره قرار گرفتند. نمونه‌ها در سه نوبت، قبل از مداخله، پس از سفید کردن، پس از کاربرد رزین اینفیلتره و‭CPP- ACP‬ توسط دستگاه اسپکتروفتومتر، رنگ سنجی شدند و نتایج پس از ثبت در ‭SPSS‬ نسخه‭۲۰ ‬، با آزمون‌های آماری‭t ‬ زوج،‭t ‬ مستقل و آنالیز واریانس با مشاهدات تکراری، با سطح معناداری‭Pvalue <۰ /۰۵ ‬ مورد تحلیل قرارگرفتند. با کاربرد ماده کربامیدپراکساید‭ ۲۰ ‬درصد به طور معنی‌داری ‭L*‬ و ‭b*‬ نمونه ها افزایش و ‭a*‬ کاهش یافت. درحالی‌که با استفاده از ‭ACP-CPP‬، تغییرات ‭a*‬ و‭b ‬* در لکه قهوه‌ای معنادار نبود(‭(<Pvalue > ۰/۰۵ ‬ ، اما ‭L *‬ به طور معنادار افزایش یافت. استفاده از رزیت اینفیلتره باعث کاهش ‭a*‬ به طور معناداری شد، ولی کاهش ‭L*‬ و افزایش‭b‬* دراین گروه معنادار نبود .‭(<Pvalue ۰/۵)‬ در مقایسه دو گروه، تنها تغییرات لکه قهوه‌ای طی مرحله سفید کردن معنادار شد . نتایج آزمون واریانس با مشاهدات تکراری نشان داد که‭E ‬ لکه قهوه‌ای و مینای مجاور درهیچ یک از مراحل در دو زیرگروه تغییر معناداری نداشت . نتایج حاصل از این بررسی نشان می‌دهد که در صورت وجود حضور لکه قهوه‌ای مخل زیبایی روی دندان می‌توان با کاربرد ماده سفید کننده به همراه رزین اینفیلتره یا ‭CPP -ACP‬ نمود آن را در زمینه کاهش داد. در مجموع استفاده از رزین اینفیلتره به نظر کارایی بهتری را در افزایش ترانسلوسنسی نسبت به ‭CPP- ACP‬ دارد
توصیفگر : ۱. رزین های کامپوزیتی
: مواد دندانی
: پوسیدگی های دندان
: Composite Resins
: Dental Materials
: Dental Caries
: Tooth Remineralization
شناسه افزوده : شیرانی، فرزانه، استاد راهنما
: خلیلی، هاله، استاد مشاور
شناسه افزوده : دانشکده دندان‌پزشکی
کپی لینک

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
موجودی
کتابخانه دانشکده دندانپزشکی
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
دانشکده دندانپزشکی۱۵۱۶۸موجود‭‬
نظرسنجی