رکورد قبلیرکورد بعدی

" مقایسه قدرت سیل کنندگی ‭MTA‬ مخلوط با آب مقطر و یدید پتاسیم یدید در پرفوراسیون های ناحیه‌ی فورکا، با استفاده از روش ریزنشت پروتئین "


نام مرکز : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
نوع مدرک : پایان نامه فارسی
زبان مدرک : فارسی
شماره رکورد : 102309
شماره مدرک : ‭ت۱۵۱۶۶‬
شماره راهنما : ‭WU،۱۹۰،خ۱۳۹م،۱۳۹۳‬
سرشناسه : خادمی، زهرا
عنوان : مقایسه قدرت سیل کنندگی ‭MTA‬ مخلوط با آب مقطر و یدید پتاسیم یدید در پرفوراسیون های ناحیه‌ی فورکا، با استفاده از روش ریزنشت پروتئین [پایان‌نامه]
نویسنده : /زهرا خادمی
استاد راهنما : ؛ حمید رضویان، مسعود ساعتچی
محل تحصیل : دانشکده دندان‌پزشکی
سال تحصیل : ، ‭۱۳۹۳‬
مقطع تحصیلی : رشته دندان‌پزشکی، دکترای حرفه‌ای
صفحه شمار : ‮ ‭۳۷‬ص.‬: جدول، نمودار
يادداشت : این یک پایان نامه تحقیقاتی با شماره‭ ۳۹۳۵۳۱ ‬است
يادداشت : چاپی
چکيده : یداین پتاسیم یدید یکی از مواد آنتی باکتریال است که غلظت‭ ۴ ‬درصد آن در ترکیب با ‭Mineral trioxide aggregate (MTA)‬ خاصیت ضد میکروبی را افزایش می دهد. هدف از این پژوهش بررسی قدرت سیل کنندگی ‭MTA‬ مخلوط با یداین پتاسیم یدید‭ ۴ ‬درصد در مقایسه با ‭MTA‬ مخلوط با آب مقطر به روش بررسی ریزنشت پروتئین می‌باشد. در این مطالعه از‭ ۶۰ ‬دندان مولر انسانی استفاده شد. پس از درمان ریشه و پرفوره نمودن ناحیه ی فورکا در‭ ۵۵ ‬دندان، نمونه ها به طور تصادفی به‭ ۴ ‬گروه تقسیم شدند. گروه‭ ۱ ‬و‭ ۲ ‬هرکدام شامل‭ ۲۵ ‬دندان پرفوره شده بود، که توسط ‭MTA‬ مخلوط با آب مقطر و ‭MTA‬ مخلوط با یداین پتاسیم یدید‭۴ ‬درصد سیل شدند.‭ ۵ ‬دندان مولر پرفوره شده بدون حضور ماده‌ی ترمیمی سیل کننده به عنوان کنترل مثبت و‭ ۵ ‬دندان مولر بدون پرفوریشن به عنوان کنترل منفی تحت آزمایش قرار گرفتند. ارزیابی ریزنشت پروتئین در دو بازه‌ی زمانی هفت و شصت روز انجام گرفت. داده ها در نسخه‭ ۱۶ ‬نرم افزار ‭SPSS‬، آنالیزشدند. از آنالیز آماری ‭ANOVA‬ باسطح معناداری‭P< ۰/۰۵ ‬ و آنالیز تکمیلی ‭Scheffe‬ استفاده شد. مقدار ریزنشت در گروه‭ ۱ ‬از ‭ ۰/۶۸۱ mg/dl‬مثبت و منفی‭ ۰/۵۳ ‬در روز هفتم به‭ ۲/۷۱۸ ‬مثبت و منفی‭ ۱/۴۶ ‬در روز شصت و در گروه‭ ۲ ‬از‭ ۰/۹۳۲ ‬مثبت و منفی‭ ۰/۶۶ ‬به‭ ۲/۶۳۲ ‬مثبت و منفی‭ ۱/۲۸ ‬افزایش یافت. آنالیز واریانس با اندازه‌های تکراری نشان داد بین گروه ها در دو بازه‌ی زمانی تفاوت معناداری وجود دارد. آزمون تکمیلی شفه نشان داد گروه ها دو به دو تفاوت معنادار دارند و تنها بین گروه‭ ۱ ‬و‭ ۲ ‬اختلاف معنادار نمی‌باشد. براساس یافته‌های این پژوهش توانایی سیل کنندگی ‭MTA‬ مخلوط با یداین پتاسیم یدید‭ ۴ ‬درصد به منظور سیل پرفوریشن ناحیه‌ی فورکا مشابه ‭MTA‬ مخلوط با آب مقطر بود
توصیفگر : مواد دندانی
: مواد شستشو دهنده مجرای ریشه دندان
: مواد ضد عفونی کننده
: دندان آسیا
: نشت دندان
: Dental Material
: Root Canal Irrigants
: Anti- Infective Agents
: Anti-Bacterial Agents
: Molar
: Dental Leakage
: Iodine Compounds
شناسه افزوده : رضویان، حمید، استاد راهنما
: ساعتچی، مسعود، استاد راهنما
شناسه افزوده : دانشکده دندان‌پزشکی
کپی لینک

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
موجودی
کتابخانه دانشکده دندانپزشکی
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
دانشکده دندانپزشکی۱۵۱۶۶موجود‭‬
نظرسنجی