رکورد قبلیرکورد بعدی

" بررسی مقایسه‌ای میزان آرام‌بخشی متعاقب تزریق داخل وریدی میدازولام+ پروپوفول و کتامین+ پروپوفول درکودکان مضطرب هنگام کار دندانپزشکی "


نام مرکز : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
نوع مدرک : پایان نامه فارسی
زبان مدرک : فارسی
شماره رکورد : 102316
شماره مدرک : ‭ت۱۵۱۸۵‬
شماره راهنما : ‭WU،۶۱،ش۳۱۲ب،۱۳۹۳‬
سرشناسه : شاه‌طوسی، مینا
عنوان : بررسی مقایسه‌ای میزان آرام‌بخشی متعاقب تزریق داخل وریدی میدازولام+ پروپوفول و کتامین+ پروپوفول درکودکان مضطرب هنگام کار دندانپزشکی [پایان‌نامه]
نویسنده : /مینا شاه‌طوسی
استاد راهنما : ؛ مریم حاج نوروزعلی‌تهرانی، ناصر کاویانی
محل تحصیل : دانشکده دندان‌پزشکی
سال تحصیل : ، ‭۱۳۹۳‬
مقطع تحصیلی : دندان‌پزشکی اطفال، دکترای تخصصی
صفحه شمار : ‮ ‭۳۵‬ص.‬: جدول، نمودار
يادداشت : این یک پایان نامه تحقیقاتی با شماره‭ ۳۹۱۳۰۶ ‬است
يادداشت : چاپی
چکيده : آزمایش ها ومطالعات بالینی چندانی در زمینه آرام بخشی در دندانپزشکی کودکان وجود ندارد. هدف : در این مطالعه کارایی و تاثیر آرام بخشی داخل وریدی در درمان دندانپزشکی با میدازولام / پروپوفول در مقایسه با کتامین / پروپوفول درکودکان‭ ۶ - ۴‬ساله بررسی شده است. مواد و روش ها: در این مطالعه کارآزمایی بالینی آینده نگر‭ ۳۸ ‬کودک غیر همکار سالم کاندید درمان دندانپزشکی تحت آرام بخشی به طور تصادفی به دو گروه تقسیم شدند . آرام بخشی داخل وریدی در یک گروه با میدازولام / پروپوفول و در گروه دیگر توسط کتامین / پروپوفول انجام شد. شاخص ‭(BIS) Bispectral Index‬ و نمره آرام بخشی توسط معیار ‭(DSTG) Dental Sedation Teachers Group‬ برای ارزیابی اثر هر یک از رژیم های درمانی توسط ناظر آموزش دیده، کور جمع آوری شد. شرایط کار برای هر بیمار در پایان درمان توسط معیار ‭DSTG‬ مورد بررسی قرار گرفت و زمان رسیدن به معیارهای ترخیص نیز ثبت شد. تجزیه تحلیل داده ها با استفاده از آزمون آنالیز واریانس برای داده های تکراری و آزمون فریدمن ،‭Whitney - Mann‬و‭test - T‬ انجام شد. یافته ها: میزان آرام بخشی در دوگروه پس از تزریق داخل وریدی خوب بود. در گروه میدازولام / پروپوفل شاخص ‭BIS‬ بالاتر از گروه کتامین / پروپوفول بود ولی از نظر آماری بین شاخص ‭BIS‬ در دو گروه تفاوتی وجود نداشت ‭. (PV =۰/۱۵۳)‬ نمره آرام بخشی، شرایط کار و مدت زمان ریکاوری بین دو گروه میدازولام / پروپوفل و یا کتامین / پروپوفول تفاوت معنی داری نداشت ‭.(PV> ۰/۰۵)‬ نتیجه گیری: میدازولام / پروپوفول و کتامین / پروپوفول، آرام بخشی داخل وریدی موثر برای کنترل رفتار کودکان‭ ۶ - ۴ ‬ساله در طول درمان دندانپزشکی است
توصیفگر : هراس از دندان‌پزشکی
: تزریق وریدی
: میدازولام
: کتامین
: دندان پزشکی کودکان
: Dental Anxiety
: Infusions, Intranvenous
: Midazolam
: Ketamin
: Child Dentistry
شناسه افزوده : حاج‌نوروزعلی‌تهرانی، مریم، استاد راهنما
: کاویانی، ناصر، استاد راهنما
شناسه افزوده : دانشکده دندان‌پزشکی
کپی لینک

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
موجودی
کتابخانه دانشکده دندانپزشکی
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
دانشکده دندانپزشکی۱۵۱۸۵موجود‭‬
نظرسنجی