رکورد قبلیرکورد بعدی

" بررسی تاثیر برنامه امید درمانی بر افسردگی، اضطراب و استرس بیماران تحت درمان با همودیالیز در بیمارستان های منتخب شهر اصفهان در سال‭۱۳۹۲ ‬ "


نام مرکز : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
نوع مدرک : پایان نامه فارسی
زبان مدرک : فارسی
شماره رکورد : 102337
شماره مدرک : ‭ت۱۵۲۳۱‬
شماره راهنما : ‭WY،۱۶۴،ر۴۲۴ب،۱۳۹۳‬
سرشناسه : رحیمی پورانارکی، میثم
عنوان : بررسی تاثیر برنامه امید درمانی بر افسردگی، اضطراب و استرس بیماران تحت درمان با همودیالیز در بیمارستان های منتخب شهر اصفهان در سال‭۱۳۹۲ ‬ [پایان‌نامه]
نویسنده : /میثم رحیمی پور انارکی
استاد راهنما : ؛ محسن یزدانی
استاد مشاور : ؛ ناهید شاهقلیان
محل تحصیل : دانشکده پرستاری و مامایی
سال تحصیل : ، ‭۱۳۹۳‬
مقطع تحصیلی : رشته پرستاری ( گرایش روان پرستاری) ، کارشناسی ارشد
صفحه شمار : ‮خ، ‭۸۳‬ ص.‬: جدول
يادداشت : این یک پایان نامه تحقیقاتی باشماره‭ ۳۹۲۵۳۸ ‬است
يادداشت : چاپی
چکيده : نارسایی کلیه در سراسر دنیا یکی از مشکلات عمده سلامت عمومی محسوب می شود و تغییر در سبک زندگی و کاهش عملکرد اجتماعی باعث افزایش اختلالات روانی در این بیماران می شود. بیماران سطوح بالایی از تنش روانی، اضطراب و افسردگی راتجربه می کنند که در نتیجه باعث کاهش کیفیت زندگی، افزایش هزینه های بهداشتی و مرگ زودرس می شود. به علت عوارض درمان های دارویی در این بیماران امروزه به روش های غیردارویی روی آورده شده است از این رو این مطالعه با هدف بررسی تاثیر برنامه امید درمانی بر افسردگی، اضطراب و استرس بیماران تحت درمان با همودیالیز انجام شد. مواد و روش ها: این مطالعه یک کارآزمایی بالینی بود. بدین منظور از بین بیماران تحت درمان با همودیالیز بیمارستان های منتخب شهر اصفهان با استفاده از جدول اعداد تصادفی‭ ۵۰ ‬نفر که دارای شرایط ورود به پژوهش بودند انتخاب و پرسشنامه‭DASS۲۱ ‬ را کامل کردند. سپس با استفاده از روش تخصیص تصادفی در دو گروه امید درمانی و پلاسبو قرار گرفتند. مداخله امید درمانی حین دیالیز یک بار در هفته به مدت‭ ۸ ‬جلسه و هربار به مدت‭ ۱/۵ - ۱ ‬ساعت انجام شد و در گروه پلاسبو مداخله به صورت غیر اختصاصی در همان تعداد جلسات انجام شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار‭spss ۱۸ ‬ آزمون های آماری‭t ‬ زوج، آنالیز واریانس با مشاهدات تکراری و آزمون ترغیبی ‭LSD‬ انجام شد. یافته ها: بین میانگین نمره افسردگی، اضطراب و استرس در گروه امید درمانی قبل، بلافاصله بعد و یک ماه بعد از مداخله اختلاف آماری معناداری وجود داشت ‭. (P<۰/۰۵)‬اما بین میانگین نمره افسردگی‌؛ اضطراب و استرس در گروه پلاسبو قبل، بلافاصله بعد و یک ماه بعد از مداخله اختلاف آماری معناداری به دست نیامد .‭(P>۰/۰۵)‬ همچنین میانگین تغییرات نمره افسردگی،اضطراب و استرس در گروه امید درمانی به طور معناداری بیشتر از گروه پلاسبو بوده است. ‭(P<۰/۰۵)‬ نتیجه گیری: نتایج این تحقیق نشان داد امید درمانی در کاهش افسردگی، اضطراب و استرس موثر بوده بنابراین استفاده از این روش غیر دارویی توصیه میشود
توصیفگر : دیالیز کلیوی- پرستاری
: افسردگی
: اضطراب
: رفتار درمانی
: امید
: Renal Dialysis- nursing
: Depression
: Anxiety
: Behavior Therapy
: Hope
شناسه افزوده : یزدانی، محسن، استاد راهنما
: شاهقلیان، ناهید، استاد مشاور
شناسه افزوده : دانشکده پرستاری و مامایی
کپی لینک

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
موجودی
کتابخانه دانشکده پرستاری
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
11 - دانشکده پرستاری۱۵۲۳۱موجود‭‬
نظرسنجی