رکورد قبلیرکورد بعدی

" بررسی ارتباط سازه‌های اعتقاد بهداشتی با مصرف غذاهای غنی از کلسیم در زنان سنین حوالی یائسگی شهر سمیرم سال‭۱۳۹۲ ‬ "


نام مرکز : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
نوع مدرک : پایان نامه فارسی
زبان مدرک : فارسی
شماره رکورد : 102347
شماره مدرک : ‭ت۱۵۲۵۸‬
شماره راهنما : ‭WE،۲۵۰،ح۵۷۷ب،۱۳۹۳‬
سرشناسه : حسینی، مرجان
عنوان : بررسی ارتباط سازه‌های اعتقاد بهداشتی با مصرف غذاهای غنی از کلسیم در زنان سنین حوالی یائسگی شهر سمیرم سال‭۱۳۹۲ ‬ [پایان‌نامه]
نویسنده : /مرجان حسینی
استاد راهنما : ؛ پروین بهادران
استاد مشاور : ؛ اشرف کاظمی
محل تحصیل : دانشکده پرستاری و مامایی
سال تحصیل : ، ‭۱۳۹۳‬
مقطع تحصیلی : رشته مامایی ( گرایش آموزش مامایی) ، کارشناسی ارشد
صفحه شمار : ‮ج، ‭۸۱‬ ص.‬: جدول
يادداشت : این یک پایان نامه تحقیقاتی با شماره‭ ۳۹۲۳۹۸ ‬است
يادداشت : چاپی
چکيده : یکی از نیازهای ضروری بدن ماده مغذی مهم در حفظ سلامت کلسیم می‌باشد. زنان در دوران زندگی خود بارها با چالش کاهش دریافت یا جذب کلسیم روبرو می شوند. گذراندن دوران بارداری و شیردهی در بیشتر زنان، کاهش جذب کلسیم به دنبال کاهش استروژن در سنین حوالی یائسگی، همچنین میانگین پایین سرانه مصرف کلسیم ،رفتار غلط تغذیه‌ای، کاهش درآمد خانوار، افزایش هزینه‌ها وبه تبع آن، اختصاص اندک درآمد به غذاهای غنی از کلسیم، گذشت و ایثار مادران، بیش اعتمادی و کم تحرکیشان، آنها را بیش از پیش در معرض خطرپوکی استخوان و عوارض ناشی از آن قرار می‌دهد. مطالعه حاضربا هدف بررسی ارتباط سازه‌های مدل اعتقاد بهداشتی با مصرف غذاهای غنی از کلسیم در زنان سنین حوالی یائسگی انجام شد. روش بررسی این مطالعه به صورت توصیفی- همبستگی یک گروهی بود که در شهر سمیرم بر روی‭ ۲۱۰ ‬زن حوالی یائسگی مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی انجام شده است. داده های تحقیق از تکمیل پرسشنامه جمع آوری شده است / متغیرهای مورد بررسی در این تحقیق شامل : خصوصیات فردی- باروری، میزان مصرف غذاهای غنی از کلسیم و ارزیابی سازه های حساسیت، شدت، منافع و موانع درک شده‌ی مصرف غذاهای غنی از کلسیم و عوارض ناشی از عدم مصرف آن بود. داده‌های تحقیق، با استفاده از نرم افزار ‭SPSS‬ نسخه‭ ۲۰ ‬و آزمون‌های آماری توصیفی، میانگین، ضریب همبستگی پیرسون و آنالیز رگرسیون چند متغیره مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته‌های پژوهش نشان داد، میانگین وانحراف معیارخصوصیات فردی -باروری: سن(‭۳/۸ ،۴۸/۳ ‬) ، تعداد بارداری (‭۱/۹ ،۳/۷ ‬) ، مدت زمان شیردهی بر حسب ماه (‭۴۶ ،۶۵ ‬) میانگین و انحراف معیار نمرات به ترتیب: حساسیت،‭۳۸/۹ ،۶۲/۱ ‬، شدت‭۳۹/۹ ،۶۰/۲ ‬، منافع‭ ۳۸/۷ ،۵۹/۷ ‬و موانع درک شده مصرف‭ ۲۹/۱ ،۳۶/۱ ‬و میانگین و انحراف معیار نمرات حساسیت، شدت، منافع وموانع درک شده عوارض ناشی از عدم کفایت مصرف به ترتیب‭ ۳۸/۳ ،۴۴/۹ ،۳۷/۳۰ ،۵۵ ،۳۶/۵ ،۵۶/۳ ،۳۷/۹ ،۵۹/۶ ‬بوده است و ارتباط بین تعداد سهم مصرف و سازه های اعتقاد بهداشتی مصرف با‭r= -۰/۵۵ ،۰/۶۵۵ ،۰/۵۸۱ ،۰/۶۵۱ ‬،‭P<۰/۰۰۱ ‬ و ارتباط بین تعداد سهم مصرف و سازه های اعتقاد بهداشتی عوارض ناشی ازعدم کفایت مصرف‭ ۰/۶۱۶ ،۰/۵۶۷ ،۰/۶۳۴ ‬و‭r= -۰/۴۸۷ ‬ و‭P<۰/۰۰۱ ‬ معنی‌دار شده است. نتیجه‌گیری: باتوجه به نتایج بدست آمده مشخص می شود که با استفاده از آموزش به شیوه‌های مختلف باید انگیزه مصرف مواد غذایی غنی از کلسیم به زنان حوالی یائسگی تقویت شود تا از عوارض معلولیت و مرگ و میر ناشی از عدم مصرف آن در جامعه پیشگیری کرد
توصیفگر : پوک استخوانی پس از یائسگی
: کلسیم
: رژیم غذایی
: رفتار بهداشتی
: Osteoporosis, Postmenopausal
: Calcium
: Diet
: Health Behaviour
: Health Knowledge, Attitudes, Practice
شناسه افزوده : بهادران، پروین، استاد راهنما
: کاظمی، اشرف، استاد مشاور
شناسه افزوده : دانشکده پرستاری و مامایی
کپی لینک

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
موجودی
کتابخانه دانشکده پرستاری
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
11 - دانشکده پرستاری۱۵۲۵۸موجود‭‬
نظرسنجی