رکورد قبلیرکورد بعدی

" بررسی تاثیر ورزش ایروبیک بر عزت نفس دختران نوجوان تحت پوشش بهزیستی شهراصفهان در سال‭۱۳۹۲ ‬ "


نام مرکز : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
نوع مدرک : پایان نامه فارسی
زبان مدرک : فارسی
شماره رکورد : 102350
شماره مدرک : ‭ت۱۵۲۵۵‬
شماره راهنما : ‭WS،۴۶۰،ط۳۷۹ب،۱۳۹۳‬
سرشناسه : طباطبایی، منصوره‌سادات
عنوان : بررسی تاثیر ورزش ایروبیک بر عزت نفس دختران نوجوان تحت پوشش بهزیستی شهراصفهان در سال‭۱۳۹۲ ‬ [پایان‌نامه]
نویسنده : /منصوره‌سادات طباطبایی
استاد راهنما : ؛ مرضیه حسن‌پور
استاد مشاور : ؛ وحید ذوالاکتاف، موسی علوی
محل تحصیل : دانشکده پرستاری و مامایی
سال تحصیل : ، ‭۱۳۹۳‬
مقطع تحصیلی : رشته پرستاری ( گرایش بهداشت کودک و خانواده)، کارشناسی ارشد
صفحه شمار : ‮ذ، ‭۸۷‬ ص.‬: جدول
يادداشت : این یک پایان نامه تحقیقاتی با شماره‭ ۳۹۲۰۸۸ ‬است
يادداشت : چاپی
چکيده : یکی از نیازهای اساسی انسان احساس ارزشمندی نسبت به خود و یا عزت نفس است. از مؤلفه‌های دوره نوجوانی، عزت نفس استکه از عوامل مؤثر در رشد روانی اجتماعی فرد می‌باشد و خانواده در پرورش این حس ارزشمندی بسیار مؤثر است. عزت نفس پائین باعث ایجاد اختلالات رفتاری، عاطفی و رفتارهای ضداجتماعی می‌گردد، در حالی که عزت نفس بالا، باعث سازگاری عاطفی و اجتماعی می‌شود. با توجه به نتایج مطالعات انجام شده در ایران که عزت‌نفس نوجوانان بی‌سرپرست را پایین نشان داده است، پژوهشگر بر آن شد تا با طراحی و انجام مطالعه‌ای مداخله‌ای به بررسی تاثیر ورزش ایروبیک بر عزت نفس دختران نوجوان تحت پوشش بهزیستی شهر اصفهان بپردازد. روش پژوهش: پژوهش حاضر با رویکرد کمی و از نوع تجربی بر دو گروه مداخله ( ورزش و کنترل) ، با تخصیص تصادفی مساوی نمونه‌ها به گروه‌ها طراحی و اجرا شده است. نمونه‌گیری با روش سرشماری از دختران نوجوان‭ ۱۳ ‬تا‭ ۱۹ ‬سال تحت پوشش بهزیستی انجام شد. داده‌های مطالعه با استفاده از پرسشنامه عزت نفس کوپراسمیت که مجددا روایی و پایایی آن به ترتیب با استفاده از روایی محتوا، و آلفا کرونباخ (‭۰/۸۶ ‬) تعیین شده بود در‭ ۳ ‬مرحله پیش آزمون، پس آزمون اول و پس آزمون دوم جمع‌آوری گردید. در نهایت داده‌های جمع‌آوری شده با استفاده از روش‌های آماری توصیفی و استنباطی ( میانگین، انحراف معیار، آزمون‌های کای اسکوار، من ویتنی) و توسط نرم افزار ‭SPSS‬ نسخه‭ ۱۶ ‬مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج: نتایج همسان بودن گروه‌های مداخله و کنترل را بر حسب کلیه متغیرهای زمینه‌ای و جمعیت شناسی تایید نمود. در رابطه با اهداف اصلی پژوهش نتایج نشان داد که میانگین نمرات عزت نفس دختران ( با محدوده امتیاز‭ ۰ ‬تا‭۵۰‬) قبل از مداخله در هر دو گروه مداخله (‭ ۳۲/۷۳ ‬مثبت و منفی‭۸/۴ ‬) و کنترل (‭ ۳۳/۰۳ ‬مثبت و منفی‭۶/۷۷ ‬) پایین و تقریبا یکسان بوده است و آزمون تی مستقل اختلاف معنی‌داری بین دو گروه نشان نداد. در حالی که آزمون تی زوجی برای مقایسه میانگین نمره در قبل و بعد از مداخله در گروه کنترل ( بلافاصله‭ ۳۴/۶۶ ‬مثبت و منفی‭ ۶/۸ ‬و یک ماه بعد‭۳۳/۵/۲ ‬) تفاوت آماری معنی‌داری را نشان نداد ولی در گروه مداخله ( ورزش) بلافاصله‭ ۴۰/۲۳ ‬مثبت و منفی‭۵/۸ ‬) و یک ماه بعد (‭ ۳۶/۴۰ ‬مثبت و منفی‭۵/۲ ‬) این تفاوت را معنی‌داری(‭( P = ۰/۰۰۱ ‬ نشان داد. همچنین آزمون تی مستقل در مقایسه میانگین نمره عزت نفس بین دو گروه ورزش و کنترل بلافاصله(‭( P = ۰/۰۰۱ ‬، و یک ماه بعد از مداخله(‭( P = ۰/۰۲۷ ‬ تفاوت معنی‌داری را نشان داد. بحث و نتیجه گیری: با توجه به نتایج حاصل از تحلیل داده‌ها که نشان‌دهنده عزت نفس پایین در هر دو گروه قبل از مداخله و افزایش معنی‌دار آن بلافاصله و یک ماه بعد از مداخله بود و نظر به استقبال نوجوانان دختر و مسئولین مرکز از ورزش ایروبیک که هزینه زیادی را نیز اجرای آن در برنمی‌گیرد پیشنهاد می‌گردد این ورزش در مراکز بهزیستی جز برنامه‌های رسمی و هفتگی نوجوانان قرار گیرد تا با افزایش سلامت روانی اجتماعی و عزت نفس این گروه آسیب پذیر گامی هر چند کوچک در ارتقاء سلامت نوجوانان جامعه برداریم
توصیفگر : نوجوانی
: خودپندار
: ورزش ها
: ورزش
: کودکان پرورشگاهی
: Self Concept
: Adolescence
: Sports
: Exercise
: Child, Institutionalized
شناسه افزوده : حسن‌پور، مرضیه، استاد راهنما
: ذوالاکتاف، وحید، استاد مشاور
: علوی، موسی، استاد مشاور
شناسه افزوده : دانشکده پرستاری و مامایی
کپی لینک

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
موجودی
کتابخانه دانشکده پرستاری
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
11 - دانشکده پرستاری۱۵۲۵۵موجود‭‬
نظرسنجی