رکورد قبلیرکورد بعدی

" اداره لیبر و زایمان طبیعی براساس عملکرد بالینی مبتنی بر شواهد: یک مطالعه ترکیبی "


نام مرکز : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
نوع مدرک : پایان نامه فارسی
زبان مدرک : فارسی
شماره رکورد : 102352
شماره مدرک : ‭ت۱۵۲۳۹‬
شماره راهنما : ‭WQ،۳۰۰،‮الف‬۹۷۱‮الف‬،۱۳۹۳‬
سرشناسه : ایروانی، مینا
عنوان : اداره لیبر و زایمان طبیعی براساس عملکرد بالینی مبتنی بر شواهد: یک مطالعه ترکیبی [پایان‌نامه]
نویسنده : /مینا ایروانی
استاد راهنما : ؛ الهه زارعان، محسن جانقربانی
استاد مشاور : ؛ مسعود بهرامی
محل تحصیل : دانشکده پرستاری و مامایی
سال تحصیل : ، ‭۱۳۹۳‬
مقطع تحصیلی : رشته بهداشت باروری، دکترای تخصصی
صفحه شمار : ‮ ‭۳۸۱‬ص.‬: جدول، نمودار
يادداشت : این یک پایان نامه تحقیقاتی با شماره‭ ۳۹۱۲۰۶ ‬است
يادداشت : چاپی
چکيده : زایمان یک رخداد مهم در زندگی زنان است که بر سلامت فیزیکی و روانی آنها تأثیر زیادی دارد. یکی از بهترین راهکارها برای دستیابی به ارتقاء کیفیت بالینی مراقبت ها در فرآیند زایمان، کاربرد عملکرد بالینی مبتنی بر شواهد است. مراقبت مبتنی بر شواهد برای توسعه ی کیفیت خدمات، جدیدترین شواهد علمی را با تجربیات بالینی و ترجیحات بیماران ادغام می نماید. لذا این پژوهش با هدف طراحی و اجرای مراقبت مداخله‌ای مبتنی بر شواهد برای اداره‌ی لیبر و زایمان طبیعی در زنان باردار کم خطر طراحی و تدوین گردید. این مطالعه یک تحقیق ترکیبی از نوع متوالی کیفی ( توصیفی اکتشافی‭-( ‬ کمی مداخله‌ای ( کارآزمائی بالینی) است که در سال های‭ ۱۳۹۱ - ۹۳ ‬در سه مرکز آموزشی درمانی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان انجام گردید. هدف از انجام بخش کیفی مطالعه، شناسایی نیازها، ارزشها، ترجیحات و انتظارات زنان در طول لیبر و هم چنین شناسایی عوامل مؤثر بر کاربرد عملکردهای بالینی مبتنی بر شواهد در اداره‌ی لیبر و زایمان طبیعی می باشد. در قسمت کیفی مطالعه، مشارکت کنندگان با روش نمونه گیری هدفمند از میان زنان باردار کم خطر، ماماها، رزیدنتها و متخصصان زنان و مامایی انتخاب شدند. روش جمع آوری اطلاعات در این قسمت از مطالعه، شامل مصاحبه‌های نیمه ساختاریافته و هدفمند، مشاهده، یادداشت برداری در عرصه و مرور مطالعات بود. اطلاعات در این بخش با استفاده از روش آنالیز محتوای مرسوم به شیوه‌ی لاندمن و گرانهایم انجام شد. در قسمت کمی مطالعه، یک مطالعه ی کارآزمایی بالینی کنترل شده تصادفی بر روی‭ ۲۰۰ ‬زن باردار کم خطر انجام شد. هدف از این مطالعه، تعیین تاثیر کاربرد مراقبت مبتنی بر شواهد در مقایسه با مراقبت روتین، بر پیامد مادر و نوزاد در طول لیبر و زایمان طبیعی بود. تمام نمونه ها بطور تصادفی به دو گروه‭ ۱۰۰ ‬نفره تقسیم شدند. زنان در گروه آزمون، مراقبت مبتنی بر شواهد را دریافت نمودند و زنان در گروه شاهد، مراقبت های روتین را در طول لیبر و زایمان دریافت نمودند. در این قسمت از مطالعه آنالیز اطلاعات با استفاده از آزمونهای آماری کای اسکوئر و تی غیر وابسته با استفاده از نرم افزار ‭SPSS‬ انجام شدند. یافته‌ها: یافته‌های حاصل از مرحله کیفی مطالعه، در مورد نیازها و انتظارات زنان در طول لیبر در قالب هفت طبقه اصلی شامل نیازهای فیزیولوژی، روانی، اطلاعاتی، ارتباطی و اجتماعی، اعتماد به نفس، امنیتی و پزشکی شناسایی شدند. تمام این نیازها در ارتباط با یک نیاز اصلی به نام احساس کنترل و توانمندی در زنان برای انجام زایمان بود. همچنین در مورد عوامل مؤثر بر کاربرد مراقبت های براساس شواهد در طول لیبر و زایمان چهار طبقه اصلی شامل عوامل مؤثر در ارتباط با زنان، ارائه دهندگان مراقبت و تیم درمان، محیط سازمانی و سیستم سلامت شناسایی شدند. یافته های قسمت کمی مطالعه نشان داد که، کاربرد مراقبت مبتنی بر شواهد باعث بهبود پیامدهای مادر و نوزاد در مقایسه با مراقبت های روتین می گردد. یک کاهش معنی دار در میانگین طول مدت زایمان ، شدت درد زایمان، میزان انجام زایمان به روش سزارین، انجام زایمان با استفاده از ابزار، پارگی های درجه سه و چهار زنیتال، خونریزی بعد از زایمان، استفاده از اپی زیاتومی و استفاده از اکسی توسین در گروه مراقبت مبتنی بر شواهد در مقایسه با گروه شاهد مشاهده شد. همچنین، یک افزایش معنی دار در نمره آبکار دقیقه اول و پنجم نوزادان در گروه مداخله در مقایسه با گروه شاهد وجود داشت. رضایت مادر از زایمان در گروه مراقبت مبتنی بر شواهد بطور معنی داری در مقایسه با گروه شاهد بیشتر بود. بحث و نتیجه‌گیری: یکی از اجزاء اصلی مراقبت مبتنی بر شواهد و مراقبت بیمار-محور توجه به ترجیحات و انتظارات آنان در طول مراقبت و درمان می باشد. بنابراین، آگاهی از نیازها، ارزشها، ترجیحات و انتظارات زنان در طول لیبر و زایمان طبیعی برای مراقبان حرفه‌ای سلامت به خصوص ماماها در ارائه‌ی مراقبتهای با کیفیت بالا به زنان باردار کمک کننده است. از آنجا که، مراقبت بر اساس شواهد در طول لیبر و زایمان طبیعی یک فرآیند پیچیده می باشد، در نتیجه شناسایی عوامل مؤثر بر کاربرد عملکردهای مبتنی بر شواهد، اولین قدم در تعیین و کاربرد استراتژی های مؤثر به منظور تشویق، پذیرش و کاربرد مراقبت های مامایی برای بهبود کیفیت مراقبت های مادری خواهد بود .کاربرد مراقبت های مامایی بر اساس شواهد به نیازهای شخصی زنان باردار پاسخ داده و باعث کاهش مداخله های غیر ضروری و عوارض مادری و نوزادی در طول لیبر می گردد. بنابراین، ارائه‌ی مراقبت های مبتنی بر شواهد در طول لیبر و زایمان در مراکز زایمانی برای ارتقای کیفیت خدمات مامایی توصیه می شود
توصیفگر : زایمان طبیعی
: شروع زایمان- پرستاری
: بهداشت باروری
: Natural Childbirth
: Labor Onset- nursing
: Reproductive Health
شناسه افزوده : زارعان، الهه، استاد راهنما
: جانقربانی، محسن، استاد راهنما
: بهرامی، مسعود، استاد مشاور
شناسه افزوده : دانشکده پرستاری و مامایی
کپی لینک

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
موجودی
کتابخانه دانشکده پرستاری
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
11 - دانشکده پرستاری۱۵۲۳۹موجود‭‬
نظرسنجی