رکورد قبلیرکورد بعدی

" بررسی تاثیر یک برنامه توانبخشی بر کیفیت زندگی بیماران سندروم حاد کرونری بستری در بیمارستان منتخب دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در سال‭۱۳۹۲ ‬ "


نام مرکز : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
نوع مدرک : پایان نامه فارسی
زبان مدرک : فارسی
شماره رکورد : 102360
شماره مدرک : ‭ت۱۵۲۴۴‬
شماره راهنما : ‭WG،۳۰۰،د۵۱۳ب،۱۳۹۲‬
سرشناسه : دری، صفورا
عنوان : بررسی تاثیر یک برنامه توانبخشی بر کیفیت زندگی بیماران سندروم حاد کرونری بستری در بیمارستان منتخب دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در سال‭۱۳۹۲ ‬ [پایان‌نامه]
نویسنده : /صفورا دری
استاد راهنما : ؛ اصغر خلیفه‌زاده اصفهانی
استاد مشاور : ؛ سعید شفیعی
محل تحصیل : دانشکده پرستاری و مامایی
سال تحصیل : ، ‭۱۳۹۲‬
مقطع تحصیلی : رشته پرستاری ( گرایش آموزش داخلی جراحی) ، کارشناسی ارشد
صفحه شمار : ‮ذ، ‭۹۷‬ ص.‬: جدول، نمودار
يادداشت : این یک پایان نامه تحقیقاتی با شماره‭ ۳۹۲۴۰۳ ‬است
يادداشت : چاپی
چکيده : سندروم حاد کرونر یکی از بیماریهای قلبی عروقی مطرح میباشد که از نظر میزان ابتلا و بستری، درصد قابل توجهی را به خود اختصاص داده است و بر روی کیفیت زندگی بیماران اثر گذار میباشد. این مطالعه به منظور تعیین تاثیر یک برنامه توانبخشی بر کیفیت زندگی بیماران سندروم حاد کرونری بستری در بیمارستان های منتخب دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در سال‭ ۱۳۹۲ ‬انجام شده است. روش کار: این مطالعه یک کارآزمایی بالینی است که بر روی‭ ۵۰ ‬نفر از بیمارانی که با سندروم حاد کرونر در بخش مراقبت ویژه قلب بستری شده و شرایط ورود به مطالعه را داشتند انجام شده است. بیماران به صورت تصادفی به دو گروه آزمون ‭۲۵)‬نفر) و کنترل ‭۲۵)‬نفر) ت‌قسیم شدند. برای گروه آزمون یک برنامه توانبخشی قلبی و برای گروه کنترل مراقبت معمول انجام شد. مداخله توانبخشی در فاز یک و دو در بیمارستانی انجام شد که فاقد مرکز توانبخشی قلب، تیم توانبخشی و هیچ گونه امکانات توانبخشی قلبی بود. سنجش کیفیت زندگی با استفاده از پرسشنامه کیفیت زندگی ‭SF_36‬ قبل و یک ماه پس از اتمام مداخله، با شیوه پرسشگری توسط محقق انجام گرفت. یافته ها: گروه های آزمون و مداخله از نظر متغیر های دموگرافیک و عوامل خطر زای قلبی اختلاف معناداری نداشتند. نتایج پژوهش نشان داد که در گروه آزمون، میانگین نمره کیفیت زندگی در تمام حیطه های آن بعد از مداخله نسبت به قبل از مداخله افزایش داشت‭.(p<۰/۰۰۱)‬ در گروه کنترل، میانگین نمره کلی کیفیت زندگی قبل و بعد از مداخله تفاوت آماری معناداری نداشت‭.(p=۰/۷۱)‬ مقایسه نتایج دوگروه نشان داد پس از مداخله میانگین نمره کیفیت زندگی در تمامی حیطه های آن به جز حیطه سلامت کلی‭(p=۰/۴۷)‬ و عملکرد اجتماعی ‭(p=۰/۱)‬ در گروه مداخله، به طور معناداری بیشتر از گروه کنترل بود. نتیجه گیری: نتایج این مطالعه نشان داد که انجام فعالیت های توانبخشی قلبی میتواند منجر به ارتقاء و بهبود کیفیت زندگی در بیماران سندروم حاد کرونر گردد
توصیفگر : بیماری کرونر
: ایسکمی ماهیچه قلب- توانبخشی
: Coronory Disease
: Myocardial Ischemia- rehabilitation
: Myocardial Ischemia
: Quality of Life
: Acute Coronary Syndrome
شناسه افزوده : خلیفه‌زاده اصفهانی، اصغر، استاد راهنما
: شفیعی، سعید، استاد مشاور
شناسه افزوده : دانشکده پرستاری و مامایی
کپی لینک

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
موجودی
کتابخانه دانشکده پرستاری
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
11 - دانشکده پرستاری۱۵۲۴۴موجود‭‬
نظرسنجی