رکورد قبلیرکورد بعدی

" ارزشیابی تاثیر آموزش تغذیه بر خودکارآمدی، انتظارات رفتاری و مصرف میوه و سبزیجات در سالمندان مبتلا به یبوست عملکردی "


نام مرکز : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
نوع مدرک : پایان نامه فارسی
زبان مدرک : فارسی
شماره رکورد : 102404
شماره مدرک : ‭ت۱۵۳۰۹‬
شماره راهنما : ‭WT،۱۱۵،ت۴۲۷‮الف‬،۱۳۹۳‬
سرشناسه : ترابی، عاطفه
عنوان : ارزشیابی تاثیر آموزش تغذیه بر خودکارآمدی، انتظارات رفتاری و مصرف میوه و سبزیجات در سالمندان مبتلا به یبوست عملکردی [پایان‌نامه]
نویسنده : /عاطفه ترابی
استاد راهنما : ؛ غلامرضا شریفی راد
استاد مشاور : ؛ اکبر حسن‌زاده
محل تحصیل : دانشکده بهداشت
سال تحصیل : ، ‭۱۳۹۳‬
مقطع تحصیلی : رشته آموزش بهداشت، کارشناسی ارشد
صفحه شمار : ‮ ‭۱۴۳‬ص.‬: جدول، نمودار
يادداشت : چاپی
چکيده : دوره سالمندی آخرین مرحله زندگی هر فردی است و اغلب همراه با ناتوانی و بروز بیماری‌های مزمن متعددی است که ناشی از تحلیل سیستم‌های فیزیولوزیکی بدن می‌باشد. یکی از شایعترین عارضه های دوران سالمندی مشکلات یبوست عملکردی می‌باشد. این عارضه در کل شبانه روز همراه سالمندان است و باعث احساس ناراحتی، سنگینی، خستگی میشود و سرزندگی و شادابی را از زندگی سالمندان میگیرد و بصورت دراز مدت باعث بواسیر، هموروئید و پرولابس رکتوم میگردد. باتوجه به اینکه سالمندان به دلیل کمبود سهم فیبر، میوه و سبزیجات در رزیم غذایی خود و ناتوانی در جوییدن میوه و سبزیجات دچار یبوست میگردند این پژوهش با هدف بررسی تاثیر آموزش تغذیه بر آگاهی، خودکارآمدی، انتظارات رفتاری بر مصرف میوه و سبزیجات در سالمندان مبتلا به یبوست عملکردی شهر اصفهان انجام گرفت. مواد و روشها: در این مطالعه نیمه تجربی از بین کانونهای بازنشستگی اصفهان یک کانون بصورت تصادفی جهت انجام مطالعه در نظر گرفته شد. پس از غربالگری سالمندان عضو کانون نسبت به عارضه یبوست عملکردی بوسیله معیار ‭Rome III‬ از میان سالمندان مبتلا به یبوست عملکردی به تصادف‭ ۴۰ ‬نفر در گروه آزمون و‭ ۴۰ ‬نفر در گروه کنترل قرار گرفتند. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه‌ای محقق ساخته مبتنی بر سازه‌های آگاهی، خودکارآمدی و انتظارات رفتاری بود و یک یادآمد‭ ۲۴ ‬ساعته غذایی در مورد مصرف میوه و سبزیجات که پس از تایید روایی و پایایی پرسشنامه در اختیار اعضای گروه آزمون و کنترل قرار گرفت و اطلاعات قبل از مداخله جمع آوری شد. سپس چهار جلسه آموزشی برای گروه آزمون برگزار گردید و سه ماه پس از مداخله مجددا پرسشنامه توسط دو گروه تکمیل گردید. در نهایت اطلاعات توسط نرم‌افزار ‭spss‬ نسخه‭ ۲۰ ‬و آزمون‌های آماری توصیفی و استنباطی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج: یافته‌ها نشان داد که میانگین نمره آگاهی، خودکارآمدی، انتظارات رفتاری و میانگین مصرف میوه و سبزیجات قبل از مداخله آموزشی بین دو گروه تفاوت معنی داری نداشتند (‭( p>۰/۰۵ ‬ اما سه ماه پس از مداخله آموزشی افزایش معنی داری در میانگین نمره آگاهی، خودکارآمدی، انتظارات رفتاری و مصرف میوه و سبزیجات در گروه آزمون داشتیم (‭( p<۰/۰۵ ‬ در حالیکه در گروه کنترل تفاوت معنی‌داری بین سازه های مورد بررسی قبل و سه ماه پس از مداخله دیده نشد ‭( p>۰/۰۵)‬ همچنین مداخله آموزشی باعث افزایش مصرف میوه و سبزیجات به‭ ۵ ‬سهم در گروه آزمون شد. لازم به ذکر است که بین متغیرهای دموگرافیک گروه آزمون و کنترل تفاوت معنی‌داری وجود نداشت و از این لحاظ دو گروه در شرایط یکسانی بودند. بحث و نتیجه گیری: نتایج این مطالعه حاکی از اثربخشی مداخله آموزشی بر آگاهی، خودکارآمدی و انتظارات رفتاری در خصوص مصرف میوه و سبزیجات در سالمندان مبتلا به یبوست عملکردی میباشد. بدلیل اهمیت ارتقاء سلامت سالمندان پیشنهاد میگردد برنامه آموزشی طراحی شده بصورت ضابطه مند در راستای پیشگیری و درمان سالمندان مبتلا به اختلالات گوارشی در سیستم بهداشت و درمان استفاده و مورد ارزشیابی قرار گیرد
توصیفگر : تغذیه- در پیری
: رفتار
: یبوست
: سالمند- آموزش
: عادات غذایی
: کارآمدی
: سبزی ها
: میوه ها
: Nutrition- in aged
: Behavior
: Constipation
: Aged- education
: Food Habits
: Self Efficacy
: Vegetables
: Fruit
شناسه افزوده : شریفی‌راد، غلامرضا، استاد راهنما
: حسن‌زاده، اکبر، استاد مشاور
شناسه افزوده : دانشکده بهداشت
کپی لینک

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
موجودی
کتابخانه دانشکده بهداشت
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
دانشکده بهداشت۱۵۳۰۹موجود‭‬
نظرسنجی