رکورد قبلیرکورد بعدی

" شیوع سوء مصرف مواد و رابطه‌ی آن با مصرف سیگار در دانشجویان علوم پزشکی اصفهان با استفاده از مدل حساسیت پنهان در سال‭۱۳۹۲ ‬ "


نام مرکز : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
نوع مدرک : پایان نامه فارسی
زبان مدرک : فارسی
شماره رکورد : 102413
شماره مدرک : ‭ت۱۵۳۰۱‬
شماره راهنما : ‭WM،۲۸۴،ف۱۱۹ش،۱۳۹۳‬
سرشناسه : فاجانی، سمانه
عنوان : شیوع سوء مصرف مواد و رابطه‌ی آن با مصرف سیگار در دانشجویان علوم پزشکی اصفهان با استفاده از مدل حساسیت پنهان در سال‭۱۳۹۲ ‬ [پایان‌نامه]
نویسنده : /سمانه فاجانی
استاد راهنما : ؛ محسن جانقربانی
استاد مشاور : ؛ احمد خسروی
محل تحصیل : دانشکده بهداشت
سال تحصیل : ، ‭۱۳۹۳‬
مقطع تحصیلی : رشته اپیدمیولوژی، کارشناسی ارشد
صفحه شمار : ‮د، ‭۵۵‬ ص.‬: جدول، نمودار
يادداشت : این یک پایان نامه تحقیقاتی با شماره‭ ۳۹۲۴۷۶ ‬است
يادداشت : چاپی
چکيده : مصرف مواد مخدر در سراسر دنیا یکی از مهم ترین مشکلات و بیماری های قرن حاضر است. آن یک مشکل عمده بهداشت عمومی در کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته می باشد. هدف از انجام این مطالعه بررسی شیوع سوء مصرف مواد و رابطه آن با مصرف سیگار در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با استفاده از مدل حساسیت پنهان می باشد. مواد وروش ها: این مطالعه به شیوه مقطعی انجام گرفت. آزمودنی هاشامل‭ ۱۵۱۲ ‬دانشجو بوده که به صورت طبقه ای خوشه‌ای انتخاب شدند و از پرسشنامه حساسیت پنهان برای جمع آوری اطلاعات استفاده شد. یافته ها: نتایج نشان می دهد که ‭۵/۴۱-۷/۹۲)‬: دامنه اطمینان‭ ۹۵ ‬درصد)‭۶/۶۷ ‬درصد از دانشجویان مصرف حداقل یکی از مواد و ‭ ۸/۳۹ (۶/۹۹-۹/۷۸)‬درصد مصرف تریاک را در طول عمر گزارش نموده اند و مصرف مواد و تریاک در مردان به طور معناداری بیشتر از زنان بوده است‭.(P<۰/۰۵)‬ در خصوص مصرف یک ماه اخیر مواد و تریاک در بین دانشجویان به ترتیب برابر با ‭ ۴/۴۹ (۳/۴۴-۵/۵۳)‬درصد و(‭ ۶/۶۱ (۵/۳۵-۷/۸۶ ‬درصد بوده که شیوع مصرف مواد و تریاک در مردان به طور معناداری بیشتر از زنان بوده است‍‭.(P<۰/۰۵)‬ نتایج این بررسی نشان می دهد که گرایش به مصرف مواد و تریاک هم بصورت مصرف در یک ماه گذشته ‭ ۴/۰۲ (۲/۴۱-۶/۶۹)‬درصد و ‭ ۳/۰۵ (۲-۴/۶۳)‬درصد و هم در طول عمر ‭ ۳/۷۳ (۲/۴۵-۵/۶۷)‬درصد و ‭ ۴/۴۶ (۲/۹۸-۶/۶۶)‬درصد در افرادی که سیگار می کشند به مراتب بیشتر از غیر سیگاری هاست‍‭.(P<۰/۰۵)‬ نتیجه گیری: در مقایسه با نتایج برخی از مطالعات انجام شده، مصرف مواد در دانشجویان مورد مطالعه شیوع بالاتری داشته که می تواند به دلیل اعتماد بیشتر دانشجویان به روش جمع آوری اطلاعات باشد و نیز مصرف بیشتر مواد در دانشجویان سیگاری ضرورت برنامه ریزی و تدوین راهکارهای مداخله ای پیشگیرانه را نشان می دهد
توصیفگر : اختلالات مربوط به مواد شبه تریاک
: استعمال دخانیات
: مدل های آماری
: دانشجویان
: Opioid- Realated Disorders
: Smoking
: Models, Statistical
: Students
شناسه افزوده : جانقربانی، محسن، استاد راهنما
: خسروی، احمد، استاد مشاور
شناسه افزوده : دانشکده بهداشت
کپی لینک

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
موجودی
کتابخانه دانشکده بهداشت
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
دانشکده بهداشت۱۵۳۰۱موجود‭‬
نظرسنجی