رکورد قبلیرکورد بعدی

" بررسی تاثیر کتاب درمانی گروهی بر عزت نفس دانشجویان دختر ساکن خوابگاه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در سال‭۱۳۹۱ ‬ "


نام مرکز : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
نوع مدرک : پایان نامه فارسی
زبان مدرک : فارسی
شماره رکورد : 102421
شماره مدرک : ‭ت۱۵۳۱۴‬
شماره راهنما : ‭.B2WM،۴۵۰/۵،.B2،س۶۹۹ب،۱۳۹۲‬
سرشناسه : سلیمی، سپیده
عنوان : بررسی تاثیر کتاب درمانی گروهی بر عزت نفس دانشجویان دختر ساکن خوابگاه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در سال‭۱۳۹۱ ‬ [پایان‌نامه]
نویسنده : /سپیده سلیمی
استاد راهنما : ؛ فیروزه زارع فراشبندی، احمد پاپی
استاد مشاور : ؛ راحله سموعی، اکبر حسن‌زاده
محل تحصیل : دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی
سال تحصیل : ، ‭۱۳۹۲‬
مقطع تحصیلی : رشته کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی، کارشناسی ارشد
صفحه شمار : ‮ی، ‭۹۰‬ ص.‬: جدول
يادداشت : این یک پایان نامه تحقیقاتی با شماره‭ ۳۹۲۰۳۸ ‬است
يادداشت : چاپی
چکيده : مقدمه: کتاب درمانی روشی مکمل،ساده، ارزان و در دسترس جهت پیشگیری،درمان و ارتقاء رفتارهاست که با همکاری کتابداران و روانشناسان یا پزشکان اجرامیشود. هدف این پژوهش، تعیین تاثیر کتاب درمانی گروهی ب‌ر عزت نفس دانشجویان دختر ساکن خوابگاههای دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در سال‭ ۱۳۹۱ ‬بوده است. روش: روش پژوهش نیمه تجربی (طرح دو گروهی با پیش آزمون، پس آزمون) و نوع مطالعه کارردی بوده است. جامعه پژوهش شامل کلیه دانشجویان دختر ساکن خوابگاه های دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و نمونه شامل‭ ۶۴ ‬دانشجوی دختر بود که از این تعداد‭ ۳۲ ‬نفر به طور تصادفی در هر یک از گروه های شاهد و آزمون قرار گرفتند. ابزار گرداوری داده ها، پرسشنامه عزت نفس کوپر اسمیت با آلفای کرونباخ‭۰ / ۸۵‬ب‌و. هر دو گروه توسط این پرسشنامه مورد پس آزمون و پیش آزمون قرار گرفتند. برای گروه آزمون‭ ۸ ‬جلسه‭ ۲ ‬ساعته کتاب درمانی گروهی برگزار شد، اما برای گروه شاهد هیچ مداخله ای صورت نگرفت. بعد ازدو ماه آموزش و یک ماه دوره کمون هر دو گروه دوباره مورد ارزیابی قرار گرفتند. داده ها با استفاده از آمار توصیفی (میانگین و توزیع فراوانی) و استنباطی ‭t)‬ مستقل و‭t ‬زوجی و یومن ویتنی) و استفاده از نرم افزار‭SPSS20‬ تحلیل شدند.یافته ها: یافته ها نشان داد که قبل از کتاب درمانی گروهی، میانگین عزت نفس کلی در گروه آزمون‭ ۳۴ ‬وبعد از آن‭ ۳۸/۷ ‬بود (۱‭.(p=./00‬ همچنین میانگین عزت نفس در خرده مقیاس عمومی قبل از مداخله‭ ۱۸/۵‬و بعد از آن‭(p=./00۱)۲۱/۲ ‬، در خرده مقیاس خانوادگ‌ی ،قبل از مداخله‭ ۵/۶ ‬وبعد از آن‭(p=./00۲) ۶/۳ ‬، در خرده مقیاس تحصیلی قبل از مداخله‭ ۳/۸ ‬و بعد از آن‭(p=./00۴) ۴/۷ ‬ب‌ود. اما مداخله، تفاوت بین میانگین نمرات گروه آزمون‭۳۸/۷)‬) وشاهد ‭۳۴/۶)‬) معنادار بود(۵‭.(p=./00‬ بحث و نتیجه گیری: کتاب درمانی گروهی می تواند باعث افزایش سطج عزت نفس دانشجویان دختر ساکن خوابگاه شود. این روش می تواند یک روش آگاهی رسانی ، تغییر نگرش و ترغیب عملکرد باشد، بنابراین با اجرای مفید آن می توان به اهداف مختلف پیشگیری، درمان و ارتقاء دست یافت. پیشنهاد می شود این روش به دلیل سادگی ، ارزانی و دسترس پذیری برای بهبود سایر متغیرای روانشناختی نیز آزمون شده و به کارگرفته شود
توصیفگر : کتاب درمانی
: خودپندار
: دانشجویان پزشکی
: Bibliotherapy
: Self Concept
: Students, Medical
شناسه افزوده : زارع فراشبندی، فیروزه، استاد راهنما
: پاپی، احمد، استاد راهنما
: سموعی، راحله، استاد مشاور
: حسن‌زاده، اکبر، استاد مشاور
شناسه افزوده : دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی
کپی لینک

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
موجودی
کتابخانه دانشکده مدیریت
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
3 - دانشکده مدیریت۱۵۳۱۴موجود‭‬
نظرسنجی