رکورد قبلیرکورد بعدی

" تصفیه شیرابه کارخانه کمپوست شهر اصفهان با استفاده از رآکتورهای بیولوژیکی بی هوازی با بستر لجن سیال ‭( AMBR )‬ و پر و خالی شونده هوازی ‭( SBR )‬ به صورت سری در مقیاس پایلوت "


نام مرکز : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
نوع مدرک : پایان نامه فارسی
زبان مدرک : فارسی
شماره رکورد : 102424
شماره مدرک : ‭ت۱۵۲۸۷‬
شماره راهنما : ‭TD،۷۴۵،/‮الف‬۲ت۶،۱۳۹۳‬
سرشناسه : ابراهیمی، اصغر
عنوان : تصفیه شیرابه کارخانه کمپوست شهر اصفهان با استفاده از رآکتورهای بیولوژیکی بی هوازی با بستر لجن سیال ‭( AMBR )‬ و پر و خالی شونده هوازی ‭( SBR )‬ به صورت سری در مقیاس پایلوت [پایان‌نامه]
نویسنده : /اصغر ابراهیمی
استاد راهنما : ؛ محمدمهدی امین، بیژن بینا
استاد مشاور : ؛ یعقوب حاجی‌زاده
محل تحصیل : دانشکده بهداشت
سال تحصیل : ، ‭۱۳۹۳‬
مقطع تحصیلی : رشته مهندسی بهداشت محیط، دکترای تخصصی
صفحه شمار : ‮ک، ‭[۱۰۳]‬ ص.‬: جدول، نمودار
يادداشت : این یک پایان‌نامه تحقیقاتی با شماره‭ ۳۹۱۲۵۲ ‬است
يادداشت : چاپی
چکيده : امروزه در کشورهای در حال توسعه منجمله ایران حجم زیادی شیرابه تولید می شود که بدلیل آلودگی زیاد، تهدیدی برای محیط زیست بوده و نیاز به تصفیه دارند. شیرابه پسماند حاوی مقادیر زیادی آلاینده دارای اولویت ( سرطانزا)، ارگانسیم های پاتوژن، ترکیبات آلی مقاوم و فلزات سنگین است. لذا بایستی کنترل، جمع آوری، تصفیه و دفع این آلاینده با دقت ویژه‌ای شود، زیرا عدم تصفیه، جمع آوری و دفع صحیح آن موجب آلودگی شدید آب های زیرزمینی، سطحی و خاک به ترکیبات آلی سمی و مقاوم در برابر تجزیه بیولوژیکی، ترکیبات ازته، ترکیبات آروماتیک و فنلی شده و موجب تهدید زندگی انسان و جانداران آبزی می گردد. از بین روش های مختلف تصفیه شیرابه، روش های بیولوژیک بدلیل هزینه کمتر و سازگاری بیشتر با محیط زیست مناسب تر هستند. لذا در این مطالعه از روش راکتور بی هوازی بافل دار با بستر لجن سیال ‭(AMBR)‬ و راکتور هوازی ناپیوسته متوالی ‭(SBR)‬ بصورت سری در بارگذاری های آلی مختلف جهت تصفیه شیرابه کارخانه کود آلی استفاده شد. این مطالعه از نوع تجربی مداخله‌ای بود. از سیستم بیولوژیک بی هوازی- هوازی متشکل از راکتور بی هوازی بافل دار با بستر لجن سیال ‭(AMBR)‬ با حجم مفید‭ ۱۰ ‬لیتر و راکتور هوازی ناپیوسته متوالی ‭(SBR)‬ با حجم مفید‭ ۲ ‬لیتر استفاده شد. عملکرد پمپ ها جهت تزریق و تخلیه و دوره زمانی کارکرد میکسرها بوسیله کنترل گر منطقی قابل برنامه ریزی ‭(PLC)‬ تنظیم گردید. نمونه شیرابه خام از محل ورود شیرابه به لاگون های جمع آوری شیرابه کارخانه کمپوست اصفهان تهیه گردید. شیرابه خام ابتدا الک شد. سپس رقیق سازی شده و پس از تنظیم ‭pH‬ آن توسط سود به راکتور ‭AMBR‬ تزریق گردید. در یازده دوره بهره برداری به مدت‭ ۲۸۰ ‬روز، بارگذاری آلی راکتور ‭AMBR‬ بتدریج از‭ ۱ ‬به ‭ ۱۹/۶۵ gr COD/L.d‬و در راکتور ‭SBR‬ بارگذاری آلی از‭ ۰/۲۵ ‬به ‭ ۶/۳ gr COD/L.d‬افزایش یافت. طی این مدت جهت تعیین عملکرد راکتورها پارامترهای مختلفی نظیر ‭COD‬ ،‭sCOD‬ ،‭rbCOD‬ ،‭PAHs‬ ،‭VFAs‬ ، فلزات سنگین و غیره در شیرابه ورودی و پساب خروجی از راکتورها مورد اندازه‌گیری قرار گرفت. برای اندازه‌گیری پارامترها از دستگاه‌هایی نظیر، اسپکتروفتومتری، روش گاز کروماتوگرافی ‭(GC)‬ و جفت پلاسمای القایی ‭(ICP)‬ استفاده شد. نمودارها نیز با استفاده از نرم افزار اکسل نسخه‭ ۲۰۰۷ ‬ترسیم گردید. یافته‌ها: راکتور ‭AMBR‬ در بارگذاری آلی ‭ ۳/۷۹ gCOD/L.d‬بیشترین راندمان حذف را داشت. در این بارگذاری درصد حذف ‭COD‬، ‭sCOD‬ و ‭rbCOD‬ برابر با‭ ۸۵/۷ ،۸۲/۵ ‬و‭ ۹۶/۵ ‬درصد بود. میزان بیوگاز و گاز متان تولیدی‭ ۰/۵۵ ‬و‭ ۰/۳ ‬لیتر در بارگذاری ‭ ۱ gCOD/L.d‬و‭ ۶/۶۵ ‬و‭ ۳/۹۹ ‬لیتر در بارگذاری ‭ ۱۹/۶۵ gCOD/L.d‬بدست آمد. غلظت فلزات سنگین مس، نیکل و سرب در پساب خروجی از راکتور ‭AMBR‬ کمتر از حد استاندارد توصیه شده توسط سازمان حفاظت از محیط زیست ایران جهت تخلیه پساب به آب های سطحی بوده و غلظت فلزات سنگین کروم، کادمیم و روی از حد استاندارد بیشتر می باشد. میانگین درصد حذف بدست آمده ‭e8 PAHs‬ در این مطالعه برابر با‭ ۷۳ ‬درصد و برای ازت کل و فسفر در راکتور ‭AMBR‬ برابر‭ ۱۸/۹۸ ‬و‭ ۱۶/۴۴ ‬درصد می باشد. در راکتور ‭SBR‬ بیشترین درصد حذف در بارگذاری ‭ ۰/۷۵ gCOD/L.d‬تا‭ ۱/۵ ‬بدست آمد، حداکثر درصد حذف ‭COD‬، ‭sCOD‬ و ‭rbCOD‬ در این محدوده بارگذاری به ترتیب برابر با‭ ۹۲/۴‬و‭ ۹۳/۳۳ ‬و‭ ۹۹/۸ ‬درصد بود. غلظت همه فلزات سنگین اندازه‌گیری شده کمتر از حد استاندارد توصیه شده توسط سازمان حفاظت از محیط زیست ایران جهت تخلیه پساب به آب های سطحی می باشد. میانگین درصد حذف بدست آمده ‭E8PAHs‬ ، فسفر و ازت کل در راکتور ‭SBR‬ برابر با‭ ۷۲/۶ ،۶۶/۵ ،۵۵/۳ ‬درصد می‌باشد. نتیجه‌گیری: راکتور‭AMBR‬ می‌تواند بعنوان سیستم پیش تصفیه مناسب برای تصفیه شیرابه کمپوست مورد استفاده قرار گیرد، این سیستم توانایی خوبی در برابر تغییرات بارگذاری ها در ورودی دارد. در این راکتور بدلیل بار آلی بالای شیرابه کمپوست، امکان تولید بیوگاز بعنوان منیع انرژی تجدید پذیر بوده و راندمان حذف خوبی برای ترکیبات ‭PAHs‬ و فلزات سنگین وجود دارد. اما راندمان حذف ازت و فسفر مناسب نمی باشد. توانایی راکتور ‭SBR‬ در حذف بار آلی، ازت و فسفر مناسب است، اما در حذف ترکیبات ‭PAHs‬ پایین می‌باشد. در نهایت نتایج حاصل از تحقیق انجام شده نشان می دهد که استفاده سری از راکتورهای بی هوازی و هوازی می‌تواند بطور موفقیت آمیزی در حذف آلودگی موجود در شیرابه حاصل از کارخانه کمپوست نقش داشته باشد
توصیفگر : تصفیه فاضلاب
: خاک
: بیوراکتورها
: Sewage Purification
: Soil
: Bioreactors
شناسه افزوده : محمدمهدی، امین، استاد راهنما
: بینا، بیژن، استاد راهنما
: حاجی‌زاده، یعقوب، استاد مشاور
شناسه افزوده : دانشکده بهداشت
کپی لینک

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
موجودی
کتابخانه دانشکده بهداشت
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
دانشکده بهداشت۱۵۲۸۷موجود‭‬
نظرسنجی