رکورد قبلیرکورد بعدی

" تعیین ارتباط بین دیدگاه ارایه دهندگان خدمات از فرهنگ ایمنی بیمار و دیدگاه بیماران از کیفیت خدمات دریافتی در بیمارستان های دولتی وخصوصی منتخب شهریزد درسال‭۱۳۹۲ ‬ "


نام مرکز : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
نوع مدرک : پایان نامه فارسی
زبان مدرک : فارسی
شماره رکورد : 102431
شماره مدرک : ‭ت۱۵۳۱۸‬
شماره راهنما : ‭WX،۱۸۴،ح۱۶۳ت،۱۳۹۳‬
سرشناسه : حاجی اسدی زارچ، علی اکبر
عنوان : تعیین ارتباط بین دیدگاه ارایه دهندگان خدمات از فرهنگ ایمنی بیمار و دیدگاه بیماران از کیفیت خدمات دریافتی در بیمارستان های دولتی وخصوصی منتخب شهریزد درسال‭۱۳۹۲ ‬ [پایان‌نامه]
نویسنده : /علی اکبر حاجی اسدی‌زارچ
استاد راهنما : ؛ اسدالله شمس
استاد مشاور : ؛ علیرضا جباری
محل تحصیل : دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی
سال تحصیل : ، ‭۱۳۹۳‬
مقطع تحصیلی : رشته مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، کارشناسی ارشد
صفحه شمار : ‮ر، ‭۱۱۹‬ ص.‬: جدول، نمودار
يادداشت : این یک پایان نامه تحقیقاتی با شماره‭ ۳۹۳۷۴۷ ‬است
يادداشت : چاپی
چکيده : مقدمه: دیدگاه ارایه‌دهندگان خدمات از هر یک از ابعاد فرهنگ ایمنی بیمار می‌تواند بر تجربه‌ی بیماران از خدمات دریافتی موثر باشد. این مطالعه با هدف تعیین رابطه ی بین دیدگاه ارایه کنندگان خدمات از فرهنگ ایمنی بیمار و دیدگاه بیماران از کیفیت خدمات دریافتی در بیمارستان های خصوصی و دولتی منتخب شهر یزد انجام شد. مواد وروش ها: پژوهش حاضر به روش توصیفی تحلیلی در سال‭ ۱۳۹۲ ‬در بین‭ ۲۰۲ ‬نفر از ارایه‌دهندگان خدمات و‭ ۲۰۲ ‬نفر از بیماران با حداقل‭ ۲ ‬روز بستری در بیمارستان‌های خصوصی و دولتی شهر یزد که به روش تصادفی طبقه‌بندی انتخاب شده بودند،انجام شده است. برای بررسی فرهنگ ایمنی بیمار از پرسشنامه‌ی پیمایش بیمارستانی فرهنگ ایمنی بیمار ‭(HSOPSC)‬ و برای بررسی کیفیت خدمات از دید بیماران از پرسشنامه‌ی استاندارد ‭CAHPSHS‬ استفاده گردید. از آمار توصیفی، آزمون تی و آزمون همبستگی پیرسون جهت تحلیل داده‌ها استفاده شد. یافته ها:‭ ۱۹/۴ ‬درصد از کارکنان را مردان و‭ ۸۰/۶ ‬درصد را زنان تشکیل می دادند. در بین ابعاد فرهنگ ایمنی بیمار، بالاترین میانگین مربوط به بعد یادگیری سازمانی و بهبود مداوم و پایین ترین میانگین مربوط به بعد پاسخ غیرتنبیهی به خطا بود. و در بین ابعاد کیفیت خدمات دریافتی از دیدگاه بیماران بالاترین میانگین مربوط به بعد ارتباط بیمار و پزشک و پایین ترین میانگین مربوط به دریافت اطلاعات درباره حقوق بیمار بود. تنها بین نمره‌ی ایمنی بیمار از دید ارایه دهندگان مراقبت و پیشنهاد بیمارستان از سوی بیماران به سایرین رابطه ی مستقیم و معنی‌داری وجود داشت (‭P = ۰/۰۴۶ ‬،‭.( r = ۰/۱۴۱ ‬ نتیجه‌گیری: یافته‌های این پژوهش نشان داد که بیمارستان ها می توانند با تکیه بر نقاط قوت و برطرف کردن نقاط ضعف خود در زمینه فرهنگ ایمنی و کیفیت خدمات، برای ایجاد محیطی ایمن و جوی مساعد و ارتقای کیفیت تلاش نمایند. همچنین یافته ها نشان داد با تغییر در فرهنگ ایمنی بیمار نمی توان انتظار داشت که درک بیماران از کیفیت خدمات دریافتی نیز تغییر کند، البته پژوهش های بیشتری در این زمینه مورد نیاز است تا قابلیت تعمیم پذیری این یافته را به سایر بیمارستان ها، مورد آزمون قرار دهد و رابطه بین فرهنگ ایمنی بیمار و سایر پیامدها را مورد ارزیابی قرار دهد
توصیفگر : مدیریت ایمنی از حوادث
: کیفیت مراقبت بهداشتی
: مدیریت بیمارستان
: بیماران بستری
: Safety Management
: Quality of Health Care
: Hospital Administrarion
: Inpatients
شناسه افزوده : شمس، اسدالله، استاد راهنما
: جباری، علیرضا، استاد مشاور
شناسه افزوده : دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی
کپی لینک

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
موجودی
کتابخانه دانشکده مدیریت
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
3 - دانشکده مدیریت۱۵۳۱۸موجود‭‬
نظرسنجی