رکورد قبلیرکورد بعدی

" نیازسنجی آموزشی روسا و مدیران دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در زمینه آشنایی با قوانین و مقررات "


نام مرکز : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
نوع مدرک : پایان نامه فارسی
زبان مدرک : فارسی
شماره رکورد : 102434
شماره مدرک : ‭ت۱۵۳۲۴‬
شماره راهنما : ‭HF،۵۵۴۹/۵،/ن۹و۸،۱۳۹۳‬
سرشناسه : ولی، سعید
عنوان : نیازسنجی آموزشی روسا و مدیران دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در زمینه آشنایی با قوانین و مقررات [پایان‌نامه]
نویسنده : /سعید ولی
استاد راهنما : ؛ علیرضا یوسفی
محل تحصیل : مرکز تحقیقات و توسعه آموزش پزشکی
سال تحصیل : ، ‭۱۳۹۳‬
مقطع تحصیلی : رشته آموزش پزشکی، کارشناسی ارشد
صفحه شمار : ‮ش، ‭۱۳۷‬ ص.‬: جدول، نمودار
يادداشت : این یک پایان نامه تحقیقاتی با شماره‭ ۳۹۲۳۷۸ ‬است
يادداشت : چاپی
چکيده : حرکت مبتنی بر قوانین و مقررات ضرورت پویایی و هماهنگی در سازمان هاست. از الزامات این پویایی آشنایی رؤسا و مدیران سازمان‌ها با مجموعه‌ی این قوانین و مقررات است. این پژوهش با هدف نیازسنجی آموزشی رؤسا و مدیران دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در زمینه آشنایی با قوانین و مقررات انجام گرفته و تهیه جزوه آموزشی ویژه از محصولات این پژوهش بوده است. مواد و روش‌ها: این مطالعه از نوع توصیفی، مقطعی است. جامعه تحقیق این پژوهش شامل رؤسا و مدیران دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ( رئیس، معاونین و مسئولین واحدهای دانشگاه، روسا دانشکده ها و بیمارستان ها، مدیران شبکه های بهداشت و درمان استان اصفهان) بودند. در این ارتباط آموزش روسا و مدیران و افرادی که نقش مؤثری در دستگاه دارند از اولویت ویژه‌ای برخورداراست. این مطالعه از تاریخ‭ ۱۳۹۱/۰۴/۱۸ ‬در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان آغاز شد. در مجموع‭ ۷۶ ‬نفر در پژوهش شرکت داشتند. جامعه پژوهش به شیوه سرشماری شامل رئیس، معاونین و مسئولین واحدهای دانشگاه، رؤسا دانشکده‌ها و بیمارستان‌ها و مدیران شبکه های بهداشت و درمان در سطح استان بود. به منظور گردآوری اطلاعات از پرسشنامه محقق‌ساخته شامل‭ ۲۰ ‬سؤال با مقیاس پنج درجه‌ای استفاده شد. روایی پرسشنامه از طریق کارشناسی بررسی شد و پایایی آن به میزان‭ ۰/۹۴ ‬محاسبه شد. تجزیه و تحلیل داده‌های پژوهش در دو سطح آمار توصیفی و آمار استنباطی صورت گرفت. در بخش آمار توصیفی روش‌های آماری به کار گرفته شده شامل محاسبه درصد و فراوانی و رسم نمودار و جداول مربوطه و در بخش آمار استنباطی، استفاده از آزمون‭t ‬ آزمون ‭T- Test‬، آزمون تحلیل واریانس انجام شد. داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار ‭SPSS‬ تجزیه و تحلیل شد. نتایج نشان داد که سطح آگاهی رؤسا و مدیران دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در زمینه آشنایی با قوانین و مقررات در حد پایین و نیاز آموزشی آنان در زمینه مذکور در حد بالا است. جنسیت و سطح تحصیلات رابطه‌ای با میزان نیازمندی ایشان ندارد. به این ترتیب از مجموع قوانین و مقررات بیشترین نیاز آموزشی رؤسا و مدیران دانشگاه علوم پزشکی اصفهان به آموزش آگاهی از تخلفات اداری و کمترین نیاز آموزشی به آموزش آگاهی از ماده قانونی مرتبط با عدم ارائه اسناد و مدارک به رئیس یا شعب دیوان عدالت اداری است. بحث و نتیجه گیری: با توجه به ضرورت حرکت قانون مند و هماهنگ سازمان‌ها به نظر می‌رسد در برنامه‌های آموزش مداوم کارکنان ضرورت پرداختن به آموزش قوانین و مقررات کاملا وجود دارد، از طرفی تغییرو بروز رسانی قوانین و مقررات در مراجع قانون گذاری مدام در جریان است که این موضوع بر اهمیت آموزش مداوم کارکنان می افزاید
توصیفگر : نیازهای آموزشی
: کارآموزی ضمن خدمت
: مدیریت کارکنان
: قوانین
: آگاهی
: آموزش پزشکی
: بررسی نیازها
: Inservice Training
: Personnel Management
: Legislation
: Awareness
: Education, Medical
: Needs Assessment
شناسه افزوده : یوسفی، علیرضا، استاد راهنما
شناسه افزوده : مرکز تحقیقات و توسعه آموزش پزشکی
کپی لینک

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
موجودی
کتابخانه مرکز توسعه
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
مرکز توسعه۱۵۳۲۴موجود‭‬
نظرسنجی