رکورد قبلیرکورد بعدی

" بررسی نتایج به دست آمده با تکنیک IHC در ارزیابی افزایش بیان HER۲ در بافت کارسینوم مهاجم مجرایی پستان با روش FISH "


نام مرکز : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
نوع مدرک : پایان نامه فارسی
زبان مدرک : فارسی
شماره رکورد : 103621
شماره مدرک : ‭ت۱۵۴۲۷‬
شماره راهنما : ‭WP۸۷۰،ح۱۵۳ب،۱۳۹۳‬
سرشناسه : ‏ حاج علیخانی‏ پروانه
عنوان : بررسی نتایج به دست آمده با تکنیک IHC در ارزیابی افزایش بیان HER۲ در بافت کارسینوم مهاجم مجرایی پستان با روش FISH [پایان‌نامه]
نویسنده : /پروانه حاج علیخانی
استاد راهنما : ؛ آذر براداران
محل تحصیل : دانشکده پزشکی
سال تحصیل : ، ‭۱۳۹۳‬
مقطع تحصیلی : رشته پزشکی، دکترای حرفه‌ای
صفحه شمار : ‮ ‬بدون شماره گذاری: جدول
يادداشت : این یک پایان نامه تحقیقاتی با شماره ۳۹۳۷۲۸ است
يادداشت : چاپی
چکيده : کارسینوم پستان شايع ترين سرطان در ميان زنان است. ژن HER2 یك پروتو انكوژن است كه رسپتورتيروزين كيناز خانواده epidermal growth factor receptor را كد ميكند و افزایش بیان آن در برخی موارد کارسینوم پستان دیده می شود. مطالعه حاضر با هدف ارزیابی روش IHC در شناسایی موارد مثبت پروتئین HER2 به وسیله روشFISH , و بررسی ارتباط متغیر های کلینیکو پاتولوژیک با بیان ژن HER2 انجام شد. مواد و روش ها: طی یک مطالعه مقطعی در سال ۱۳۹۳، ۱۹۰ نمونه از بیماران با کارسینوم مهاجم مجرایی که نتایج IHC آنها از نظر ER2 به صورت +2 یا +3 گزارش شده بود جمع آوری و بررسی HER2 با متد FISH انجام شد. همچنین ارتباط بین راکتور های کلینیکو پاتولوژیک شامل سن، grade تومور و وضعیت هورمون رسپتور با بیان ژن HER2 ارزیابی شد. داده های بدست آمده با نرم افزار SPSS تجزیه وتحلیل گردید. یافته ها و نتایج : از ۱۹۰ نمونه مربوط به کارسینوم مهاجم پستان، ۱۶۰نمونه +HER 2 و ۳۰ نمونه HER2 ۳ بود. رسپتور استروژن در ۶۴/۲ درصد بیماران و رسپتور پروژسترون در ۷۴/۲ درصد بیماران بیان شده بود. بلوک های مثبت از نظر متد FISH در نمونه های HER2 2+ ۲۷/۵ درصد و در نمونه های + HER۲ هشتاد و سه دهم درصد بود. موارد ER منفی در بیماران HER2 مثبت بطور معنی داری بیشتر بود( P<0.001)). بیماران HER2 مثبت از نظر PR نیز بیشتر منفی بودند ( P=0.013). نتیجه: در این مطالعه نشان داده شد که روشIHC به تنهایی روش مناسبی برای ارزیابی بیان HER2 و تصمیم گیری جهت درمان با تراستوزوماب حتی در موارد IHC 3+ نیست
توصیفگر : سرطان های پستان
: نمایش ژن
: شیمی ایمنی بافتی
: Breast Neoplasms
: Gene Expression
: Immunohistochemistry
شناسه افزوده : ‏‏ برادران، آذر استاد راهنما
شناسه افزوده : ‏ دانشکده پزشکی
کپی لینک

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
نظرسنجی