خط مشی دسترسیدرباره ما
ثبت نامثبت نام
راهنماراهنما
فارسی
ورودورود
صفحه اصلیصفحه اصلی
جستجوی مدارک
تمام متن
منابع دیجیتالی
رکورد قبلیرکورد بعدی
نام مرکز : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
نوع مدرک : پایان نامه فارسی
زبان مدرک : فارسی
شماره رکورد : 104622
شماره مدرک : ‭ ت۱۵۵۳۷‬
شماره راهنما : ‭QW۱۴۲/۵،‮الف‬۲۷۹ب،۱۳۹۳‬
سرشناسه : احمدپور‏‏، مریم
عنوان : بررسی فراوانی ایزوفرم های ژن لکوسیدین پنتون –ولنتین (pvl) و ارتباط آن ها با ژن mecA وتایپ های SCCmec در سویه های استافیلوکوکوس اورئوس جدا شده از بیماران در بیمارستان الزهرا اصفهان. [پایان نامه]
نویسنده : / مریم احمدپور
استاد راهنما : ؛ اصغر هوایی، فرخنده پورسینا
محل تحصیل : : دانشکده پزشکی
سال تحصیل : ، ۱۳۹۳
مقطع تحصیلی : رشته میکروب شناسی، کارشناسی ارشد
صفحه شمار : ۹۸ص.:مصور، جدول، نمودار
يادداشت : این یک پایان نامه تحقیقاتی با شماره ۳۹۳۱۸۲ است.
چکيده : مقدمه: لکوسیدین پنتون ولنتین (PVL) یک توکسین شناخته شده است که توسط استافیلوکوکوس اورئوس تولید می شود.این توکسین توسط ژن های LukS/PV و LukF/PVرمزگذاری میشود.لکوسیدین پنتون ولنتین به طور قوی مرتبط با سویه های Community Acquired Methicillin) ResistanceStaphylococcus Aureus )CA-MRSAاستاما ژن هایLukS/LukF-PV می توانند توسط سویه های Methicillin Susceptible Staphylococcus Aureus)MSSA (نیز حمل شوند. سویه های استافیلوکوکوس اورئوسPVL مثبت ویرولانس بالایی دارند و مسئول عفونت های شدیدهستند.تاکنون چندین پلی مورفیسم نوکلئوتید منفردSingle Nucleotide Polymorphisms (SNPs) در ژن هایLukSF-PVمشاهده شده است.یک موتاسیون در نوکلئوتید موقعیت 527 منجر به جابه جایی (G A) و در نتیجه جابه جایی Hisبا Arg (هیستیدین با آرژنین) در اسید آمینه 176 میشود. این جابه جایی اساس تشکیل دو ایزوفرم اصلی H وR در ژن های LukSF-PV می باشد. این فرضیه وجود دارد که این جا به جایی ممکن است در توانایی ایجاد منفذ و فعالیت لکوتوکسیسیتی ژن های pvl موثر باشد. همچنین مدل های مولکولی پیشنهاد میکنند که ایزوفرم R ممکن است باعث افزایش ایجاد منفذ و در نتیجه لکوتوکسیسیتی بیشتر ژن pvl شود و میتواند ارتباط قوی با حضور ژنmecA نیز داشته باشد. تفاوت های منطقه ای در شیوع ژن pvlو ایزوفرم های آن ممکن است طیف بالینی عفونت های استافیلوکوکی را تحت تاثیر قرار دهد. از این رو ، هدف این مطالعه ، تعیین الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی، تعیین فراوانی ژن pvlو تعیین توزیع ایزوفرم های آن و در نهایت بررسی ارتباط بین ایزوفرم ها با منشاء عفونت بود.همچنین تعيينخصوصياتمولكوليايزولههايPVL-MRSA ، از جملهشناساييژن mecA و تیپ بندی SCCmec و بررسی ارتباط بین این خصوصیات با نوع ایزوفرم ها نیزانجام شد.مواد و روش ها : در این مطالعه 130ایزوله استافیلوکوکوس اورئوس ازبیمارستان الزهراء اصفهان جمع آوری گردید و شناسایی فنوتیپی ایزوله های استافیلوکوکوس اورئوس توسط تست های رنگ آمیزی گرم،بررسی کاتالاز، کوآگولاز،DNase و کشت روی محیط مانیتول سالت آگار مورد تایید قرار گرفت.از روش انتشار از دیسک Kirby-bauer جهتبررسی مقاومت دارویی اولیه استفاده گردید وبرای جداسازی ایزوله های مقاوم به متی سیلین از روش آگار اسکرین به عنوان یک روش مکمل در کنار روش انتشار از دیسک استفاده شد.در مراحل بعد DNA تمامی ایزوله ها با روش فنل- کلروفرم استخراج گردید و واکنش PCR برای تمامی ایزوله ها جهت ردیابی ژن pvlو mecA انجام شد. محصولات PCR ایزوله های PVL مثبت، جهتشناسایی نوعایزوفرم هاتعیین توالی شدند.در نهایت ژنوتیپ SCCmec برای ایزوله های MRSA-PVL+با روشMultiplex PCRتعیین شد و نتایج با استفاده از آزمون مجذور کای و آزمون دقیق فیشر تحلیل گردید.یافته ها : ازمجموع 130 ایزوله استافیلوکوکوس اورئوس که 61 ایزوله ( 47%) مقاوم به متی سیلین(MRSA) و 69 ایزوله (53%) حساس به متی سیلین (MSSA) بودند، 30 ایزوله (23%)از نظر وجود ژن pvl مثبت گزارش شد. در میان ایزوله های PVL مثبت (30/19)63 % MSSA و (30/11)37 %MRSA بودند. نتایج تعیین توالی نشان داد که تعداد17 ایزوله دارای ایزوفرم H و 13 ایزوله دارای ایزوفرم R هستند.در روش دیسک دیفیوژن واگزاسیلین آگار اسکرین 47% ایزوله ‎ها از نظر فنوتیپیاستافیلوکوکوس اورئوس مقاوم به متی سیلین گزارش شدند.تمامیایزوله های MRSA-PVL+از لحاظ ژن mecA مثبت گزارش شدند و بیشترین میزان تایپ های آن ها به ترتیب مربوط بهSCCmec type IIبا 5 ایزوله (45.4%)، SCCmec type IV با3 ایزوله (27.2%)،III و ISCCmec typeهر کدام 1 ایزوله (9%) و یک ایزوله نیز قابل تایپ بندی نبود. بحث و نتیجه گیری :فراوانی ژن pvl در ایزوله های استافیلوکوکوس اورئوس حساس به متی سیلین (MSSA) بالا بوده و این فراوانی در عفونت های پوستی بیشتر است.ایزوفرم R و H در هر دوایزوله های MRSA و MSSA یافتشد.آزمون مجذور کای نشان داد که بین ایزوفرم R و ژن mecA ، همچنین بین نوع ایزوفرم ها و نوع عفونت ارتباطی وجود ندارد.(P>0.05).
توصیفگر : استافیلوکوکوس اورئوس
: مقاومت میکروبی دارو
: اگزوتوکسین
: واکنش زنجیره‌ای پلیمراز
: آدنوزین
: Staphylococcus aureus
: Drug Resistance, Microbial
: Exotoxins
: Polymerase Chain Reaction
: Adenosine
شناسه افزوده : هوایی‏‏ ، اصغر، استاد راهنما
: قیصری، یوسف، استاد راهنما
: پورسینا‏‏، فرخنده، استاد راهنما
عنوان ترجمه شده توسط فهرست نویس : The prevalence ofPanton – Valentine leukocidin gene in Staphylococcus aureus isoleated from Alzahra hospital patients by PCR method
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :