رکورد قبلیرکورد بعدی

" درسنامه پزشکی پیشگیری و اجتماعی "


شماره مدرک : ‭۱۴۱۱۷‬
عنوان و نام پديدآور : درسنامه پزشکی پیشگیری و اجتماعی/ جان ای پارک؛ برگردان به فارسی حسین شجاعی تهرانی؛ بانظر حسین ملک افضلی
مشخصات ظاهري : ‮ج.‬: مصور، جدول، نمودار
وضعيت نشر و پخش و غيره : تهران: سماط، ‭۱۳۷۶‬-.
شماره استاندارد بین المللی کتاب (ISBN) : ‭۹۶۴۹۴۳۷۰۳۶ ‬
: ‭۹۶۴۹۱۴۳۰۵X‬
: ‭۹۶۴۹۱۴۳۰۴۱ ‬
: ‭۹۶۴۹۴۳۷۰۲۸ ‬
: ‭۹۶۴۶۴۳۷۰۶۰ ‬
يادداشتهاي کلي : چاپ چهارم:‭۱۳۸۰ ‬، چاپ چهارم و پنجم:‭۱۳۸۱ ‬
يادداشتهاي مربوط به عنوان و پديدآور : عنوان اصلی: ‭Park's textbook of preventive and social medicine‬.
يادداشتهاي مربوط به مندرجات : ج.‭۱ ‬. اصول و روشهای اپیدمیولوژی جمعیت‌شناسی و آمارهای بهداشتی.- ج .‭۲ ‬. کلیات خدمات بهداشتی بخش نخست.-ج.‭۳ ‬. کلیات خدمات بهداشتی بخش دوم.-ج.‭۴ ‬. بیماریهای مزمن غیرواگیروبیماریهای واگیرشایع
موضوع (اسم عام يا عبارت اسمي عام) : پزشکی اجتماعی
: روشهای اپیدمیولوژیکی
: بیماریهای واگیر- پیشگیری و کنترل
: بهداشت همگانی- کشورهای در حال رشد
ساير رده بندي ها : ‭WA۱۰۸‬‭پ۱۵۶د‬
نام شخص به منزله سر شناسه - (مسئوليت معنوي درجه اول ) : پارک، جان‌اورت
: ‭Park, John Everett
نام شخص - ( مسئوليت معنوي درجه دوم ) : پارک، ک‭Park, K. .‬، نویسنده همکار
: شجاعی‌تهرانی، حسین، مترجم
کپی لینک

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
موجودی
کتابخانه مؤیدالاطباء
عملکرد قبلی غیر فعال استقبلی6 تای بعدی برای نمایش محدوده بعدی است
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
2 - کتابخانه مؤیدالاطباء۹۴۷۱۳موجود‭‬
2 - کتابخانه مؤیدالاطباء۹۴۷۱۴۲موجود‭‬
2 - کتابخانه مؤیدالاطباء۹۴۷۱۵موجود‭‬
2 - کتابخانه مؤیدالاطباء۹۴۷۱۷۳موجود‭‬
2 - کتابخانه مؤیدالاطباء۹۵۰۳۲موجود‭‬
2 - کتابخانه مؤیدالاطباء۱۰۰۵۰۶۱موجود‭‬
2 - کتابخانه مؤیدالاطباء۱۰۰۵۰۷۱موجود‭‬
2 - کتابخانه مؤیدالاطباء۱۰۰۵۰۸۱موجود‭‬
2 - کتابخانه مؤیدالاطباء۱۰۰۵۱۲۳موجود‭‬
2 - کتابخانه مؤیدالاطباء۱۰۰۵۱۳۳موجود‭‬
2 - کتابخانه مؤیدالاطباء۱۰۰۵۱۴۳موجود‭‬
2 - کتابخانه مؤیدالاطباء۱۰۱۱۷۰موجود‭‬
2 - کتابخانه مؤیدالاطباء۱۰۱۱۷۱۲موجود‭‬
2 - کتابخانه مؤیدالاطباء۱۰۱۱۷۲موجود‭‬
2 - کتابخانه مؤیدالاطباء۱۰۳۹۴۹۳موجود‭‬
کتابخانه خوابگاه کرمانی
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
خوابگاه کرمانی۱۳۲۰۸۲موجود‭‬
خوابگاه کرمانی۱۶۱۸۴۲موجود‭‬
کتابخانه معاونت بهداشتی
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
معاونت بهداشتی۱۰۴۲۱۱موجود‭‬
معاونت بهداشتی۱۰۴۲۲۲موجود‭‬
معاونت بهداشتی۱۰۴۲۳۳موجود‭‬
معاونت بهداشتی۱۰۴۲۴۴موجود‭‬
معاونت بهداشتی۱۰۸۰۲۱موجود‭‬
کتابخانه دانشکده دندانپزشکی
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
دانشکده دندانپزشکی۱۰۸۱۲موجود‭‬
دانشکده دندانپزشکی۱۰۸۱۳موجود‭‬
کتابخانه دانشکده پرستاری
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
11 - دانشکده پرستاری۸۳۷۰۱۲موجود‭‬
11 - دانشکده پرستاری۸۳۷۰۳موجود‭‬
کتابخانه دانشکده داروسازی
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
دانشکده داروسازی۱۴۶۳۵۱موجود‭‬
کتابخانه دانشکده بهداشت
عملکرد قبلی غیر فعال استقبلی9 تای بعدی برای نمایش محدوده بعدی است
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
دانشکده بهداشت۸۰۸۰۲موجود‭‬
دانشکده بهداشت۸۰۸۰۳۴موجود‭‬
دانشکده بهداشت۸۰۸۰۸۱موجود‭‬
دانشکده بهداشت۸۰۸۱۷۳موجود‭‬
دانشکده بهداشت۸۰۸۱۹موجود‭‬
دانشکده بهداشت۸۰۸۲۰۳موجود‭‬
دانشکده بهداشت۸۹۴۹۲۳موجود‭‬
دانشکده بهداشت۸۹۴۹۳۳موجود‭‬
دانشکده بهداشت۸۹۴۹۴۴موجود‭‬
دانشکده بهداشت۹۰۵۱۰۱موجود‭‬
دانشکده بهداشت۸۰۸۰۶۴موجود‭‬
دانشکده بهداشت۸۰۸۰۹۱موجود‭‬
دانشکده بهداشت۸۰۸۱۴موجود‭‬
دانشکده بهداشت۸۵۲۳۳موجود‭‬
دانشکده بهداشت۸۵۲۳۶موجود‭‬
کتابخانه مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی استان۱۳۲۴۹موجود‭‬
کتابخانه خوابگاه میلاد
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
خوابگاه میلاد۱۴۲۳۷۲موجود‭‬
خوابگاه میلاد۱۴۲۶۰۲موجود‭‬
کتابخانه خوابگاه جی
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
خوابگاه جی۸۹۲۴۱موجود‭‬
کتابخانه خوابگاه شهید ردانی پور
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
خوابگاه شهید ردانی پور۷۶۶۱موجود‭‬
خوابگاه شهید ردانی پور۷۷۴۰۱موجود‭‬
خوابگاه شهید ردانی پور۷۷۴۱۳موجود‭‬
خوابگاه شهید ردانی پور۷۷۴۲۴موجود‭‬
آموزشکده سلامت خمینی شهر
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
آموزشکده سلامت خمینی شهر۷۷۲۱موجود‭‬
آموزشکده سلامت خمینی شهر۷۷۳۲موجود‭‬
آموزشکده سلامت خمینی شهر۷۷۴۳موجود‭‬
آموزشکده سلامت خمینی شهر۷۷۵۴موجود‭‬
آموزشکده سلامت خمینی شهر۷۹۵۳موجود‭‬
آموزشکده سلامت خمینی شهر۸۰۶۴موجود‭‬
کتابخانه دانشکده مدیریت
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
3 - دانشکده مدیریت۸۶۹۶۱موجود‭‬
3 - دانشکده مدیریت۲۵۰۱۱۲موجود‭‬
3 - دانشکده مدیریت۲۵۰۱۲۱موجود‭‬
3 - دانشکده مدیریت۲۵۰۱۳۳موجود‭‬
3 - دانشکده مدیریت۲۵۰۱۴۴موجود‭‬
مرکز پزشکی 9 دی خمینی شهر
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
مرکز پزشکی 9 دی خمینی شهر۸۵۶۰۴موجود‭‬
مرکز پزشکی 9 دی خمینی شهر۱۳۱۲۵موجود‭‬
کتابخانه مرکز پزشکی عیسی بن مریم
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
مرکز پزشکی عیسی بن مریم۱۴۸۵۱موجود‭‬
مرکز پزشکی عیسی بن مریم۱۴۸۶۲موجود‭‬
مرکز پزشکی عیسی بن مریم۱۴۸۷۳موجود‭‬
مرکز پزشکی عیسی بن مریم۱۴۸۸۴موجود‭‬
کتابخانه خوابگاه میرباقری
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
خوابگاه میرباقری۱۳۷۰۴۴موجود‭‬
خوابگاه میرباقری۱۳۷۸۱۲موجود‭‬
خوابگاه میرباقری۱۳۷۸۳۱موجود‭‬
نظرسنجی