رکورد قبلیرکورد بعدی

" بررسی ارتباط پلی مورفیسم (RS۳۱۳۴۰۶۹) (T۲۴۵G) ژن استئوپروتگرین در زنان یائسه ی مبتلا و غیر مبتلا به آترواسکلروز "


نام مرکز : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
نوع مدرک : پایان نامه فارسی
زبان مدرک : فارسی
شماره رکورد : 104848
شماره مدرک : ‭ت۱۵۵۶۳‬
شماره راهنما : ‭QU۵۰۰،ه۴۵۴ب،۱۳۹۳
سرشناسه : هدایتی‏‏ ، منصوره
عنوان : بررسی ارتباط پلی مورفیسم (RS۳۱۳۴۰۶۹) (T۲۴۵G) ژن استئوپروتگرین در زنان یائسه ی مبتلا و غیر مبتلا به آترواسکلروز [پایان نامه]
نویسنده : / منصوره هدایتی
استاد راهنما : ؛ غلام رضا دشتی، رسول صالحی
استاد مشاور : ؛ آتوسا ادیبی، محمدرضا سلامت
محل تحصیل : : دانشکده پزشکی
سال تحصیل : ، ۱۳۹۳
مقطع تحصیلی : رشته علوم تشریحی، کارشناسی ارشد
صفحه شمار : ۶۱ص.:مصور، جدول، نمودار
يادداشت : این یک پایان نامه تحقیقاتی با شماره ۳۹۳۴۲۲ است.
چکيده : مقدمه:بیماریهای قلبی-عروقی سریع و ناگهانی بروز میکنند.این بیماریها از اولین عوامل مرگ ومیر در جوامع انسانی هستند.آترواسکلروز خود یک عامل خطر بسیار مهم برای بیماریهای قلبی عروقی است.عوامل خطر بسیار زیادی در ایجاد و پیشبرد بیماری آترواسکلروز نقش دارند از جمله ،دیابت، فشارخون و چربی خون بالا و التهاب عروقی مزمن.گزارشاتی در مورد نقش التهاب در آغاز و پیشبرد آترواسکلروز ارائه شده است.استئوپروتگرین عروق را در مقابل آترواسکلروز از طریق کاهش ریسک کلسیفیکاسون و حفاظت در مقابل التهاب حمایت میکند.تنوع ژنی استئوپروتگرین با سطوح استئوپروتگرین پلاسما و فنوتیپ های مختلف بیماری های قلبی عروقی ارتباط دارد،اما ساختار ژنتیکی ناحیه پروموتور استئوپروتگرین و تنظیم رونویسی آن به طور ضعیف بررسی شده است.پلی مورفیسم های ناحیه ی پروموتور ژن استئوپروتگرین شامل T149C,A163G,G209A,T245G,T950C است.از میان این 5 پلی مورفیسم به دلیل محدودیت زمان و هزینه ،یکی از پلی مورفیسم ها بررسی شد.مطالعه حاضر با هدف بررسی فراوانی پلی مورفیسم T245G ناحیه پروموتور ژن استئوپروتگرین در زنان یائسه مبتلا به آترواسکلروز و سالم طراحی و انجام شد.روشها:این مطالعه یک مطالعه مقطعی است که در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان انجام شد.جامعه آماری مورد مطالعه شامل 88 نفر زن یائسه با میانگین سنی 5/61 که به مرکز تشخیص پوکی استخوان مراجعه کرده و شرایط ورود به مطالعه را دارا بودند انتخاب و در دو گروه شاهد، بدون آترواسکلروز و گروه مورد مبتلا به آترواسکلروز بودند، قرار مرکز تشخیص پوکی استخوان مراجعه کرده و شرایط ورود به مطالعه را دارا بودند، انتخاب و در دو گروه که گروه شاهد، بدون آترواسکلروز و گروه مورد مبتلا به آترواسکلروز بودند ،قرار گرفتند.ارزیابی کلینیکی و غیر تهاجمی سفتی شریان کاروتید مشترک با استفاده از سونوگرافی شریان و با اندازه گیری ضخامت اینتیما-مدیای دیواره شریان CIMT انجام شد.برای بررسی میزان فراوانی پلی مورفیسم T245G(RS3134069) از دو گروه نمونه ی خون تهیه وdna از لکوسیت های نمونه های گرفته شده، جدا شد. تکثیر DNA از طریق PCR انجام و با هضم آنزیمی ژنوتیپ های آن بررسی شدند.در نهایت داده ها وارد رایانه شده و به کمک نرم افزار SPSS ویرایش 18 و بر مبنای آزمون T-test و Chi-Square و ANCOVA مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند .نتایج: میانگین سن گروه مورد به طور معناداری بیش از گروه شاهد بود اما میانگین شاخص توده بدنیBMI بین دو گروه اختلاف معناداری نداشت.آزمون T مستقل نشان داد که میانگین LTIMT,RTIMT در گروه مورد به طور معناداری بیش از گروه شاهد است.آزمون مجذور کای (Chi-Square) نشان داد که فراوانی ژنوتیپ TT در گروه مورد به طور معناداری بیش از افراد شاهد بود.بحث:اینطور میتوان نتیجه گرفت که میان آترواسکلروزشریان کاروتید و پلی مورفیسم T245G ارتباط وجود دارد.
توصیفگر : پلی مورفیسم ( ژنتیک )
: تصلب شرائین کرونر
: یائسگی
: ژن ها
: شاخص اندام های بدن
: Polymorphism, Genetic
: Coronary Artheriosclerosis
: Genes
: Body Mass Index
: Osteoprotegerin
شناسه افزوده : دشتی‏‏‏، غلام رضا، استاد راهنما
: صالحی‏، رسول، استاد راهنما
: ادیبی‏‏، آتوسا، استاد مشاور
: سلامت‏، محمد رضا، استاد مشاور
عنوان ترجمه شده توسط فهرست نویس : Evaluation of relationship of osteoprotegrin gene polymorphism T۲۴۵G RS۱۳۴۰۶۹ in post-menopausal women with and without atherosclerosis
کپی لینک

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
موجودی
کتابخانه مؤیدالاطباء
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
2 - کتابخانه مؤیدالاطباء۱۰۰۶۸موجود‭‬
نظرسنجی