رکورد قبلیرکورد بعدی

" بررسی مقایسه ای تاثیر تجویز پیشگیرانه دو داروی خوراکی سلکوکسیب یا استامینوفن در کاهش درد بعد از عمل جراحی اندام تحتانی تحت بیهوشی عمومی "


نام مرکز : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
نوع مدرک : پایان نامه فارسی
زبان مدرک : فارسی
شماره رکورد : 104880
شماره مدرک : ‭ت۱۵۵۶۹‬
شماره راهنما : ‭WO۱۸۴،ه۶۷۷ب،۱۳۹۴
سرشناسه : همدانی، ‏، امیرحسین
عنوان : بررسی مقایسه ای تاثیر تجویز پیشگیرانه دو داروی خوراکی سلکوکسیب یا استامینوفن در کاهش درد بعد از عمل جراحی اندام تحتانی تحت بیهوشی عمومی [پایان نامه]
نویسنده : / امیرحسین همدانی
استاد راهنما : ؛ حمید سریزدی، امیدآقاداوودی
محل تحصیل : : دانشکده پزشکی
سال تحصیل : ، ۱۳۹۴
مقطع تحصیلی : رشته پزشکی، دکترای حرفه ای
صفحه شمار : ۱۵ص.: : جدول، نمودار
يادداشت : این یک پایان نامه تحقیقاتی با شماره ۳۹۳۲۴۹ است.
چکيده : مقدمه: تاکنون ایده و نظر واحدی در مورد روش کنترل درد بعدعمل ارائه نشده و تحقیقات در این زمینه ادامه دارد. مطالعه حاضر با هدف مقایسه تاثیر تجویز خوراکی دو داروی سلکوکسیب و استامینوفن به صورت پیش دارو، در کنترل درد بعد از عمل جراحی اندام تحتانی تحت بیهوشی عمومی به انجام رسید. مواد و روش ها : طی یک مطالعه کارازمایی بالینی، 70 بیمار کاندید عمل جراحی اندام تحتانی تحت بیهوشی عمومی به روش تصادفی سازی بلوکی در دو گروه 35 نفره توزیع شده، به بیماران گروه اول، قرص خوراکی استامینوفن1000 میلیگرم و در گروه دوم کپسول سلکوکسیب 400 میلیگرمی یک ساعت قبل عمل داده شده و شدت درد پس از عمل در دو گروه با معیار vas ارزیابی و مقایسه شد. یافته هاو نتایج:بررسی شدت درد در 1، 2، 6، 12 و 24 ساعت بعد عمل نشان داد بیماران گروه استامینوفن در یک ساعت بعد عمل از شدت درد بیشتری برخوردار بودند (17/1±46/5 در گروه استامینوفن و 32/1±31/4 در گروه سلکوکسیب و P<0.001) ولی در بقیه زمان ها، اختلاف معنی داری بین دو گروه مشاهده نشد. در عین حال میانگین تغییرات شدت درد در طی مدت مطالعه در دو گروه، اختلاف معنی دار داشته است (p=0.013). نتیجه گیری: داروی سلکوکسیب دارای تاثیر بهتری در کاهش شدت درد و تهوع بعد عمل جراحی نسبت به استامینوفن می باشد و با توجه به اندیكاسیون مصرف آنها، می توان از سلکوکسیب به عنوان پیش دارو جهت کاهش درد بعد عمل بهره برد.
توصیفگر : درد پس از عمل جراحی
: استامینوفن
: سلکوکسیب
: پا ( اندام تحتانی )
: بیهوشی عمومی
: تهوع و استفراغ پس از عمل جراحی
: Pain, Postoperative
: Accetaminophen
: Celecoxib
: Leg
: Anesthesia, General
: Postoperative Nausea and Vomiting
شناسه افزوده : سریزدی‏، حمید، ، استاد راهنما
: آقاداوودی‏‏‏، امید، ، استاد راهنما
عنوان ترجمه شده توسط فهرست نویس : The effect of pre-emptive oral celecoxib or acetaminophen on post-operative pain in lower extremity surgery under general anesthesia
کپی لینک

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
موجودی
کتابخانه مؤیدالاطباء
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
2 - کتابخانه مؤیدالاطباء۱۰۰۸۶موجود‭‬
نظرسنجی