رکورد قبلیرکورد بعدی

" بررسی مقایسه ای اثر بخشی و عوارض تجویز دکسمدتومیدین و میدازولام وریدی به عنوان پرمدیکشن در اعمال تحتانی شکم در اطفال "


نام مرکز : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
نوع مدرک : پایان نامه فارسی
زبان مدرک : فارسی
شماره رکورد : 104942
شماره مدرک : ‭ت۱۵۵۸۵‬
شماره راهنما : ‭WO۱۷۹،ه۷۲۲ب،۱۳۹۴‬
سرشناسه : هندی مرجان، ‏‏‏‏‏، معین
عنوان : بررسی مقایسه ای اثر بخشی و عوارض تجویز دکسمدتومیدین و میدازولام وریدی به عنوان پرمدیکشن در اعمال تحتانی شکم در اطفال [پایان نامه]
نویسنده : / معین هندی مرجان
استاد راهنما : ؛ امید آقاداوودی، حمید سریزدی
استاد مشاور : ؛ امیرشفا
محل تحصیل : : دانشکده پزشکی
سال تحصیل : ، ۱۳۹۴
مقطع تحصیلی : رشته پزشکی، دکترای حرفه ای
صفحه شمار : ۱۳ص.: : جدول
يادداشت : این یک پایان نامه تحقیقاتی با شماره ۳۹۳۷۶۹ است.
چکيده : مقدمه:اضطراب و استرس قبل از القای بیهوشی برای کودکان در اتاق عمل با استفاده از پرمدیکیشن های مختلف کنترل می شود.این مطالعه با هدف بررسی مقایسه ای اثر بخشی و عوارض تجویز دکسمدتومیدین و میدازولام وریدی به عنوان پرمدیکشین در اعمال جراحی تحتانی شکم در اطفال انجام گرفت.روش ها:این کارآزمایی بالینی بر روی 90 نفر از کودکان صورت گرفت.بیماران به روش تخصیص تصادفی در دوگروه مطالعاتی قرار گرفتند. گروه اول میدازولام وریدی با دوزmg/kg/iv 05/0 و گروه دوم دکسمدتومیدین وریدی با دوز qg/kg/iv به 1 به عنوان پیش دارو دریافت کردند.فشار خون سیستولی و دیاستولی و میانگین فشار خون ،سرعت ضربان قلب،میزان آرام بخشی، تحریک پذیری و درجه ی اشباع اکسیژن افراد انازه گیری شد.یافته ها:توزیع فراوانی جنس در دو گروه اختلاف معناداری نداشت.p=0/314 آزمونt مستقل نشان داد که میانگین سن گروه اول 54ماه و گروه دوم 3/56 ماه p=0/572 ومدت زمان عمل p=0/314 .بین دو گروه اختلاف معناداری وجود نداشت .میانگین درجه اشباع اکسیژن بین دو گروه اختلاف معناداری نداشت.تجویز دکسمدتومیدین وریدی در مقایسه با میدازولام وریدی به صورت معناداری فشار خون دیاستولی و سیستولی و درد را کاهش می دهد.میزان آرام بخشی با استفاده از میدازولام نسبت به دکسمدتومیدین بیش تر می باشد. نتیجه گیری:دکسمدتومیدین به عنوان پیش دارو در مقایسه با میدازولام وریدی به نسبت بیشتری سبب کاهش فشار خون های سیستولی دیاستولی و درد می گردد.از طرف دیگر میدازولام اثر کاهشی خود را بر روی سرعت ضربان قلب و تحریک پذیری بیشتر اعمال کرده است.
توصیفگر : تجویز دارو پیش از عمل جراحی
: اضطراب
: میدازولام
: دکسمدتومیدین
: شکم
: کودکان
: Premedication
: Anxiety
: Midazolam
: Dexmedetomidine
: Abdomen
: Child
شناسه افزوده : آقاداوودی‏‏‏‏‏، امید، ، استاد راهنما
: سریزدی‏، حمید، ، استاد راهنما
: شفاء، امیر، ، استاد مشاور
عنوان ترجمه شده توسط فهرست نویس : Comparison of the efficacy and side effects of intravenous administration of midazolam and dexmedtomidine as premedication in lower abdominal surgery in children
کپی لینک

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
موجودی
کتابخانه مؤیدالاطباء
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
2 - کتابخانه مؤیدالاطباء۱۰۰۹۲موجود‭‬
نظرسنجی