رکورد قبلیرکورد بعدی

" بررسی تاثیر استفاده از گوشی و چشم بند بر کیفیت خواب درک شده بیماران بستری در بخش های مراقبت ویژه بیمارستان الزهرا (س) اصفهات ۱۳۹۰ "


نام مرکز : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
نوع مدرک : پایان نامه فارسی
زبان مدرک : فارسی
شماره رکورد : 105144
شماره مدرک : ۱۵۶۷۵ت
شماره راهنما : ‭WL۱۰۸، ز۱۳ب، ۱۳۹۲‬
سرشناسه : ‏‏ زارعی ، احمد‏ پديدآور
عنوان : بررسی تاثیر استفاده از گوشی و چشم بند بر کیفیت خواب درک شده بیماران بستری در بخش های مراقبت ویژه بیمارستان الزهرا (س) اصفهات ۱۳۹۰ [پایان نامه]
نویسنده : / احمد زارعی
استاد راهنما : احمدرضا یزدان نیک، پرویز کاشفی، مرضیه حسن پور
محل تحصیل : : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان/ دانشکده پرستاری و مامایی
سال تحصیل : ، ۱۳۹۲
مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی : پرستاری مراقبت های ویژه
تاریخ دفاع : ۹۲/۰۳/۱۹
صفحه شمار : [۱۳۸] ص. :جدول
چکيده : چکیده:مقدمه: خواب یکی از نیاز های اساسی انسان است و محرومیت از خواب می تواند سبب ایجاد عوارض مهمی بر روی جسم و روح انسان، خصوصاً در بیماران بستری در بخش مراقبت ویژه گردد. به نظر می رسد نور و صدا مهمترین عوامل محیطی مختل کننده خواب در این بیماران باشد. این مطالعه هدف بررسی تآثیر استفاده از گوشی و چشم بند بر دو شاخص اثر بخشی خواب و خواب تكميلي بیماران بیماران بستری در بخش مراقبت ویژه انجام گردید.روش پژوهش: دراین کار آزمایی بالینی دو گروهی متقاطع،۵۰ بیمار بستری در بخش های مراقبت ویژه بیمارستان الزهرا(س) اصفهان در سال ۱۳۹۰ به روش آسان انتخاب و بصورت تخصیص تصادفی در دو گروه قرار گرفتند. در گروه الف شرکت کنندگان در شب اول با استفاده از گوشی و چشم بند و در شب دوم بدون استفاده از گوشی و چشم بند خوابیدند. ترتیب استفاده از گوشی و چشم بند در گروه ب برعکس گروه الف بود. اثر بخشی خواب درک شده و خواب تكميلي بیماران به صورت ذهنی و با کمک ابزار خوابVSH بعد از هر شب مطالعه بررسی شد. سپس اطلاعات با استفاده از آزمون های تی زوجی، تی در یک گروه، تی مستقل و کواریانس و با استفاده از نسخه 18 نرم افزار SPAW تجزیه و تحلیل گردیدند.یافته ها: اثر اصلی مداخله بر اثر بخشی خواب در بررسی درون و برون گروهی مثبت بود و در شب مداخله تفاوت معنی داری با شب کنترل داشت(۰/۰۰۱>p). اثر مداخله بر روی اختلال خواب در بررسی درون و برون گروهی مثبت بود و تفاوت معنی داری بین شب مداخله و شب کنترل وجود داشت(۰/۰۰۱>p). همچنین میانگین نمرات خواب تكميلي بعد از شب دوم اندازه گیری شدند که نشان دهنده افزایش معنی دار نمره خواب تکمیلی گروه مداخله نسبت به گروه کنترل بود(P<۰/۰۰۱،ER=۴۷،F=۲۲/۱ ). علاوه بر اين اثر carry over برای شاخص های اثر بخشی و اختلال خواب مثبت بود اما اثر periodic برای شاخص اثر بخشی و اختلال خواب به ترتیب مثبت و منفی بود.نتیجه گیری: اگرچه استفاده از گوشی و چشم بند به عنوان یک روش ایمن و اقتصادی می تواند كيفيت خواب بیماران بستری در بخش مراقبت ویژه را بهبود دهد، مطالعات بیشتر با حجم نمونه بزرگتر برای اثبات تأثیر این روش ضروری است.کلید واژه ها: بخش مراقبت ویژه؛ خواب؛ گوشی؛ چشم بند
توصیفگر : خواب
: مراحل خواب
: اختلالات خوابیدن
: بخش مراقبت ویژه
: Sleep
: Sleep Stages
: Sleep initation and maintenance disorders
: Intensive Care Unite
شناسه افزوده : ‏‏ یزدان نیک، احمدرضا‏ استاد راهنما
: ‏کاشفی‏ ،پرویز استاد راهنما
: ‏‏ حسن پور، مرضیه ‏ استاد راهنما
شناسه افزوده : مرکز تحقیقات و مراقبت های پرستاری و مامایی
کپی لینک

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
موجودی
کتابخانه دانشکده پرستاری
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
11 - دانشکده پرستاری۵۳۵موجود‭‬
نظرسنجی