رکورد قبلیرکورد بعدی

" بررسی تاثیر مداخلات امید بخشی مبتنی بر آموزه های دینی بیمار - خانواده بر کیفیت زندگی بیماران مبتلا به نارسایی قلبی مراجعه کننده به بیمارستان ها و درمانگاه های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در سال ۱۳۹۲ "


نام مرکز : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
نوع مدرک : پایان نامه فارسی
زبان مدرک : فارسی
شماره رکورد : 105146
شماره مدرک : ۱۵۶۷۶ت
شماره راهنما : ‭WG۳۷۰، ب۹۷۴ب، ۱۳۹۲‬
سرشناسه : ‏ بینایی ‏‏، نیلوفر پديدآور
عنوان : بررسی تاثیر مداخلات امید بخشی مبتنی بر آموزه های دینی بیمار - خانواده بر کیفیت زندگی بیماران مبتلا به نارسایی قلبی مراجعه کننده به بیمارستان ها و درمانگاه های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در سال ۱۳۹۲
نویسنده : / نیلوفر بینایی
استاد راهنما : مهین معینی، معصومه صادقی
استاد مشاور : مصطفی نجفی
محل تحصیل : : دانشکده پرستاری و مامایی
سال تحصیل : ، ۱۳۹۲
مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی : پرستاری (سلامت بزرگسالان)
تاریخ دفاع : ۹۴/۰۶/۱۰
صفحه شمار : ط، ۱۳۶ ص.:جدول
چکيده : چکیده:مقدمه: نارسایی قلبی در مقایسه با سایر بیماری های مزمن، تاثیر بسیار حادتری برکیفیت زندگی دارد . امروزه ارتقاء کیفیت زندگی این بیماران در برنامه ی مراقبت پرستاری مهم محسوب می شود. لذا هدف از انجام این مطالعه ارزیابی تاثیر مداخلات امید بخشی مبتنی بر آموزه های دینی بیمار - خانواده بر کیفیت زندگی این دسته از بیماران می باشد.روش پژوهش: در این مطالعه ی کارآزمایی بالینی(IRCT2014100619413N1) ، که دراصفهان صورت گرفت، ۴۶ بیمار مبتلا به نارسایی قلبی به صورت تصادفی در دو گروه آزمون و کنترل قرار گرفتند، و شاخص کیفیت زندگی فرانس و پاورز را در سه مرحله ی قبل، بلافاصله بعد و یک ماه بعد از مداخله تکمیل نمودند. بیماران گروه آزمون و خانواده آنها جلسات۱ ساعته مداخله را به صورت ۱ بار در هفته برای 3 هفته در یافت نمودند. آزمون تی مستقل، آنالیز واریانس با مشاهدات تکراری، کای دو، من ویتنی و آزمون دقیق فیشر برای تحلیل داده ها مورد استفاده قرار گرفت.یافته ها: میانگین نمره ی کلی کیفیت زندگی در حیطه ی رضایت در گروه آزمون در مقایسه با گروه کنترل بلافاصله بعد از مداخله{۷۰/۷ (۸/۵)در مقابل ۵۹/۲ (۱۲/۵)} و ۱ماه بعد از مداخله{۷۵/۲(۷/۴)در مقابل۵۹/۴(۱۲/۹)} افزایش یافت(P<۰/۰۵). در حیطه ی اهمیت نیز نتیجه ی مشابهی بلافاصله بعد {۷۳/۶(۵/۸) در مقابل ۶۵/۷(۷/۵)}و یک ماه بعد از مداخله {۷۶/۳(۸/۱)در مقابل ۶۶/۸(۸/۵)} بدست آمد(P<۰/۰۵).نتیجه گیری: انجام مداخلات امید بخشی مبتنی بر آموزه های دینی، تاثیر مثبتی بر کیفیت زندی بیماران نارسایی قلبی دارد.کلید واژه ها: امید،آموزه های دینی، کیفیت زندگی، نارسایی قلبی، ایران.
توصیفگر : نارسایی احتقانی قلب
: کیفیت زندگی
: دین و پزشکی
: Hearth Failure, congestive
: Quality of Life
: Religion and Medicine
شناسه افزوده : ‏ معینی‏‏، مهین استاد راهنما
: صادقی‏‏، معصومه استاد راهنما
: نجفی ‏‏، مصطفی استاد مشاور
شناسه افزوده : مرکز تحقیقات و مراقبت های پرستاری و مامایی
کپی لینک

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
موجودی
کتابخانه دانشکده پرستاری
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
11 - دانشکده پرستاری۵۳۶موجود‭‬
نظرسنجی