رکورد قبلیرکورد بعدی

" بررسی ارتباط نشانگرهای سندروم متابولیک با پره اکلامپسی در زنان باردار شکم اول مراجعه کننده به درمانگاههای شهر اصفهان۹۱-۱۳۹۰ "


نام مرکز : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
نوع مدرک : پایان نامه فارسی
زبان مدرک : فارسی
زبان اثر اصلي : فارسی
شماره رکورد : 105150
شماره مدرک : ۱۵۶۸۱ت
شماره راهنما : ‭WQ۲۱۵، ن۷۵۲ب، ۱۳۹۲‬
سرشناسه : ‏ نوروزی‏ شهلا پديدآور
عنوان : بررسی ارتباط نشانگرهای سندروم متابولیک با پره اکلامپسی در زنان باردار شکم اول مراجعه کننده به درمانگاههای شهر اصفهان۹۱-۱۳۹۰ [پایان نامه]
نویسنده : / شهلا نوروزی
استاد راهنما : مریم کیانپور، پروین بهادران، لیلا آزادبخت
محل تحصیل : : دانشکده پرستاری و مامایی
مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی : آموزش مامایی
تاریخ دفاع : ۱۳۹۲/۱۲/۲۷
صفحه شمار : ح. ۹۲ص.:جدول.
يادداشت : این پایان نامه طرح تحقیقاتی با شماره ۹۱۰۴۹ میباشد.
چکيده : چکیده مقدمه:بارداری با تغییرات فیزیولوژیک بسیاری همراه است که در مواردی ممکن است خطرات جدی سلامتی مادر و جنین را تهدید کند یکی از این خطرات پره اکلامپسی است ودیده شده است در زنانی که در اواخر بارداری به پره اکلامپسی مبتلا شده اند سندرم متابولیک در آنها وجود داشته و بنابراین با تشخیص به موقع پره اکلامپسی از عوارض مادری-جنینی جلوگیری نمود.از این رو مطالعه حاضر با هدف بررسی ارتباط شاخص های سندرم متابولیک بر وقوع پره اکلامپسی در زنان باردار شکم اول اجرا شد.روش مطالعه:مطالعه حاضر از نوع هم گروهی(کوهورت آینده نگر)است و در مراکز بهداشتی درمانی شماره یک و دو شهر اصفهان انجام شد.در این مطالعه ۲۲۰زن باردار شکم اول که در هفته ۶-۱۰بارداری جهت تشکیل پرونده مراجعه می کردند از طریق نمونه گیری آسان انتخاب شدنداولین آزمایش طبق پروتکل کشوری برای مادران در هفته های ۶-۱۰بارداری انجام شد و در دومین نوبت دریافت مراقبت،هفته ۱۶-۲۰ بارداری آزمایش تری گلیسیرید،اچ دی ال و قند خون ناشتا درخواست و با رعایت ۸هفته از زمان انجام این آزمایشات مجددا تکرار شد.مادران در معرض خطر بر اساس نتایج آزمایشگاهی شناسایی شدند.تجزیه و تحلیل دادها در سطح شاخص های سندرم متابولیک(تری گلیسیرید،قند خون ناشتا و اچ دی ال)از آزمون تی زوجی و متغیرهای اسمی (سن،سطح تحصیلات و شغل) آزمون کای ۲استفاده شده است. نتایج:فراوانی نسبی پره اکلامپسی در دوگروه زنان باردار با سندرم متابولیک و گروه سالم در هفته های ۲۰و ۳۰بارداری تفاوت معناداری داشت. (P<۰/۰۰۱)نتایج این تحقیق تفاوت معناداری را بین میانگین تری گلیسیرید ،قند خون ناشتا در دو گروه پره اکلامپسی و گروه سالم نشان داد.اما میانگین اچ دی ال در دو گروه تفاوت معناداری نداشت.(P<۰/۰۰۱)بر اساس نتایج منحنی راک در هفته ۲۰بارداری بالاترین میزان حساسیت در شاخص های سندرم متابولیک مربوط به افزایش فشار خون سیستولیک ۴۰۹۹%و سپس اندکس توده بدنی۱/۹۰%می باشد.در هفته ۳۰بارداری اندکس توده بدنی و افزایش فشارخون سیستولیک بالاترین میزان حساسیت ۱۰۰% و سپس قند خون ناشتا ۳/۹۸%در رتبه بعدی قرار دارد.نتیجه گیری:بر اساس نتایج این مطالعه با استفاده از مارکرهای سندرم متابولیک با بالاترین قدرت پیشگوئی می توان به شناسایی زودرس مادران باردار در معرض خطر پره اکلامپسی پرداخت و از وقوع عوارض آن در دوران حاملگی جلوگیری کرد.کلید واژه ها:سندرم متابولیک،پره اکلامپسی ،اچ دی ال،تری گلیسیرید،قند خون ناشتا،اندکس توده بدنی و قدرت پیشگوئی
توصیفگر : پره-اکلامپسی
: Pre-Elampsia
: آبستنی
: Pregnancy
: بیماریهای سوخت و ساز
: Metabolic diseases
شناسه افزوده : ‏ کیان پور‏ مریم استاد راهنما
: ‏ بهادران‏ پروین استاد راهنما
: ‏ آزادبخت‏ لیلا استاد راهنما
شناسه افزوده : ‏ دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
کپی لینک

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
موجودی
کتابخانه دانشکده پرستاری
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
11 - دانشکده پرستاری۵۶۱موجود‭‬
نظرسنجی