رکورد قبلیرکورد بعدی

" بررسی ارتباط والد- پرسنل و رابطه آن با استرس والدین دارای نوزاد بستری در بخش های مراقبت ویژه نوزادان مراکز آموزشی درمانی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در سال ۱۳۹۲ "


نام مرکز : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
نوع مدرک : پایان نامه فارسی
زبان مدرک : فارسی
شماره رکورد : 105190
شماره مدرک : ۱۵۶۸۰ت
شماره راهنما : ‭WY۱۵۷/۳، ع۵۸۸ب، ۱۳۹۳‬
سرشناسه : ‏ عزیزی‏ فاطمه پديدآور
عنوان : بررسی ارتباط والد- پرسنل و رابطه آن با استرس والدین دارای نوزاد بستری در بخش های مراقبت ویژه نوزادان مراکز آموزشی درمانی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در سال ۱۳۹۲ [پایان نامه]
نویسنده : / فاطمه عزیزی
استاد راهنما : مرضیه حسن پور
استاد مشاور : موسی علوی، امیرمحمد آرمانیان
محل تحصیل : : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان/ دانشکده پرستاری و مامایی
سال تحصیل : ، ۱۳۹۳
مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی : پرستاری مراقبت های ویژه ی نوزادان
تاریخ دفاع : ۹۳/۱۲/۲۶
صفحه شمار : ی، [۱۰۶] ص.:جدول، نمودار
چکيده : تولد نوزادی که به دلایل مختلف جهت ادامه زندگی و حیات خود نیازمند مراقبت و بستری در بخش مراقبت های ویزه نوزادان می باشد به طور بالقوه برای والدین و اعضای خانواده استرس زا می باشد. هدف: هدف از این مطالعه تعیین ارتباط والد-پرسنل (پزشک و پرستار) و رابطه آن با استرس والدین دارای نوزاد بستری در بخش مراقبت ویزه نوزادان مراکز آموزشی درمانی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، سال ۱۳۹۳ بود. مواد و روش ها: مطالعه حاضر یک مطالعه کمی مقطعی از نوع توصیفی- همبستگی می باشد. شرکت کنندگان ۲۲۰ نفر از والدین نوزادان نارس بستری در بخش مراقبت ویزه نوزادان بیمارستان های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان بودند که به صورت در دسترس و با روش نمونه گیری غیراحتمالی و به صورت سهمیه ای براساس معیارهای ورود و خروج انتخاب و وارد مطالعه شدند. جهت جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه سه بخشی اطلاعات دموگرافیک و الدین و فرزندان، مقیاس سنجش ارتبطا والد-پرسنل و مقیاس مسنجش استرس والدین استفاده شد. جهت بررسی اعتبار پرسشنامه از روش روایی محتوایی استفاده گردید. همچنین جهت سنجش همبستگی درونی پرسشنامه به تعداد ۲۰ نفر از والدین واجد شرایط در بیمارستان های الزهراء، شهید بهشتی و امین داده شد و پس از تکمیل آلفا کرونباخ پرسشنامه محاسبه گردید. مقدار آلفای کرونباخ برای پرسشنامه های استرس والدینی و ارتباط والد - پرسنل به ترتیب ۰/۸۹ و ۰/۹ بدست آمد که حاکی از همبستگی درونی مناسب این ابزارهاست. در نهایت داده های جمع آوری شده وارد نرم افزار SPSS نسخه ۱۶ شد و با استفاده از روش های آماری توصیفی و استنباطی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج و یافته ها: تحلیل داده های این مطالعه نشان داد که میانگین و انحراف معیار کلی ارتباط والد-پرسنل ۱۰۰/۷۲به اضافه و منهای ۱۸/۸۹با ۰/۰۰۱>P، میانگین و انحراف معیار کلی استرس والدین ۷۵/۲۶ به اضافه و منهای ۱۷/۶ با ۰/۹۵۹>p می باشد. میانگین نمره استرس پدران ۶۷/۸ و مادران ۷۹/۸ می باشد. میانگین نمره ارتباط پدران ۱۰۳/۹ و مادران ۱۰۴/۱ بدست آمد. میانگین سن والدین ۲۹/۹ بود .تعداد ۷۷ نفر (۳۷/۹ درصد) از والدین پدر و تعداد ۱۲۶ نفر (۶۲/۱ درصد) مادر بودند در نهایت بین نمره استرس والدین و نمره ارتباط والد-پرسنل ارتباط آماری معکوس معنی داری مشاهده شد. بحث: در این مطالعه نشان داده شد که هرچه نمره ارتباط والد-پرسنل بالاتر باشد نمره استرس کسب شده توسط والدین کمتر و برعکس با پایین تر آمدن نمره ارتباط والد-پرسنل والدین استرس بیشتری را تجربه خواهند کرد. بنابراین پرسنل پزشکی و پرستاری با برقراری ارتباط درمانی موثر با والدین به آن ها در کاهش و مدیریت استرس در بخش مراقبت ویژه نوزادان کمک کنند.کلمات کلیدی: ارتباط والد- پرسنل، استرس و والدین، بخش مراقبت های ویژه نوزادان.
توصیفگر : مراقبت های ویژه نوزادان
: والدین
: تنش
: روابط خانوادگی حرفه ای
: پرستاران
: پزشکان
: Intensive Care, Neonatal
: Parents
: Stress
: Professional- family relations
: Nurses
: Physicians
شناسه افزوده : ‏ حسن پور‏ مرضییه استاد راهنما
: ‏ علوی‏ موسی استاد مشاور
: ‏ آرمانیان ‏ امیر استاد مشاور
شناسه افزوده : ‏ دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
کپی لینک

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
موجودی
کتابخانه دانشکده پرستاری
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
11 - دانشکده پرستاری۵۳۹موجود‭‬
نظرسنجی