رکورد قبلیرکورد بعدی

" ارزیابی دقت اکتیویته بدست آمده از روش تلفیق نماها با استفاده از روش های مختلف برای تصحیح زمینه و محاسبه نسبی دز جذبی با استفاده از روش MIRD "


نام مرکز : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
نوع مدرک : پایان نامه فارسی
زبان مدرک : فارسی
شماره رکورد : 105281
شماره مدرک : ‭ت۱۵۶۴۴‬
شماره راهنما : ‭WN۶۶۵،‮الف‬۶۵۱‮الف‬،۱۳۹۴‬
سرشناسه : افشین‏‏‏‏، مریم
عنوان : ارزیابی دقت اکتیویته بدست آمده از روش تلفیق نماها با استفاده از روش های مختلف برای تصحیح زمینه و محاسبه نسبی دز جذبی با استفاده از روش MIRD [پایان‌نامه]
نویسنده : / مریم افشین
استاد راهنما : ؛ احمد شانئی، مسعود مصلحی
محل تحصیل : دانشکده پزشکی
سال تحصیل : ، ‭۱۳۹۴‬
مقطع تحصیلی : رشته فیزیک پزشکی، کارشناسی ارشد
صفحه شمار : ۷۳ص.: مصور ، جدول ، نمودار
يادداشت : این یک پایان نامه تحقیقاتی به شماره‭ ۳۹۳۷۵۸ ‬است
چکيده : مقدمه: تعیین میــزان دز جـذبی در اندام ها، پایه و اسـاس استفاده از رادیوداروها در پزشکی هسته ای اســت. بررسی میزان دز جذبی در پزشکی هسته ای به کمی سازی اکتیویته در اندام ها بستگی دارد. هر روشی که برای تعیین اکتیویته اندام ها به کار برده شود، دارای خطا و محدودیت های ذاتی است. هدف از این مطالعه، ارزیابی دقت اکتیویته محاسبه شده از روش تلفیق نماها، با تمرکز بر کمی سازی اکتیویته به منظور استفاده در محاسبات دز جذبی است. روش ها : برای این منظور، 22 فرد سالم، در فاصله های زمانی 15 ،60 و120 دقیقه بعد از تزریق رادیوداروی 99m TC-sestamibi زیر دوربین گاما قرار گرفته و از هر دو نمای قدامی و خلفی، اسکن انجام شد. با استفاده از روش تلفیق نماها، اکتیویته قلب بدست آورده شد. سپس چهار روش مختلف تصحیح زمینه شامل : روش متداول حذف زمینه، روش بویجس، روش میانگین گیری و روش محاسباتی زمینه به کار برده شد. آنگاه با استفاده از روابط موجود در روش تلفیق نماها، اکتیویته قلب بدست آمد. سپس با بدست آوردن برداشت قلب به صورت درصدی از دز تزریق شده، دقت هر یک از روش های تصحیح زمینه ارزیابی شده و دقیق ترین روش تصحیح زمینه مشخص گردید. آنگاه با استفاده از دقیق ترین روش تصحیح زمینه و روش تلفیق نماها، اکتیویته اندام های کبد، ریه و کلیه مشخص گردید. سپس دز جذبی آنها با استفاده از روش MIRD ، بدست آورده شد. نتایج: محاسبات انجام شده نشان می دهد اکتیویته قلب با استفاده از روش های تصحیح زمینه متداول زمینه، بویجس، میانگین گیری و محاسباتی به ترتیب 79/0 51/1،72/0 79/2 ،51/0 34/1 و 32/0 83/0 درصد از دز تزریق شده در مرحله استراحت و 65/0 92/1 ، 85/0 49/3 ، 92/0 10 /2 و 52/0 30/1 درصد از دز تزریق شده در مرحله استرس است. با استفاده از تحلیل آماری، روش متداول تصحیح زمینه، بعنوان دقیق ترین روش انتخاب شد. دز جذبی اندامهای ریه، کبد و کلیه با بکار بردن روش متداول تصحیح زمینه در محاسبه اکتیویته، به ترتیب بصورت (3-10 )4/0 2، (3-10 ) 8/0 7/2، (2-10 ) 3/0 3/1 میلی گری بر مگا بکرل در مرحله استراحت و (3-10 )8/0 8/1، (3-10 ) 5/0 1/2، ( 2-10 ) 1/0 9/0 میلی گری بر مگا بکرل در مرحله استرس بدست آمد.بحث: نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد که از میان روش‌های تصحیح زمینه بکار برده شده در محاسبه اکتیویته قلب، روش متداول حذف زمینه دقیق ترین روش می باشد. همچنین نتایج دزیمتری اندام های ریه، کبد و کلیه تطابق نسبتا خوبی با مقادیر گزارش شده در مطالعات "استابین " و " ویکیرز " نشان داد.
توصیفگر : پرتوسنجی
: دز تشعشع
: رادیواکتیویته
: Radiometry
: Radiation Dosage
: Radioactivity
شناسه افزوده : شانئی‏‏‏‏، احمد، استاد راهنما
: مصلحی‏‏‏‏، مسعود، استاد راهنما
کپی لینک

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
موجودی
کتابخانه مؤیدالاطباء
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
2 - کتابخانه مؤیدالاطباء۱۰۱۵۱موجود‭‬
نظرسنجی