رکورد قبلیرکورد بعدی

" بررسی تاثیر یک برنامه معنوی اسلامی بر سالمندی موفق در سالمندان مبتلا به پرفشاری خون مراجعه کننده به مراکز سلامت شهر اصفهان در سال ۱۳۹۳ "


نام مرکز : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
نوع مدرک : پایان نامه فارسی
زبان مدرک : فارسی
شماره رکورد : 105311
شماره مدرک : ۱۵۷۰۵ت
شماره راهنما : ‭WT۱۰۰، ش۴۶۷ب، ۱۳۹۴‬
سرشناسه : ‏ شریفی‏ سمیه
عنوان : بررسی تاثیر یک برنامه معنوی اسلامی بر سالمندی موفق در سالمندان مبتلا به پرفشاری خون مراجعه کننده به مراکز سلامت شهر اصفهان در سال ۱۳۹۳ [پایان نامه]
نویسنده : / سمیه شریفی
استاد راهنما : مهین معینی
استاد مشاور : محمد باقر کجباف، زهرا زندیه
محل تحصیل : : دانشکده پرستاری و مامایی
سال تحصیل : ، ۱۳۹۴
مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی : پرستاری سالمندی
تاریخ دفاع : ۹۴/۶/۸
صفحه شمار : ز، ۱۸۴ص.:جدول
يادداشت : این پایان نامه یک طرح تحقیقاتی با شماره ۳۹۳۱۷۴ است.
چکيده : مقدمه وهدف: سالمندی موفق الگویی از سالمندی است که در سالهای اخیر مورد توجه قرار گرفته است. یکی از عواملی که بر سالمندی موفق تاثیرمنفی دارد پرفشاری خون است. پدیده سالمندی زمانی که با پرفشاری خون همراه شود باعث افزایش نیاز های معنوی سالمندان می گردد.لذا هدف از این مطالعه بررسی تاثیر یک برنامه معنوی اسلامی بر سالمندی موفق در سالمندان مبتلا به پرفشاری خون مراجعه کننده به مراکز سلامت شهر اصفهان در سال ۱۳۹۳می باشد.تنظیمات و طراحی: این مطالعه یک کارآزمایی بالینی تصادفی شده است. مواد و روش کار: شرکت کنندگان(۵۲ سالمند مبتلا به پرفشاری خون) به طور تصادفی به دو گروه کنترل و آزمون تقسیم شدند.درحالی که گروه کنترل آموزش های مربوط به ارتقا سلامت مرکز سلامت را دریافت می کرد.برنامه معنوی اسلامی ۸در جلسه برای گروه آزمون در دو مرکز از مراکز سلامت شهر اصفهان برگزار شد.ابزار جمع آوری داده ها پرسش نامه سلامت عمومي گلدبرگ (GHQ-۱۲) و مقياس رضايتمندي از زندگي دينر(SWLS) بود که در سه مرحله پیش آزمون،پس آزمون وپیگیری (یک ماهه) در دوگروه تکمیل شد. ابزار تجزیه تحلیل آماری: داده ها توسط نرم افزار آماری spss نسخه۲۰ و آزمونهای کای اسکوئر، tمستقل وتحلیل واریانس با مشاهدات تکراری تجزیه وتحلیل شد.نتایج: آزمون های آماری نشان میدهد میانگین نمرات سلامت عمومی و رضایت از زندگی گروه آزمون درمقایسه با گروه کنترل درمرحله پس آزمون با P<۰/۰۰۱ تفاوت معنی داری پیداکرد و این معناداری در مرحله پیگیری نیز با P<۰/۰۰۱حفظ شد.نتیجه گیری: نتایج این مطالعه بیانگر اثربخشی برنامه معنوی اسلامی بر متغیرهای سالمندی موفق بود. کلید واژه ها: معنویت، سالمند، سالمندی موفق، پرسشنامه سلامت عمومی، رضایت از زندگی، پرفشاری خون.
توصیفگر : سالمندان
: افزایش فشارخون
: پرستاری سالمندان
: Aged
: Hypertension
: Geriatric Nursing
شناسه افزوده : ‏ معینی‏ مهین استاد راهنما
: ‏کجباف‏‏ محمدباقر استاد مشاور
: زندیه‏ زهرا استاد مشاور
شناسه افزوده : ‏ مرکز تحقیقات مراقبت های پرستاری و مامایی
کپی لینک

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
موجودی
کتابخانه دانشکده پرستاری
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
11 - دانشکده پرستاری۵۴۴موجود‭‬
نظرسنجی