رکورد قبلیرکورد بعدی

" ارزشیابی اثر مداخله آموزشی مبتنی بر سازه حمایت اجتماعی درک بر ارتقای رفتار خودمراقبتی بیماران مبتلا به نارسایی قلبی مراجعه کننده مرکز تحقیقاتی درمانی قلب شهر اصفهان در سال ۱۳۹۱ -۱۳۹۲ "


نام مرکز : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
نوع مدرک : پایان نامه فارسی
زبان مدرک : فارسی
شماره رکورد : 105482
شماره مدرک : ‭ت۱۶۰۷۲
شماره راهنما : ‭WG۳۷۰،خ۱۹۵‮الف‬،۱۳۹۳‬
سرشناسه : ‏‏‏‏ خالدی سردشتی‏‏‏ غلامحسن
عنوان : ارزشیابی اثر مداخله آموزشی مبتنی بر سازه حمایت اجتماعی درک بر ارتقای رفتار خودمراقبتی بیماران مبتلا به نارسایی قلبی مراجعه کننده مرکز تحقیقاتی درمانی قلب شهر اصفهان در سال ۱۳۹۱ -۱۳۹۲ [پایان نامه]
نویسنده : / غلامحسن خالدی سردشتی
استاد راهنما : احمدعلی اسلامی، حمیدرضا روح افزا
استاد مشاور : فیروزه مصطفوی، اکبر حسن زاده
محل تحصیل : : دانشکده بهداشت
سال تحصیل : ، ۱۳۹۳
مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی : آموزش بهداشت
تاریخ دفاع : ۹۳/۱۲/۱۲
صفحه شمار : ۷۴ص.:جدول، نمودار+CD
يادداشت : این پایان نامه یک طرح تحقیقاتی با شماره ۳۹۲۱۵۱ است.
چکيده : خود مراقبتی بعنوان یکی از جنبه های مهم درمان در بیماران مبتلا به نارسایی قلبی،از راهبردهای مهم در تطابق با رویدادها، تنش های زندگی است و موجب کاهش وابستگی می شود. حمايت اجتماعي درك شده نقش مهمي در انجام رفتارهاي خودمراقبتي در اين بيماران دارد. اين مطالعه با هدف ارزشيابي اثر حمايت اجتماعي درك شده بر ارتقاء رفتارهاي خود مراقبتي بيماران نارسايي قلبي انجام شده است. مواد و روش بررسی : پژوهش حاضر یک مداخله آموزشی با گروه شاهد تصادفی شده بود که بر روی 64 نفر از افراد مبتلا به نارسايي قلبي مراجعه کنننده به مرکز تحقیقاتی-درماني قلب اصفهان انجام گردید. افراد مورد مطالعه به صورت تصادفی ساده به دو گروه آزمون و کنترل تقسیم شدند. اطلاعات با روش مصاحبه و از طریق پرسشنامه جمع آوری گردید. پرسشنامه ها شامل پرسشنامه اطلاعات دموگرافیک، شاخص رفتار خود مراقبتي و حمايت اجتماعي درك شده بود که قبل، بلافاصله بعد و دو ماه بعد از مداخله توسط دوگروه تکمیل گردید. سپس برای همراهان گروه آزمون جلسات 120 دقیقه ای مداخله آموزشي به صورت يك بار در هفته برای چهار هفته برگزار شد. از نرم افزار SPSSنسخه 20 و روشهای آمار توصیفی و استنباطی برای تجزیه و تحليل اطلاعات استفاده گردید. یافته ها :بر اساس نتایج، مداخله آموزشی بر روی همراهان بر بهبود حمايت اجتماعي درك شده بیماران موثر بود. همچنین نتایج نشان داد که افزایش حمایت اجتماعی درک شده، به طور معنی داری موجب ارتقاء رفتارهاي خود مراقبتي در بيماران مبتلا به نارسايي قلبي درگروه آزمون پس از مداخله در مقایسه با گروه کنترل شد(p<0/001). نتیجه گیری کلی : مطالعه حاضر نشان داد که حمايت اجتماعي درك شده نقش مهمی در بهبود عملکرد رفتارهاي خود مراقبتي در بيماران مبتلا به نارسايي قلبي داشت. با توجه به دقت مطالعه، در نظر گرفتن نقش حمایت اجتماعی درک شده در طراحی برنامه های افزایش خود مراقبتی بیماران قلبی توصیه می گردد.
توصیفگر : نارسایی قلبی
: حمایت اجتماعی
: خودمراقبتی
: آموزش بیمار
: Heart Failure
: Social Support
: Self-Care
: Patient Education
شناسه افزوده : ‏ اسلامی‏ احمدعلی استاد راهنما
: ‏ روح افزا‏ حمیدرضا استاد راهنما
: ‏‏ مصطفوی‏‏‏ فیروزه استاد مشاور
: حسن زاده‏ اکبر استاد مشاور
شناسه افزوده : ‏ دانشکده بهداشت
کپی لینک

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
موجودی
کتابخانه دانشکده بهداشت
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
دانشکده بهداشت۳۲۸موجود‭‬
نظرسنجی