خط مشی دسترسیدرباره ما
ثبت نامثبت نام
راهنماراهنما
فارسی
ورودورود
صفحه اصلیصفحه اصلی
جستجوی مدارک
تمام متن
منابع دیجیتالی
رکورد قبلیرکورد بعدی
نام مرکز : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
نوع مدرک : پایان نامه فارسی
زبان مدرک : فارسی
شماره رکورد : 105515
شماره مدرک : ‭ت۱۵۶۵۹‬
شماره راهنما : ‭QW۱۸۰/۵.D38،ص۱۹۶ب،۱۳۹۴‬
سرشناسه : صادقی‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏، مژگان
عنوان : بررسی حداقل غلظت مهاری عصاره قارچ Ganoderma lucidum بر رشد جدایه های بالینی کاندیدا آلبیکنس در مقایسه با فلوکونازول [پایان‌نامه]
نویسنده : / مژگان صادقی
استاد راهنما : ؛ جواهر چعباوی زاده، مصطفی چادگانی پور
استاد مشاور : ؛ محمد قهری، پروین دهقان، بهزاد مهکی
محل تحصیل : دانشکده پزشکی
سال تحصیل : ، ‭۱۳۹۴‬
مقطع تحصیلی : رشته باکتری قارچ شناسی، کارشناسی ارشد
صفحه شمار : ج، ۵۸ص.: مصور، جدول، نمودار
يادداشت : این یک پایان نامه تحقیقاتی به شماره‭ ۳۹۴۱۳۳ ‬است
چکيده : عفونت های فرصت طلب ناشی از مخمرها در دهه های اخیر اهمیت زیادی یافته اند. کاندیدمی و عفونت های مهاجمکاندیدایی توسط گونه های متعددی از کاندیداها ایجاد می شوند، کاندیدا آلبیکنس، کاندیدا تروپیکالیس، کاندیدا گلابراتا،کاندیدا کروزه ای و کاندیدا پاراپسیلوزیس مهم ترین و شایع ترین آن ها هستند. گستردگی بیماری های قارچی فرصت طلبدر افراد مستعد از یک سو و افزایش روز افزون مقاومت های دارویی و اثرات سوء آن از سویی دیگر موجب اهمیت یافتن اثراتضدقارچی فرآورده های گیاهی شده است. یکی از قارچ های خوراکی )گیاهی( که به لحاظ دارابودن خواص درمانی متعدد بهعنوان بهترین قارچ دارویی نام گذاری شده است گانودرما لوسیدوم ( Ganoderma.lucidum) می باشد. از انجائیکهشناسایی کاندیداها از نظر تشخیص، درمان، اپیدمیولوژیک و بیولوژیک واجد اهمیت است و شناسایی گونه های کاندیدا بهروش های سنتی بسیار وقت گیر و در مواردی ناموفق است، تکنیک های جدید مولکولی مبتنی بر تفاوت های DNA مانندروش PCR-RFLP می توانند رویکردی مفیدتر و دقیق جهت شناسایی این عوامل باشند. باتوجه به دلایل فوق الذکر هدفاز این مطالعه ابتدا تایید تشخیص جدایه های بالینی کاندیدا آلبیکنس به روش PCR-RFLP و سپس تعیین حداقل غلظتمهاری عصاره الکلی Ganoderma lucidum و فلوکونازول بر جدایه های بالینی کاندیدا آلبیکنس شناسایی شده و درنهایت مقایسه تاثیر ضدکاندیدایی عصاره G. lucidum و داروی فلوکونازول با یکدیگر است.مواد و روش ها :این مطالعه بر روی بیماران مبتلا به کاندیدمی بستری در چند بیمارستان تخصصی شهر تهران انجام پذیرفت. تعداد 34 نمونهکه از نظر کاندیدمی مثبت بودند با روش های فنوتیپی و مولکولی جهت شناسایی گونه آلبیکنس، موردبررسی آزمایشگاهیقرارگرفتند. سپس با استفاده از روش میکرودایلوشن رقت های مختلف از عصاره الکلی گانودرمالوسیدوم و داروی فلوکونازولتهیه و حداقل غلظت مهارکنندگی و حداقل غلظت کشندگی برای هر یک از گونه های کاندیدا آلبیکنس تعیین و ثبت شد.یافته ها و نتیجه گیری :ایزوله کاندیدا پاراپسیلوزیس ، )% در این مطالعه از تعداد 34 نمونه کاندیدمی بترتیب، 22 ایزوله کاندیدا آلبیکنس ) 22 ایزوله کاندیدا گلابراتا ) 08 %( و 4 ایزوله کاندیدا تروپیکالیس ) 7%( شناسایی شدند. بالاترین میزان ، )%24( MIC دارویفلوکونازول در بین ایزوله های بالینی کاندیدا μg/ml 43 و کمترین میزان MFCآن μg/ml 1/2 بود. همچنین بالاترین میزانداروی فلوکونازول μg/ml 028 و کمترین میزان آن μg/ml 43 2 میلی گرم بر میلی لیتر / بود در این روش غلظت 2عصاره گانودرما لوسیدوم، بیشترین تعداد مهار ایزوله ها را بخود اختصاص داد. کمترین میزان MIC عصاره، مربوط به غلظت0/۴ میلی گرم بر میلی لیتربود که تعداد 3 ایزوله را بخود اختصاص داد، بالاترین میزان MIC عصاره بر روی ایزوله های بالینی01/3 میلی گرم بر میلی لیتر تعیین گردید که مربوط به تعداد 3 ایزوله بوده است. با توجه به نتایج ، MIC مبنی بر اثر ضدقارچی عصاره فوق بر روی رشد سویه های کاندیدا آلبیکنس، این عصاره می تواند به عنوان جایگزین مناسب جهت درمان وکنترل کاندیدیازیس، مورد مطالعه و بررسی بیشتر قرار گیرد.
توصیفگر : کاندیدا آلبیکنس
: عصاره گیاهان
: مایکوزها
: عفونت های فرصت طلب
: فلوکونازول
: Candida albicans
: Plant Extracts
: Mycoses
: Opportunistic Infections
: Fluconazole
شناسه افزوده : چعباوی زاده‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏، جواهر، استاد راهنما
: چادگانی پور‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏، مصطفی، استاد راهنما
: قهری‏‏، محمد، استاد مشاور
: دهقان‏، پروین، استاد مشاور
: مهکی‏، بهزاد، استاد مشاور
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :