رکورد قبلیرکورد بعدی

" تأثیر مهار کننده نیتریک اکسید سنتاز بر ترمیم استخوان "


نوع مدرک : پایان نامه فارسی
زبان مدرک : فارسی
شماره رکورد : 105753
شماره مدرک : ‭ت۱۵۸۸۵‬
شماره راهنما : ‭WU۲۳۰،ش۸۴۳ت،۱۳۹۴‬
سرشناسه : ‏ شکرچی زاده ‏ ندا پديدآور
عنوان : تأثیر مهار کننده نیتریک اکسید سنتاز بر ترمیم استخوان [پایان نامه]
نویسنده : / ندا شکرچی زاده
استاد راهنما : علیرضا فرهاد، محمد رضوی
محل تحصیل : : دانشکده دندانپزشکی اصفهان
سال تحصیل : ، ۱۳۹۳
مقطع تحصیلی : دکترای تخصصی
رشته تحصیلی : اندودانتیکس
تاریخ دفاع : ۱۳۹۳
صفحه شمار : ۳۸ص.:مصور، جدول
يادداشت : شماره طرح تحقیقاتی ۳۹۳۰۲۹
چکيده : عملكرد های بسیاری در ترمیم زخم و متابولیسم استخوان دارد. )ON( هدف: نیتریک اکسید)SONi( هدف از این مطالعه ارزیابی اثر موضعی مهار کننده انتخابی نیتریک اکسید سنتاز القاگربر سرعت هیلینگ استخوان است. )GA( توسط آمینوگوانیدینروش ها: در این مطالعه تجربی مداخله ای، 36 عدد رت به 3 گروه تقسیم شدند: کنترل، پلاسبو وآمینوگوانیدین. حفره استخوانی به سایز 5 × 5 میلیمتر در استخوان فمور ایجاد شد. در گروهکنترل، در حفره استخوانی، ماده ای قرار داده نشد. در گروه دوم، در حفره استخوانی، ژل پلاسبوو در گروه سوم، در حفره استخوانی، ژل آمینوگوانیدین قرار داده شد. تشكیل و ترمیم استخوان باارزیابی هیستولوژیک و هیستومورفومتریک بررسی شد. میزان ترمیم در سه گروه توسط تستKruskal-Wallis و میزان استخوان تشكیل شده )کل توده استخوانی، استخوان نا بالغ، استخوانبالغ( در سه گروه توسط تست ANOVA مقایسه شد.( GA نتایج: میانگین میزان ترمیم در گروه 577 . 0 ± 3.17 ( به طور معناداری بالاتر از گروهکنترل( 0.49 ± 2.67 ( و گروه پلاسبو ) 515 . 0 ± 2.58 ( بود ) 0.036 درصد استخوان بالغ تشكیل .)P=( GA شده در گروه 1.90 ± 22.06 ( به طور معناداری بالاتر از گروه کنترل ) 2.03 ± 20.94 ( وگروه پلاسبو( 1.20 ± 20.53 ( بود ) 0.008 .)P=نتیجه گیری: سرعت ترمیم استخوان در گروه آمینوگوانیدین در مقایسه با دو گروه دیگر بیشترممكن است به عنوان درمان کمكی GA مانند SONi بود. کاربرد موضعی مهارکننده انتخابیموثری در شرایط بالینی که نیاز به تشكیل موضعی استخوان است باشد.
توصیفگر : استخوان
: آمینوگوانیدین
: ترمیم
: نیتریک اکسید
: نیتریک اکسید سنتاز
شناسه افزوده : ‏ فرهاد ‏ علیرضا استاد راهنما
: ‏ رضوی‏ محمد استاد راهنما
شناسه افزوده : ‏ دانشکده دندانپزشکی اصفهان
کپی لینک

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
موجودی
کتابخانه دانشکده دندانپزشکی
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
دانشکده دندانپزشکی۲۰۱۵موجود‭‬
نظرسنجی