رکورد قبلیرکورد بعدی

" تدوین خط مشی های ضروری بخش اورژانس بر اساس استانداردهای اعتبار بخشی حاکمیت بالینی "


نام مرکز : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
نوع مدرک : پایان نامه فارسی
زبان مدرک : فارسی
شماره رکورد : 105843
شماره مدرک : ‭ت۱۶۳۹۸‬
شماره راهنما : ‭WX۲۱۵،م۶۳۱ت،۱۳۹۴‬
سرشناسه : مطلبی ناحیه‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏، علی
عنوان : تدوین خط مشی های ضروری بخش اورژانس بر اساس استانداردهای اعتبار بخشی حاکمیت بالینی [پایان‌نامه]
نویسنده : / علی مطلبی ناحیه
استاد راهنما : ؛ محمد نصراصفهانی
استاد مشاور : ؛ مهرداد اسماعیلیان
محل تحصیل : دانشکده پزشکی
سال تحصیل : : ۱۳۹۴
مقطع تحصیلی : رشته طب اورژانس، دکترای تخصصی
صفحه شمار : بدون شماره گذاری: مصور، جدول
يادداشت : این یک پایان نامه تحقیقاتی به شماره‭ ۳۹۳۲۲۲ ‬است
يادداشت : کتابنامه انگلیسی
چکيده : مقدمه: نقش طرح اعتبار بخشی در بهبود وضعیت بخش های اورژانس مساله ای است که در مطالعات کمتر بدان توجه شده است. براین مبنا مطالعه حاضر با هدف ارزیابی نقش خط مشی ها و راهکارهای تدوین شده بر مبنای امتیاز اعتبار بخشی بر بهبود اجرایفرآیندهای بخش اورژانس طراحی گردید. روش کار: مطالعه کوهورت حاضر در بخش اورژانس مرکز آموزشی درمانی الزهرا )س( اصفهانبین سال های 6556 تا 6551 انجام پذیرفت. در بیمارستان مذکور بر مبنای شاخص های حاکمیت بالینی و ارزیابی های انجام شده درسال 6556 نواقص موجود در وضعیت بخش اورژانس شناسایی گردید. پس از اولویت بندی این نواقص، تغییرات لازم اعمال گردید. درنهایت نیز اثربخشی این اقدامات در مرداد ماه 6551 مورد ارزیابی قرار گرفت. یافته ها: در بررسی سال 6556 مشخص گردید که در05/5( 16 درصد( فرآیند به کلی اجرا نمی شد و 60 /6( روند انجام 15 فرآیند بالینی و غیر بالینی نقص وجود دارد. در این دوره 6درصد( فرآیند بدون خط مشی بوده و به صورت نامنظم اجرا می شد. نمره کل ارزشیابی فرآیندهای بالینی و غیر بالینی بخش اورژانس61 درصد نمره قابل اکتساب(. این امتیاز پس از اجرای / قبل از اجرای برنامه اعتبار بخشی 45 از مجموع 157 نمره قابل اکتساب بود ) 056 درصد حداکثر نمره قابل اکتساب بود. این افزایش نسبت به زمان قبل از اجرای طرح، از لحاظ / طرح، به 111 رسید که معادل 0>7/ آماری نیز معنی دار بود ) 776 p (. نتیجه گیری: یافته های پژوهش حاضر نشان داد تدوین خط مشی ها و راهکارهای ارتقاء فرآیندهای بخش اورژانس بر مبنای برنامه اعتبار بخشی منجر به توسعه و پیشرفت در ارائه خدمات بخش اورژانس می گردد
توصیفگر : خدمات اورژانس بیمارستان
: سیاست گذاری
: کیفیت مراقبت بهداشتی
: تایید اعتبار
: Emergency Service, Hospital
: Policy Making
: Quality of Health Care
: Accreditation
شناسه افزوده : نصراصفهانی‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏، محمد، استاد راهنما
: اسماعیلیان‏‏‏، مهرداد، استاد مشاور
عنوان ترجمه شده توسط فهرست نویس : Defining Emergency Department Necessary Policies Based on Clinical Governance Accreditation Scores
کپی لینک

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
موجودی
کتابخانه مؤیدالاطباء
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
2 - کتابخانه مؤیدالاطباء۱۰۲۰۱موجود‭‬
نظرسنجی