رکورد قبلیرکورد بعدی

" بررسی تاثیر اجرای پروتکل قطع تسکین روزانه بروقوع پنومونی زودرس وابسته به ونتیلاتور در بیماران تحت تهویه مکانیکی بستری در بخشهای مراقبت ویژه بیمارستان الزهرا اصفهان درسال ۱۳۹۳ "


نام مرکز : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
نوع مدرک : پایان نامه فارسی
زبان مدرک : فارسی
زبان اثر اصلي : فارسی
شماره رکورد : 105880
شماره مدرک : ۱۵۷۴۴ت
شماره راهنما : ‭WF۲۶, ش۷۵۱ب, ۱۳۹۳‬
سرشناسه : شهابی‏ مهدی پديدآور
عنوان : بررسی تاثیر اجرای پروتکل قطع تسکین روزانه بروقوع پنومونی زودرس وابسته به ونتیلاتور در بیماران تحت تهویه مکانیکی بستری در بخشهای مراقبت ویژه بیمارستان الزهرا اصفهان درسال ۱۳۹۳ [پایان نامه]
نویسنده : / مهدی شهابی
استاد راهنما : حجت الله یوسفی
استاد مشاور : احمد یزدان نیک, بابک علی کیائی
محل تحصیل : : دانشکده پرستاری و مامایی
مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی : پرستاری مراقبتهای ویژه
تاریخ دفاع : ۱۳۹۴/۱۱/۲۴
صفحه شمار : ی.[۸۷]ص.:جدول.+سی دی.
يادداشت : این پایان نامه یک طرح تحقیقاتی به شماره ۳۹۳۶۹۹ میباشد.
چکيده : چکیده: زمینه پژوهش : پنومونی وابسته به ونتیلاتور یکی از عوارض شایع در بيمارانی است که انفوزیون مداوم مسکن دارند. پس از شروع انفوزیون مسکن برای این بیماران قطع انفوزیون مسکن با ارزیابی پرستار و اطلاع به پزشک و بدون پروتکل خاص انجام میگردد. این مداخله با هدف بررسی تاثیر پروتکل قطع مسکن بر وقوع پنومونی وابسته به ونتیلاتور در بیماران تحت تهویه مکانیکی بستری در بخش های مراقبت ویژه انجام شد.روش پژوهش: در این کارآزمایی بالینی 80 بیمار دارای انفوزیون مداوم مسکن به روش اسان تداومی انتخاب وسپس بصورت تصادفی در دو گروه آزمون و کنترل قرار داده شدند. در گروه آزمون پروتکل قطع مسکن روزانه انجام شد. در گروه کنترل نیز قطع مسکن بدون پروتکل خاص و طبق روتین قبل انجام شد. قبل از مداخله و در روزهای سوم، چهارم و پنجم مداخله مقیاس بالینی عفونت پولمونر تعدیل شده برای بیماران تکمیل شد. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS (version 18) و آزمون هاي آماری تی مستقل، کای اسکوئر و آنالیز واریانس با تکرار مشاهدات استفاده شد.نتایج: نتایج آزمون دقیق فیشر نشان داد که در روز سوم مداخله میزان فراوانی نسبی بروز پنومونی وابسته به ونتیلاتور در گروه آزمون بطور معنی داری کمتر از گروه کنترل بود (05/0>P). نتایج ازمون مجذور کای نشان داد که در روزچهارم و پنجم مداخله میزان فراوانی نسبی بروز پنومونی وابسته به ونتیلاتور در گروه آزمون بطور معنی داری کمتر از گروه کنترل بود (05/0>P).نتیجه گیری: نتایج این مداخله نشان داد که در بيماران داراي انفوزیون مداوم مسکن اجرای پروتکل قطع مسکن روزانه منجر به كاهش بروز پنوموني وابسته به ونتيلاتور مي شود. لذا به پرسنل پرستاری توصیه می شود که از پروتکل قطع مسکن روزانه در جهت کاهش پنومونی ناشی از ونتیلاتور استفاده نمایند.کلید واژه: پروتکل قطع تسکین روزانه، پنومونی ناشی از ونتیلاتور، باندلهای ونتیلاتور، مقیاس بالینی عفونت پولمونر، بخش مراقبت ویژه
توصیفگر : دستگاههای تهویه تنفس مکانیکی
: Ventilators,Mechanical
: بخش مراقبتهای تنفسی
: Respiratory Care Unite
: پنومونی
: Pneumonia
شناسه افزوده : ‏ یوسفی‏ حجت الله استاد راهنما
: ‏ یزدان نیک‏ احمد استاد مشاور
: ‏ علی کیائی‏ بابک استاد مشاور
شناسه افزوده : ‏ دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان
کپی لینک

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
موجودی
کتابخانه دانشکده پرستاری
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
11 - دانشکده پرستاری۶۱۳موجود‭‬
نظرسنجی