رکورد قبلیرکورد بعدی

" شناسایی و ارزیابی خطاهای متداول فرایند پذیرش تا تحریک تخمک گذاری مراجعین مرکز باروری و ناباروری شهر اصفهان براساس روش تحلیل حالات و اثرات خطا(EMEA) "


نام مرکز : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
نوع مدرک : پایان نامه فارسی
زبان مدرک : فارسی
زبان اثر اصلي : فارسی
شماره رکورد : 105909
شماره مدرک : ۱۵۷۴۷ت
شماره راهنما : ‭WP۵۴۰, د۸۵۲ش, ۱۳۹۴‬
سرشناسه : دهقان‏ اشرف پديدآور
عنوان : شناسایی و ارزیابی خطاهای متداول فرایند پذیرش تا تحریک تخمک گذاری مراجعین مرکز باروری و ناباروری شهر اصفهان براساس روش تحلیل حالات و اثرات خطا(EMEA) [پایان نامه]
نویسنده : / اشرف دهقان
استاد راهنما : سهیلا احسان پور
استاد مشاور : روح اله شیخ ابومسعودی
محل تحصیل : : دانشکده پرستاری و مامایی
مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی : مامایی
تاریخ دفاع : ۱۳۹۴/۱۲/۱۸
صفحه شمار : ط.[۱۳۹]ص.:جدول. نمودار+سی دی.
يادداشت : این پایان نامه یک طرح تحقیقاتی به شماره ۳۹۳۵۸۸میباشد.
چکيده : چکیده مقدمه: ناباروری وبروز حوادث وخطاها در فرایند درمان آن تاثیرات منفی برزوجین نابارور می¬گذارد. بنابراین، بررسی کیفیت خدمات FMEA درمراکز باروری و ناباروری برای موفقیت روش های کمک باروری و افزایش احتمال باروری ضروری است. لذا، هدف مطالعه حاضر شناسایی و ارزیابی خطاهای متداول فرایند پذیرش تا تخریک تخمک گذاری به روش تجزیه و تحلیل حالات و اثرات خطا بود.روش: این پژوهش یک مطالعه توصیفی مقطعی است که فرایندهای پذیرش تا تحریک تخمک گذاری مراجعین مرکز باروری و ناباروری اصفهان بر اساس تصمیم تیم جهت شناسایی و ارزیابی خطاها ، مورد مطالعه قرار گرفت. در این پژوهش ابتدا نمودار فرایندهای کاری پذیرش تا تحریک تخمک گذاری از طریق مشاهده و مصاحبه با کارکنان و با برگزاری 16 پانل تخصصی متشکل از پژوهشگر، دو نفر سوپروایزر مرکز ناباروری، یک نفر متخصص زنان و زایمان، مسئول مرکز ناباروری، کارشناسان پذیرش یک و دو، کارشناسان آزمایشگاه آندرولوژی و اریترون، پاتولوژی وکارشناس مشاوره مامایی و مسئول بخش بستری، همچنین اساتید راهنما و مشاوربا تخصص در زمینه مدیریت کیفیت وآگاه به روش FMEA تشکیل گردیدو با استفاده از کاربرگ FMEA که در پژوهش های سراسر دنیا و در ایران مورد استفاده قرار گرفته است، ترسیم گردید و روایی این پژوهش از طریق اعتبار صوری و محتوایی و پایایی آن از طریق بازخوانی وتایید اطلاعات بدست آمده توسط تیم FMEA مورد تایید قرار گرفت. در نهایت خطاهای احتمالی، علل، و سه شاخص شدت اثر، احتمال وقوع و احتمال کشف شناسایی گردید و اقدامات اصلاحی پیشنهاد گردید. تحلیل داده ها نیز با تعیین عدد اولویت خطر(RPN) که حاصلضرب شدت اثر، احتمال وقوع و احتمال کشف است، انجام گردید. یافته ها: خطاهای بالقوه پنج فرایند (پذیرش یک ، پذیرش دو و بخش بستری ، پذیرش و آزمایشگاه اریترون، پذیرش و آزمایشگاه آندرولوژی و پذیرش و آزمایشگاه پاتولوژی) تعیین گردید. در مجموع، 123حالات بالقوه خطا باRPN≥125 شناسایی گردید که46 حالات خطای آن به لحاظ احتمال وقوع و شدت اثر بالا جزء خطاهای اولویت دار و بااهمیت به لحاظ ایمنی شناسایی شد.117 پیشنهاد برای بهبود خطاهای شناسایی شده ارائه گردید. نتیجه¬گیری: مطابق با یافته های این پژوهش ، روش تیم محور FMEA جهت شناسایی ، ارزیابی و اولویت بندی خطاهای فرایند پذیرش تا تحریک تخمک گذاری جهت اقدامات اصلاحی در مراکزی از قبیل مرکز باروری و ناباروری از کارایی بالایی برخوردار است.کلید واژه: تحلیل حالات و اثرات خطا، ارزیابی خطرات، کیفیت، ناباروری، ایران
توصیفگر : تخمک گذاری
: Ovulation
: القاء تخمک گذاری
: Ovarian Stimulation
: باروری
: Fertility
: ناباروری
: Infertility
شناسه افزوده : ‏ احسان پور سهیلا استاد راهنما
: ‏ شیخ ابومسعودی‏ روح الله استاد مشاور
شناسه افزوده : ‏ دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
کپی لینک

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
موجودی
کتابخانه دانشکده پرستاری
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
11 - دانشکده پرستاری۶۱۱موجود‭‬
نظرسنجی