رکورد قبلیرکورد بعدی

" بررسی ریزمغذی های دریافتی وسطوح سرمی برخی ازعناصرکمیاب دربیماران مبتلا به بیماری قلبی عروقی "


نوع مدرک : پایان نامه فارسی
زبان مدرک : فارسی
شماره رکورد : 106223
شماره مدرک : ۱۶۳۲۲ت
شماره راهنما : ‭WG۱۲۰،ج۷۴۲ب، ۱۳۹۵‬
سرشناسه : ‏‏جوادنیا، ‏، ساناز
عنوان : بررسی ریزمغذی های دریافتی وسطوح سرمی برخی ازعناصرکمیاب دربیماران مبتلا به بیماری قلبی عروقی [پایان نامه]
نویسنده : /ساناز جوادنیا
استاد راهنما : ؛محمد حسن انتظاری
استاد مشاور : ؛محمدحسن عادل، بهزاد مهکی
محل تحصیل : تغذیه و علوم غذایی
سال تحصیل : ۱۳۹۵
مقطع تحصیلی : تغذیه بالینی ،کارشناسی ارشد
صفحه شمار : ۶۲ ص.: : جدول، نمودار، عکس+ CD
يادداشت : این پایان نامه یک طرح تحقیقاتی شماره ۳۹۳۱۲۶ می باشد
يادداشت : چاپی
چکيده : مقدمه: بیماری های قلبی عروقی ازجمله علت های اصلی ناخوشی ها و مرگ ومیردردنیاهستند. بیماری کرونرقلب ازعلل عمده ناتوانی و مرگ ومیردراکثرجوامع صنعتی غرب بشمارمی رود.تظاهرات بالینی بیماری عروق کرونرممکن است به شکل مرگ ناگهانی، آنژین صدری پایدار، آنژین صدری ناپایدار، آنفارکتوس حاد قلبی ونارسایی احتقانی قلب باشد . عقیده براین است که بین تغییرات میزان عناصر آهن، مس و روی در بدن انسان و بیماری عروق کرونررابطه وجود دارد.روش ها: این مطالعه به صورت مورد شاهدی و مقطعی انجام شد. ودرآن 81 فردمبتلا به بیماری عروق کرونربه سه گروه 27نفری شامل (آنژین صدری پایدار،آنژین صدری ناپایداروانفارکتوس قلبی)تقسیم شدند و با27 نفرکه فاقدبیماری می باشند موردمقایسه قرارگرفتند.شرکت کنندگان یک پرسشنامه دموگرافیک و یک پرسشنامه نیمه کمی بسامد خوراک راتکمیل نمودند. همچنین نمونه خون سیاهرگی پس از 12ساعت ناشتاجهت اندازه گیری آهن سرم،اشباع ترانسفرین،ظرفیت تام اتصال به آهن،مس و روی سرم اخذ شد.یافته ها:میانگین انرژی دریافتی(0.000=P)،آهن هم (0.001=P)،روی(P=0/037)،مس(0.005=P)،ویتامین C (0.011=P)وفیبر رژیمی(0.000=P) درگروه کنترل بصورت معنی داری بالاترازگروه بیماری قلبی بود. براساس نتایج مطالعه میانگین آهن سرم(0.001P<)، اشباع ترانسفرین(0.001=P)، ظرفیت تام اتصال به آهن (0.001=P)وروی سرم(0.001=P) بین گروههای کنترل وبیماری قلبی تفاوت معنی داری داشته است.میانگین آهن سرم و ظرفیت تام اتصال به آهن درگروه آنژین صدری پایدارنسبت به سایرگروه ها به طورمعنی داری بالاترودر گروه سکته قلبی پایین تراست (به ترتیب0.001p< و 0.001=P) .علاوه براین میانگین روی سرم درگروه کنترل نسبت به سایرگروه هابالاتربوده است(0.001=P).میانگین اشباع ترانسفرین درگروه آنژین صدری ناپایداربالاترودرگروه سکته قلبی پایین تربوده است(0.001=P).سطح سرمی آهن همبستگی مثبت ومعنی داری باسطح سرمی مس درگروه بیماری قلبی دارد.همچنین طبق نتایج حاصل ازاین مطالعه درگروه بیماری قلبی سطح سرمی ظرفیت تام اتصال به آهن دارای همبستگی مثبت ومعنی دارباسطح سرمی آهن،مس و روی می باشد.نتیجه گیری: با توجه به نتايج بدست آمده از اين پژوهش و پژوهشهاي قبلي، باقی ماندن سطوح پلاسمايي عناصرکمیاب در يك دامنه طبيعي در سرم حائز اهمیت بوده و خارج شدن آنها از محدوده طبيعي خطر ابتلاء به بیماری قلبی عروقی راافزایش می دهد.کلید واژه ها: بیماری عروق کرونر ، آنژین صدری پایدار، آنژین صدری ناپایدار ،انفارکتوس میوکارد، عناصرکمیاب
توصیفگر : ۱.بیماران قلبی عروقی
: آنژین صدری پایدار
: ریزمغذی ها
: عناصر کمیاب
: Cardiovascular Diseases
: angina pectoris
: Micronutrients
: trace Elements
شناسه افزوده : انتظاری، محمد حسن، استاد راهنما
: عادل، محمد حسن،استاد مشاور
: مهکی، بهزاد،استادمشاور
شناسه افزوده : دانشکده تغذیه و علوم غذایی
کپی لینک

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
موجودی
کتابخانه دانشکده تغذیه و علوم غذایی
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
10 - دانشکده تغذیه و علوم غذائی۸۵موجود‭‬
نظرسنجی