رکورد قبلیرکورد بعدی

" بررسی اثربخشی آموزش خوددلسوزی بر خودکارآمدی عملکرد بالینی دانشجویان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 1394 "


نام مرکز : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
نوع مدرک : پایان نامه فارسی
زبان مدرک : فارسی
شماره رکورد : 106376
شماره مدرک : ۱۵۷۵۸ت
شماره راهنما : ‭WY۱۸/۸، س۱۵۵ب، ۱۳۹۵‬
سرشناسه : ‏ ساری خانی خرمی ، ‏ اسماعیل
عنوان : بررسی اثربخشی آموزش خوددلسوزی بر خودکارآمدی عملکرد بالینی دانشجویان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 1394 [پایان نامه]
نویسنده : اسماعیل ساری خانی خرمی
استاد راهنما : مهین معینی
استاد مشاور : امیر قمرانی
محل تحصیل : دانشکده پرستاری و مامایی
سال تحصیل : 1395
مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی : پرستاری گرایش داخلی جراحی
تاریخ دفاع : ۹۵/۱/۲۴
صفحه شمار : ح، ۸۸، 20 ص. : جدول.
چکيده : مقدمه: خود کارامدی در بکارگیری مهارت¬های بالینی، نقش مهمی در بهبود عملکرد دانشجویان پرستاری در برنامه¬ی مراقبتی بیماران ایفا می کند. با توجه به اهمیت ارتقاء مهارتهای بالینی و معرفی روشهای نوین ارتقا خود کارامدی در دانشجویان پرستاری با تأکید بر رشد جنبه‌های مثبت روان‌شناختی آنان مانند خود دلسوزی، هدف از این مطالعه، بررسی تأثیر آموزش خود دلسوزی بر خودکارامدی عملکرد بالینی دانشجویان پرستاری می باشد.روش بررسي: این مطالعه از نوع کارآزمایی میدانی می¬باشد که نمونه‌ها را در دو گروه آزمون و کنترل و در دو مرحله‌ی قبل و بعد از مداخله مقایسه می¬کند. در این مطالعه 52 نفر از دانشجویان کارورز پرستاری در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان به روش نمونه‌گیری آسان و به‌صورت تخصيص تصادفي در دو گروه آزمون و کنترل قرار گرفتند. مداخله شامل 8 جلسه آموزش خود دلسوزی طی هشت هفته بود. اطلاعات قبل و بعد از مداخله توسط پرسشنامه استاندارد خود کارامدی عملکرد بالینی و خود-دلسوزی از نمونه‌ها جمع‌آوری شد. داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار spss18وآزمونهای تی زوجی و مستقل، کای اسکوئر، من ویتنی مورد تجزیه‌وتحلیل قرار گرفت.یافته‌ها: نتایج بدست آمده با استفاده از آزمون تی مستقل نشان داد خودکارامدی عملکرد بالینی دانشجویان و خود دلسوزی در گروه مداخله به‌طور معناداری نسبت به گروه کنترل افزایش یافته است در مقایسه دو گروه، اختلاف میانگین نمرات خودکارامدی عملکرد بالینی و خوددلسوزی بعد از مداخله نیز دارای تفاوت معنادار آماری بود.بحث و نتیجه‌گیری: آموزش برنامه خود دلسوزی به دانشجویان پرستاری، منجر به ارتقای خودکارامدی عملکرد بالینی و خود دلسوزی آن‌ها گشت. لذا به نظر می¬رسد این روش می تواند با قرارگیری در برنامه آموزش بالینی دانشجویان پرستاری، نقش بسزایی در بهبود عملکرد آن‌ها داشته باشد.
توصیفگر : آموزش پرستاری
: کارآمدی
: آموزش برنامه ای
: Education, Nursing
: Self-efficacy
: Programmed Instruction
شناسه افزوده : ‏ معینی ‏ مهین ، استاد راهنما
: ‏ قمرانی ‏ امیر ، استاد مشاور
شناسه افزوده : ‏ مرکز تحقیقات مراقبت های پرستاری و مامایی
کپی لینک

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
موجودی
کتابخانه دانشکده پرستاری
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
11 - دانشکده پرستاری۵۷۰موجود‭‬
نظرسنجی