رکورد قبلیرکورد بعدی

" تدوین ابزار سنجش خودکارآمدی مراقبتی پرستاران بخش های کودکان: رویکرد ترکیبی "


نام مرکز : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
نوع مدرک : پایان نامه فارسی
زبان مدرک : فارسی
شماره رکورد : 106519
شماره مدرک : ۱۵۷۶۳ت
شماره راهنما : ‭WY۱۰۰، ع۸۲۶ت، ۱۳۹۴‬
سرشناسه : علوی، اعظم
عنوان : تدوین ابزار سنجش خودکارآمدی مراقبتی پرستاران بخش های کودکان: رویکرد ترکیبی [پایان نامه]
نویسنده : اعظم علوی
استاد راهنما : مسعود بهرامی
استاد مشاور : علی ضرغام، علیرضا یوسفی
محل تحصیل : دانشکده پرستاری و مامایی
سال تحصیل : ۱۳۹۴
مقطع تحصیلی : دکترای تخصصی
رشته تحصیلی : پرستاری
تاریخ دفاع : ۶۴/۳/۲۴
صفحه شمار : ط، ۲۴۶، [۲۱] ص. : جدول، نمودار
چکيده : ینه و هدف: پرستاران بعنوان بزرگترین گروه انسانی سازمان¬های مراقبت بهداشتی و درمانی همواره با چالش حفظ، ارتقاء و ارائه مراقبت با کیفیت، آمادگی برای ارائه مراقبت موثر و مطمئن روبرو هستند. در میان فاکتورهای موثر بر عملکرد پرستاری، انتظار می¬رود درک خودکارآمدی بیشترین تاثیر را بر عملکرد آنها داشته باشد. با این وجود درک مفهوم خودکارآمدی مراقبتی پرستاران بخش¬های کودکان مورد توجه قرار نگرفته و تحقیقی در این زمینه در ایران انجام نشده است. لذا مطالعه حاضر با هدف تبیین خودکارآمدی مراقبتی پرستاران بخش¬های کودکان و طراحی ابزار سنجش خودکارآمدی مراقبتی پرستاران بخش¬های کودکان با رویکرد ترکیبی انجام گردید.روش و متدولوژی: در این مطالعه 27 پرستار و مربی بخش کودکان بر اساس نمونه گیری مبتنی بر هدف در این پژوهشی کیفی شرکت کردند. روش جمع آوری داده¬ها، مصاحبه نیمه ساختار یافته بود. تجزیه و تحلیل داده¬ها¬ی پژوهش با روش تحلیل محتوای مرسوم صورت گرفت. سپس با استفاده از کدهای بدست آمده گویه¬های پرسشنامه مشخص و در چندین جلسه با تیم تحقیق و سپس اعضای گروه متخصصین با تخصص های متفاوت مورد بررسی و تجزیه تحلیل قرار گرفت. پرسشنامه نهایی بعد از بررسی اعتبار صوری و محتوی در مطالعه کمی با روش نمونه آسان، توسط ۳۰۵ پرستار در بخش¬های کودکان تکمیل شد و اعتبار سازه و پایایی آن بررسی گردید. روایی ملاکی با محاسبه همبستگی بین نمره اکتسابی پرسشنامه حاضر با نمره پرسشنامه خودکارآمدی عمومی بدست آمد.یافته¬ها: مدیریت فرآیند مراقبت، توانایی ارتباطی، مراقبت انسان دوستانه(آلترویسم)، زبردستی، پیشایندهای خودکارآمدی مراقبتی و برآیند خودکارآمدی مراقبتی تم¬های اصلی استخراج شده در مطالعه اخیر بودند. با استفاده از کدهای استخراج شده در مطالعه کیفی، پرسشنامه¬ای با 51 گویه و ضریب آلفای¬کرونباخ کلی ۰/۹۶بدست آمد. تحلیل عاملی اکتشافی تعداد ۴ سازه را شناسایی کرد. در مرحله بعد امتیاز خودکارآمدی مراقبتی پرستاران کودکان در چهار حیطه مدیریت فرآیند مراقبت، توانایی ارتباطی، آلترویسم و زبردستی مورد ارزیابی قرار گرفت. میانگین نمره خودکارآمدی مراقبتی پرستاران در بخش¬های کودکان در این حیطه¬ها به ترتیب (۷/۲۴) ۶۵/۹۲ ،(۵/۳۱)۴۹/۶۱،(۶/۹۰)۵۸/۰۲ و (۵/۰۲)۵۴/۶۰ بود.بحث: ادغام یافته¬های حاصل از کل مطالعه ترکیبی، حاکی از آن است که پرستاران در بخش¬های کودکان درک خودکارآمدی مراقبتی خود را در گرو¬داشتن اعتقاد به توانمندی خود در ابعاد مدیریت فرآیند مراقبت، توانایی ارتباطی، مراقبت انسان دوستانه(آلترویسم) و زبردستی می¬دانند. ارزیابی پرستاران از درک خودکارآمدی مراقبتی خود ضروری است، بنابراین در این راستا ابزار طراحی شده جهت سنجش خودکارآمدی مراقبتی پرستاران در بخش¬های کودکان می-تواند مفید باشد.
توصیفگر : مدیریت مراقبت از بیمار
: پرستاران
: کودکان
: Patient Care Management
: Nurses
: Child
شناسه افزوده : بهرامی، مسعود، استاد راهنما
: ضرغام، علی، استاد مشاور
: یوسفی، علیرضا، استاد مشاور
شناسه افزوده : مرکز تحقیقات مراقبت های پرستاری و مامایی
کپی لینک

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
موجودی
کتابخانه دانشکده پرستاری
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
11 - دانشکده پرستاری۵۷۷موجود‭‬
نظرسنجی