رکورد قبلیرکورد بعدی

" بررسی اثر پروفیلاکتیک سفازولین بر فلور نرمال پوست بیماران الکتیو جراحی اعصاب و پرسنل جراحی "


نام مرکز : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
نوع مدرک : پایان نامه فارسی
زبان مدرک : فارسی
شماره رکورد : 106675
شماره مدرک : ‭ت۱۶۵۳۹‬
شماره راهنما : ‭WO۱۸۵،م۶۷۹ب،۱۳۹۴
سرشناسه : ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏معیری‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏، مریم
عنوان : بررسی اثر پروفیلاکتیک سفازولین بر فلور نرمال پوست بیماران الکتیو جراحی اعصاب و پرسنل جراحی [پایان‌نامه]
نویسنده : / مریم معیری
استاد راهنما : ؛ همایون تابش
محل تحصیل : دانشکده پزشکی
سال تحصیل : : ۱۳۹۴
مقطع تحصیلی : دکترای حرفه ای
رشته تحصیلی : پزشکی
صفحه شمار : ۲۳ص.: جدول، نمودار
يادداشت : این یک پایان نامه تحقیقاتی به شماره۳۹۱۴۲۹ ‬است
چکيده : مقدمه: عفونت محل زخم جراحی از عوارض شایع وخطرناک جراحی است که طبق مطالعات انجام گرفته، منشاء عفونت، میکروب های فلور پوست بیمار یا پرسنل جراحی می باشد و به منظور کاهش این عارضه، معمولاً اقدام به تجویز آنتی بیوتیک پروفیلاکسی از قبل تا بعد از عمل جراحی می گردد. از طرف دیگر بیماان جراحی اعصاب، به علت ماهیت عمل، مستعد عفونت زخم جراحی بوده و این عارضه می تواند منجر به افزایش موربیدیتی و مورتالیتی و افزایش مدت اقامت در بیمارستان و نیز افزایش هزینه های بیمارستانی گردد. از طرف دیگر، در حال حاضر سفالوسپورین ها از جمله سفازولین از شایع ترین آنتی بیوتیک هایی هستند که جهت پروفیلاکسی در بیماران تحت اعمال جراحی مختلف استفاده می گردند. لذا مطالعه حاضر با هدف تعیین اثر پرو فیلا کتیک سفازولین بر فلور نرمال پوست در بیماران الکتیو جراحی اعصاب و پرسنل جراحی به انجام رسید.مواد و روش ها : این مطالعه یک مطالعه توصیفی-تحلیلی است که در سال 1391در بیمارستان الزهرا(س) اصفهان به انجام رسید. جامعه آماری مورد مطالعه، نمونه های اخذ شده از دست پرسنل اتاق عمل و پوست محل انسزیون بیماران بود. در این مطالعه 100 نفر از بیماران الکتیو جراحی اعصاب و 100 نفر از پرسنل جراحی بیمارستان الزهرا (س)که شرایط ورود به مطالعه را داشتند انتخاب شده و از دست پرسنل جراحی و پوست محل incision بیماران بوسیله سو آپ نموهه برداری شده و و در محیط کشت بلاد آگار و EMB کشت داده شد. سپس بر اساس تست آنتی بیو گرام، آنتی بیوتیک موثر بر فلور غالب پوست مشخص شد. داده های مطالعه بعداز جمع آوری وارد رایانه شده و بوسیله نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.یافته ها و نتایج : در این مطالعه 5/85% سویه های رشد کرده در محیط کشت استافلوکوک ها بودند که شامل 80 مورد (0%4) MRSE، 11 مورد (5/5%) استاف اورئوس 73 مورد(%5/36) استاف اپیدرمیدیس، 7 مورد (5/3%) استاف ساپروفیتیکوس و 5 مورد (5/2%)MRSA بود. بررسی مقاومت آنتی بیوتیکی سویه های مذکور نشان داد 60% سویه های MRSE، 100 سویه های استاف اورئوس و 67%سویه های استاف اپیدرمیدیس در مقابل سفازولین حساس بودند.در مورد سفتازیدیم حساسیت باکتریهای گرم مثبت فوق ب ترتیب 10%و100&و/4253% بود.نتیجه گیری : در حال حاضر استافیلوکوک ها بیش از 85% باکتری های فلور پوست بیماران و پرسنل را تشکیل می دهند که این عوامل میتوانند باعث بروز عفونت زخم جراحی گردند از طرفی حساسیت آنها نسبت به سفازولین از 60 تا 100 درصد متغیر بوده لذا سفازولین نمی تواند به عنوان پروفیلاکسی پوشش کامل داشته باشد ولی وانکومایسین داروئی است که استافیلوکوکها در مقابل آن حساسیت کامل (100%) نشان داده اند بنابراین استفاده از وانکومایسین به جای سفازولین در پروفیلاکسی جراحی توصیه میشود.
توصیفگر : عفونت زخم های جراحی
: سفازولین
: استافیلاکوک
: مقاومت باکتری به دارو
: آنتی بیوتیک پیشگیرانه
: جراحی اعصاب
: Surgical Wound Infection
: Cefazolin
: Staphylococcus
: Drug Resistance, Microbial
: Antibiotic Prophylaxis
: Neurosurgery
شناسه افزوده : ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏تابش‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏، همایون، استاد راهنما
عنوان ترجمه شده توسط فهرست نویس : The Investigation of Prophylactic of Cefazolin on Normal Skin Flora of Elective Neurosurgical Patients and Surgery Personnel
کپی لینک

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
موجودی
کتابخانه مؤیدالاطباء
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
2 - کتابخانه مؤیدالاطباء۱۰۳۷۱موجود‭‬
نظرسنجی