رکورد قبلیرکورد بعدی

" طراحی، روان سنجی و به کارگیری ابزار سنجش نیازهای مراقبین خانوادگی بیماران مبتلا به سرطان پستان؛ یک مطالعه ترکیبی "


نام مرکز : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
نوع مدرک : پایان نامه فارسی
زبان مدرک : فارسی
شماره رکورد : 106790
شماره مدرک : ۱۵۷۱۴ت
شماره راهنما : ‭WY۱۵۶، ه۲۵۲ط، ۱۳۹۴‬
سرشناسه : هاشمی، معصومه
عنوان : طراحی، روان سنجی و به کارگیری ابزار سنجش نیازهای مراقبین خانوادگی بیماران مبتلا به سرطان پستان؛ یک مطالعه ترکیبی [پایان نامه]
نویسنده : / معصومه هاشمی
استاد راهنما : فریبا طالقانی
استاد مشاور : علیرضا یوسفی، شهناز کهن
محل تحصیل : : دانشکده پرستاری و مامایی
سال تحصیل : ، ۱۳۹۴
مقطع تحصیلی : دکترای تخصصی
رشته تحصیلی : بهداشت باروری
تاریخ دفاع : ۹۴/۷/۲۹
صفحه شمار : [۳۵۵] ص. :جدول
چکيده : مقدمه: سرطان پستان شایعترین سرطان در بین زنان است. با توجه به بقاء بالاتر و انتقال مراقبت از بیمارستان به منزل، مشارکت اعضای خانواده بعنوان مراقبین خانوادگی بیمار افزایش می یابد. شواهد حاکی از تنوع نیازهای مراقبین در زمینه های فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی مختلف می باشند. از آنجا که سنجش نیازهای مراقبین خانوادگی بیماران مبتلا به سرطان پستان نیازمند ابزاری معتبر و پایا و مبتنی بر فرهنگ ایرانی می باشد و با عنایت به فقدان چنین ابزاری در جامعه ایرانی، این مطالعه با هدف طراحی، تعیین ویژگیهای روان سنجی یک ابزار نیاز سنجی و بکارگیری آن انجام گرفت.مواد و روش ها:در بخش کیفی این مطالعه ترکیبی، نیازهای مراقبین خانوادگی با انتخاب حداکثر تنوع و هدفمند ۲۳ نفر از مراقبین خانوادگی، ۱۰نفر از ارائه دهندگان خدمات بهداشتی- درمانی و 12نفر از بیماران مبتلا به سرطان پستان با انجام مصاحبه، یادداشت در عرصه وگروههای متمرکز تبیین گردید.تجزیه و تحلیل داده ها با رویکرد تحلیل محتوای قراردادی انجام شد. سپس با استفاده از نتایج مرحله کیفی و مرور متون، گویه های اولیه طراحی گردید. در بخش کمی، ویژگی های روان سنجی ابزار مذکور (روایی صوری، روایی محتوا، روایی سازه، روایی ملاکی، همسانی درونی و ثبات) در یک نمونه ۸۴۰ نفری بررسی شد و سپس ابزار در یک نمونه ۴۰۰ نفری جهت تعیین نیازهای مراقبین خانوادگی بیماران مبتلا به سرطان پستان در سال ۱۳۹۴ بکار گرفته شد. یافته ها: در تحلیل داده های کیفی،5 طبقه اصلی شامل توانمند سازی در ارائه مراقبت، تربیت و آموزش تیم درمانی کارآمد، ایجاد سیستم درمانی بیمار محور- مراقب محور، حمایت های جانبی جهت ارتقای کیفیت مراقبت و اهمیت به تأمین نیازهای خود مراقب بدست آمد. متوسط شاخص روایی محتوای مقیاس ۰/۹۵ بود. تحلیل عامل اکتشافی منجر به استخراج54 گویه در 5 عامل(نیازهای خدمات بهداشتی- درمانی، نیازهای اطلاعاتی- آموزشی، نیازهای تعاملی، نیازهای روحی- روانی و نیازهای اجتماعی) که ۱۹/۵۱ درصد کل واریانس را تبیین می نمود، شد. همسانی درونی ابزار بر اساس ضریب آلفای کرونباخ کل مقیاس که ۰/۹۲ بود و همچنین ثبات ابزار که با روش آزمون مجدد ۰/۹۹ بود تائیدی بر پایایی ابزار داشت. روایی ملاکی نیز با استفاده از ابزار کیفیت زندگی ارائه دهنده مراقبت به بیمار سرطانی بود. در مرحله بکار گیری ابزار ، کمترین نیاز در حیطه نیازهای اجتماعی و بیشترین نیاز در حیطه نیازهای روحی- روانی بود.نتیجه گیری: تلفیق یافته های کیفی و کمی در مطالعه حاضر، دلالت بر تبیین مفهوم و ابعاد نیازهای مراقبین خانوادگی داشت. به نظر می رسد که ابزار مذکور، ابزاری روا، قابل اعتماد، مناسب و منطبق بر فرهنگ ایرانی برای سنجش جامع نیازهای چند بعدی مراقبین خانوادگی بیماران مبتلا به سرطان پستان باشد.
توصیفگر : سرطان های پستان
: مراقبت از بیمار
: مراقبت پرستاری
: Breast Neoplasms
: ‏ Patient Care
: Nursing Care
شناسه افزوده : طالقانی، فریبا، استاد راهنما
: یوسفی، علیرضا، استاد مشاور
: کهن، شهناز، استاد مشاور
: کهن، شهناز، استاد مشاور
شناسه افزوده : مرکز تحقیقات مراقبت های پرستاری و مامایی
کپی لینک

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
موجودی
کتابخانه دانشکده پرستاری
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
11 - دانشکده پرستاری۵۷۵موجود‭‬
نظرسنجی