رکورد قبلیرکورد بعدی

" بررسی عوامل روانشناختی مرتبط با فعالیت فیزیکی زنان میانسال مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر اصفهان در سالهای 94-1393 "


نام مرکز : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
نوع مدرک : پایان نامه فارسی
زبان مدرک : فارسی
شماره رکورد : 106834
شماره مدرک : ۱۵۷۱۸ت
شماره راهنما : ‭WE۱۰۳، م۴۳۵ب، ۱۳۹۴‬
سرشناسه : مرادی، راضیه
عنوان : بررسی عوامل روانشناختی مرتبط با فعالیت فیزیکی زنان میانسال مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر اصفهان در سالهای 94-1393 [پایان نامه]
نویسنده : / راضیه مرادی
استاد راهنما : حبیب اله حسینی
استاد مشاور : اشرف کاظمی ، مریم سادات شهشهانی
محل تحصیل : : پرستاری و مامائی
سال تحصیل : ، ۱۳۹۴
مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی : پرستاری گرایش آموزش سلامت جامعه
تاریخ دفاع : ۱۳۹۴/۷/۲۵
صفحه شمار : ک، [۱۴۶] ص:جدول، نمودار+CD
يادداشت : این یک پایان نامه تحقیقاتی با شماره ۳۹۴۱۵۲ است.
چکيده : عنوان: بررسی عوامل روانشناختی مرتبط با فعالیت فیزیکی زنان میانسال مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر اصفهان در سال های 94-1393مقدمه: در حال حاضر با توجه به ماشيني شدن شيوه زندگي و كاهش تحرك، بيماري هاي غير واگير در حال افزايش است. در این میان آمار بیتحرکی در زنان میانسال بالا بوده و در معرض عوارض کم تحرکی قرار دارند. این مطالعه با هدف شناسایی عوامل روانشناختی مرتبط با فعالیت فیزیکی زنان میانسال شهراصفهان انجام شد.روش اجرا: اين مطالعه توصيفي- همبستگی در میان 224 نفر از زنان میانسال مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر اصفهان انجام شد. ابزار جمعآوری دادهها شامل پرسشنامه، جهت بررسی سازههای مدل اعتقاد بهداشتی، متغیرهای مرتبط با تئوری شناختی اجتماعی، نگرش نسبت به بدن، نگرش نسبت به فعالیت فیزیکی و پرسشنامه بینالمللی فعالیت فیزیکی و همچنین ترازو و متر برای تعیین شاخص توده بدن بود. اعتبار پرسشنامه ها توسط اساتید خبره و پایای آن از روش همسانی درونی و آزمون بازآزمون تایید گردید. داده هاي جمع آوري شده به با استفاده از آمار توصيفی و آزمون ضریب همبستگی و رگرسیون خطی مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.نتایج: یافته ها نشان داد که بین مدت فعالیت فیزیکی متوسط/ شدید با نگرش نسبت به فعالیت فیزیکی، احساس قدرت و تناسب و جذابیت، سازه های منافع درک شده و خودکارآمدی، آگاهی، یادگیری مشاهده ای، حمایت اجتماعی و شرایط و امکانات محیط ارتباط مستقیم و با احساس چاقی سراسری، خود کم بینی و چاقی پایین تنه، موانع درک شده ارتباط معکوس وجود داشت(۰/۰۵<P). همچنین شاخص توده بدن با خرده مقیاس های احساس چاقی سراسری، خود کم بینی، جلب توجه و اهمیت به وزن و چاقی پایین تنه ارتباط مستقیم و با احساس جذابیت ارتباط معکوس داشت(۰/۰۵<P). آنالیز رگرسیون خطی نشان داد که خودکارآمدی از مدل اعتقاد بهداشتی، حمایت اجتماعی از تئوری شناختی اجتماعی و احساس جذابیت از خرده مقیاس های نگرش نسبت به بدن، بر مدت انجام فعالیت فیزیکی تأثیر داشتند.نتیجه گیری: بر اساس یافته ها پژوهش حاضر، خودکارآمدی و حمایت اجتماعی و نگرش نسبت به بدن در انجام فعالیت فیزیکی همبستگی دارند. لازم است که برنامه های آموزشی مناسب با تاکید بر توانمندی ها فردی و جلب حمایت خانواده ها و جامعه برای ارتقاء فعالیت فیزیکی زنان میانسال طراحی گردد.کلمات کلیدی: عوامل روانشناختی، فعالیت فیزیکی، زنان میانسال
توصیفگر : فعالیت حرکتی
: آگاهی
: نگرش
: زنان
: میانسالان
: Motor Activity
: Awareness
: Attitude
: Women
: Middle Age
شناسه افزوده : حسینی، حبیب اله، استاد راهنما
: کاظمی ، اشرف، استاد مشاور
: شهشهانی ، مریم سادات، استاد مشاور
شناسه افزوده : مرکز تحقیقات مراقبت های پرستاری ومامایی
کپی لینک

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
موجودی
کتابخانه دانشکده پرستاری
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
11 - دانشکده پرستاری۵۷۸موجود‭‬
نظرسنجی