رکورد قبلیرکورد بعدی

" بررسی مقایسه ای میانگین برون ده قلبی اندازه گیری شده با دو روش فونوکاردیوگرافی و اکوکاردیوگرافی ترانس توراسیک در بیماری های دریچه ای و مادرزادی قلب "


نام مرکز : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
نوع مدرک : پایان نامه فارسی
زبان مدرک : فارسی
شماره رکورد : 106998
شماره مدرک : ‭ت۱۶۶۰۳‬
شماره راهنما : ‭WG۱۰۶،م۳۷۸ب،۱۳۹۴
سرشناسه : ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏مختاری‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏، منیره
عنوان : بررسی مقایسه ای میانگین برون ده قلبی اندازه گیری شده با دو روش فونوکاردیوگرافی و اکوکاردیوگرافی ترانس توراسیک در بیماری های دریچه ای و مادرزادی قلب [پایان‌نامه]
نویسنده : / منیره مختاری
استاد راهنما : ؛ مجتبی منصوری
محل تحصیل : دانشکده پزشکی
سال تحصیل : : ۱۳۹۴
مقطع تحصیلی : دکترای حرفه ای
رشته تحصیلی : پزشکی
صفحه شمار : ۱۵ص.: جدول، نمودار
يادداشت : این یک پایان نامه تحقیقاتی به شماره ۳۹۴۰۴۵ است.
يادداشت : کتابنامه انگلیسی
چکيده : مقدمه: هدف این مطالعه مقایسه برون ده قلبی حاصل از روش ترانس توراسیک اکوکاردیوگرافی و فونوکاردیوگرافی در بیماران مبتلا به بیماری های دریچه ای و ناهنجاری های مادرزادی قلبی است.روش ها: تعداد 71 نفر بیمار (39 پسر، 32 دختر) با رنج سنی 5 روز تا 13 سال (میانگین 5/22 ماه) تحت بررسی قرار گرفتند و برون ده قلبی در این افراد به وسیله ترانس توراسیک اکوکاردیوگرافی اندازه گیری شدند. سپس صداهای قلبی توسط استتوسکوپ الکترونیک ضبط شده و تحت آنالیز صوتی قرار گرفتند و برون ده قلبی به وسیله این آنالیز محاسبه شدند.یافته ها: میانگین برون ده قلبی حاصل از دو روش ترانس توراسیک اکوکاردیوگرافی و فونوکاردیوگرافی به ترتیب 62/4 (انحراف معیار: 98/0) و 55/4 (انحراف معیار: 96/0) گزارش شد. مقادیر حاصل از ترانس توراسیک اکوکاردیوگرافی به طور معنی داری بیشتر از مقادیر حاصل از فونوکاردیوگرافی بودند (معناداری<05/0). آنالیز همبستگی پیرسون میان برون ده قلبی در دو روش همبستگی معنی داری را میان آن ها نشان داد (ضریب همبستگی به ترتیب 99/0و 74/0 و معناداری<05/0).نتیجه گیری: نتایج این مطالعه نشان می دهد برون ده قلبی محاسبه شده توسط روش فونوکاردیوگرافی نمی تواند جایگزین دقیقی برای مقادیر جاصل از تراس توراسیک اکوکاردیوگرافی در این بیماران باشد. با این وجود با توجه به همبستگی گزارش شده فونوکاردیوگرافی می تواند تخمین قابل قبولی از اندکس های فوق و وضعیت قلبی بیمار نشان دهد و به نظر می رسد روش مناسبی برای اسکرین بیماران در مراکز و مناطقی باشد که امکانات پیشرفته مانند اکو را در اختیار ندارند.
توصیفگر : برون ده قلب
: نقص های مادرزادی قلب
: بیماری های دریچه قلب
: اکوکاردیوگرافی
: فونوکاردیوگرافی
: Cardiac Output
: Heart Defect, Congenital
: Heart Valve Diseases
: Echocardiography
: Phonocardiography
شناسه افزوده : ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏منصوری‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏، مجتبی، استاد راهنما
عنوان ترجمه شده توسط فهرست نویس : Comparison of cardiac output measured by phonocardiography and transthoracic echocardiography in patients with valvular disease and congenital heart anomalies
کپی لینک

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
موجودی
کتابخانه مؤیدالاطباء
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
2 - کتابخانه مؤیدالاطباء۱۰۴۲۱موجود‭‬
نظرسنجی