رکورد قبلیرکورد بعدی

" بررسی تاثیر برنامه مدیریت استرس برکیفیت مراقبتهای پرستاری از دیدگاه پرستاران شاغل در بخشهای مراقبت ویژه بیمارستان الزهرا(س)اصفهان درسال ۱۳۹۳ "


نام مرکز : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
نوع مدرک : پایان نامه فارسی
زبان مدرک : فارسی
زبان اثر اصلي : فارسی
شماره رکورد : 107200
شماره مدرک : ۱۵۶۸۲ت
شماره راهنما : ‭WY۸۷، ع۶۲۳ب، ۱۳۹۴‬
سرشناسه : عسگری‏ زهره پديدآور
عنوان : بررسی تاثیر برنامه مدیریت استرس برکیفیت مراقبتهای پرستاری از دیدگاه پرستاران شاغل در بخشهای مراقبت ویژه بیمارستان الزهرا(س)اصفهان درسال ۱۳۹۳ [پایان نامه]
نویسنده : / زهره عسگری
استاد راهنما : سعید پهلوان زاده
استاد مشاور : نصرالله علیمحدی
محل تحصیل : : دانشکده پرستاری ومامایی
مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی : پرستاری گرایش روان پرستاری
تاریخ دفاع : ۱۳۹۴/۹/۱۷
صفحه شمار : ز.[۱۳۵]ص.:مصور، جدول، نمودار+سی دی
يادداشت : این پایان نامه یک طرح تحقیقاتی به شماره ۳۹۳۵۹۱ میباشد.
چکيده : چکیده:بررسی تاثیر برنامه مدیریت استرس بر کیفیت مراقبت¬های پرستاری از دیدگاه پرستاران شاغل در بخش های مراقبت ویژه بیمارستان الزهرا(س) 1393زمینه و هدف: سطوح بالای استرس در پرستاران بخش ویژه بر کیفیت مطلوب ارائه مراقبت پرستاری ایشان تاثیر گذار می باشد. به نظر می رسد مدیریت استرس طبق یک برنامه می تواند کیفیت مراقبت پرستاری را ارتقا بخشد. لذا پژوهش حاضر با هدف تعیین تاثیر برنامه مدیریت استرس بر کیفیت مراقبت پرستاری از دیدگاه پرستاران انجام شده است.مواد و روش: این مطالعه به صورت کارآزمایی بالینی بر روی 65 پرستار که واجد شرایط ورود به مطالعه بودند، انجام شد. پس از نمونه¬گیری به روش طبقه¬ای از پرستاران بخش¬های مراقبت ویژه 1و2و3 بیمارستان الزهرا، واحدهای مورد پژوهش به صورت تخصیص تصادفی در دو گروه آزمون و کنترل قرار گرفتند. برای گروه آزمون مداخله شامل10 جلسه مدیریت استرس90 دقیقه¬ای، هفته ای دوبار و هر جلسه به مدت 90 دقیقه و برای گروه کنترل جلساتی غیرمشابه توسط همکار پژوهشگر بطور همزمان برگزار گردید.اطلاعات با استفاده ازچک لیست مشخصات دموگرافیک و ابزار کیفیت مراقبت پرستاری ؛ قبل ،بلافاصله و یکماه بعد از انجام مداخلات در هر دو گروه جمع آوری و سپس توسط spss v.20 با آزمون های آماری توصیفی و استنباطی تجزیه و تحلیل گردید.یافته ها: دو گروه به لحاظ متغیرهای فردی همسان و از نظر میانگین نمرات کیفیت مراقبت قبل از مداخله تفاوت آماری معناداری نداشتند)p>۰/۰۵. ولی بلافاصله و یکماه بعد از مداخله تفاوت آماری معناداری بین گروه کنترل و آزمون مشاهده گردید(p>۰/۰۵) نتیجه گیری: از آنجایی که مدیریت استرس،شیوه موثری جهت بهبود کیفیت مراقبت می باشد، استفاده از این برنامه ، بعنوان روشی که از لحاظ بالینی سودمند و اثربخش و از لحاظ اقتصادی مقرون به صرفه و قابل توجیه است، بنابراین پیشنهاد می¬شود مسولین با برگزاری آموزش¬های مداوم و مستمر مهارت¬های مدیریت استرس در قالب سمینارها و جلسات بازآموزی و کارگاه¬های کاربردی جهت پرستاران، با کاهش استرس و ایجاد آرامش در ایشان گامی مثبت در جهت ارتقا کیفیت مراقبت پرستاری در مراکز درمانی بردارند وسبب رضایت مددجویان شوند.كليدواژه‌ها: مدیریت استرس،کیفیت مراقبت پرستاری ، بخش مراقبت ویژه، پرستار
توصیفگر : استرس
: مراقبت پرستاری
: بخشهای مراقبت ویژه
: پرستاران
: Stress
: Nursing Care
: Inensive Care Unites
: Nurses
شناسه افزوده : ‏ پهلوان زاده‏ سعید استاد راهنما
: ‏ علیمحمدی‏ نصرالله استاد مشاور
شناسه افزوده : ‏ دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
کپی لینک

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
موجودی
کتابخانه دانشکده پرستاری
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
11 - دانشکده پرستاری۵۸۰موجود‭‬
نظرسنجی