رکورد قبلیرکورد بعدی

" بررسی توزیع فراوانی کیفیت سطحی فایل روتاری M-two قبل و بعد از اتوکلاو با استفاده از تصاویر اسکن میکروسکوپ الکترونی "


نوع مدرک : پایان نامه فارسی
زبان مدرک : فارسی
زبان اثر اصلي : فارسی
شماره رکورد : 107301
شماره مدرک : ‭ت۱۵۹۰۳‬
شماره راهنما : ‭WU۲۳۰ م۳۲۹ب ۱۳۹۳‬
سرشناسه : ‏ مجتهدی ‏ حمید پديدآور
عنوان : بررسی توزیع فراوانی کیفیت سطحی فایل روتاری M-two قبل و بعد از اتوکلاو با استفاده از تصاویر اسکن میکروسکوپ الکترونی [پایان نامه]
نویسنده : حمید مجتهدی
استاد راهنما : حمید رضویان، محسن هاشمی نیا
محل تحصیل : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
سال تحصیل : ۱۳۹۳
مقطع تحصیلی : دکتری عمومی
رشته تحصیلی : دندانپزشکی
تاریخ دفاع : ۱۳۹۳
صفحه شمار : مصور، جدول، نمودار
يادداشت : شماره طرح تحقیقاتی ۱۹۰۱۲۹
چکيده : بررسی توزیع فراوانی کیفیت سطحی فایل روتاری M-two قبل و بعد از اتوکلاو با استفاده از تصاویر اسکن میکروسکوپ الکترونیچکیدهمقدمه: امروزه در درمان ریشه فایل های نیکل-تیتانیوم روتاری مزایای بسیاری داشته و مقبول واقع شده اند. استرلیزاسیون فایل های روتاری به واسطه ی استفاده ی مکرر کلینیکی از آنها ضروری است. هدف از این مطالعه بررسی تاثیر استرلیزاسیون بر تغییرات سطحی فایل روتاری M-twoبا کمک تصاویر میکروسکپ الکترونی بود. مواد و روشها: این پژوهش نوعی مطالعه ی مداخله ای آزمایشگاهی آینده نگر بود که روی 10 عدد فایل روتاری M-two( (VDW – Munich – Germanyبه طول 25 میلی متر و تیپر 6% انجام شد. نمونه ها در هر مرحله یکبار قبل از اتوکلاو و سپس به ترتیب پس از 1 بار ، 5 بار و 10 بار سیکل اتوکلاو توسط اسکن میکروسکپی الکترونی در بزرگنمایی x200 و x1000 مورد ارزیابی قرار گرفتند. تصاویر میکروسکوپ الکترونی از لحاظ تغییرات ظاهری شامل حضور دبری، باقیمانده های فلزی و حفره دار شدن ارزیابی شدند. در این مطالعه جهت آنالیز آماری از تست Paired Sample Ttest و نرم افزار SPSS 22استفاده شد (05/0=(αیافته ها: تصاویر میکروسکپ الکترونی نشان از حضور دبری ها، حفرات و نقایص سطحی در هر دو گروه فایل ها، قبل و بعد از استرلیزاسیون دارد. میزان خشونت و خوردگی سطحی فایل ها بعد از 10 سیکل استرلیزاسیون به شکل معناداری افزایش پیدا کرد (001/0=P)نتیجه گیری: نتایج نشان داد بعد از سیکل های متعدد استرلیزاسیون، نقایص سطحی از جمله افزایش میزان و عمق حفرات، دبری های چسبیده و میزان خوردگی سطحی روی فایل افزایش می یابد. این تغییرات با تعداد سیکل های استرلیزاسیون ارتباط داشته و سیکل منفرد استرلیزاسیون تغییرات کمی را در فایل ایجاد کرد، در حالی که سیکل های متعدد به شکل فزاینده ای نقایص سطحی را افزایش داد. این نتایج نشان از محدودیت ذاتی فایل های روتاری در استفاده ی کلینیکی و به دنبال آن پروسه ی استرلیزاسیون متعدد دارد.
توصیفگر : فایل روتاری M-two
: کیفیت سطحی
: اتوکلاو
: اسکن میکروسکپ الکترونی
شناسه افزوده : ‏ رضویان‏ حمید استاد راهنما
: هاشمی نیا‏ محسن استاد راهنما
شناسه افزوده : ‏ دانشکده دندانپزشکی اصفهان
کپی لینک

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
موجودی
کتابخانه دانشکده دندانپزشکی
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
دانشکده دندانپزشکی۲۰۲۹موجود‭‬
نظرسنجی